DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.2.61636

УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Захарченко

Анотація


Структурні зміни, які відбуваються в економіці після становлення незалежності України, змінюють не тільки підхід до управління підприємством, але й саму філософію бізнесу. Обмеженість ресурсів та доступ до них підприємств висувають нові вимоги до управління підприємством, які полягають у впровадженні ресурсозбереження як стратегічної мети його функціонування. Особливо дбайливого ставлення вимагають наступні види ресурсів: фінансові, трудові, матеріально-технічні, без застосування яких процес виробництва неможливий. Таким чином, в умовах ринкової економіки та обмеженості ресурсів підприємство повинно сформувати відповідну стратегію управління ресурсозбереженням.  Огляд наукових джерел вказує на багатогранне визначення дефініції ресурсозбереження в державі взагалі, а на підприємствах зокрема. Однак в мінливих умовах господарювання дане питання потребує додаткового пророблення. В статті розглянуті різні визначення ресурсозбереження, ресурсомісткість, основних напрямів ресурсозбереження на підприємстві, найважливіші напрями ресурсозбереження в контексті підвищення економічної ефективності, прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємстві. Управління ресурсозбереженням в системі управління підприємством є відносно самостійною підсистемою, що містить сукупність специфічних інструментів, правил, структурних органів, інформації і процесів, націлених на підготовку і забезпечення виконання планів ресурсозбереження. Наведена стратегія ресурсозбереження та схема вибору стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві.  Управління ресурсозбереженням на підприємстві є важливою складовою підвищення його конкурентоспроможності та включає сукупність організаційних, техніко-технологічних, корегуючих та контролюючих заходів, направлених на ефективне використання наявних ресурсів (трудових, матеріально-технічних, фінансових) та впровадження інноваційних технологій з метою зниження ресурсомісткості продукції (робіт, послуг) та виконання інших завдань програми ресурсозбереження.


Ключові слова


ресурсозбереження; ресурсомісткість; управління ресурсозбереженням; програма ресурсозбереження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zhuchkova, H. A., Miniailenko, I. V. & Ochenash, V. A. (2004). Do pytannia vyznachennia «resursomistkosti» vyrobnytstva yak ekonomichnoi katehorii [About the question of the «resource capacity” definition as the economic category]. Kommunalnoe khoziaistvo horodov – Municipal economy of cities, № 54, pp. 205-208. [in Ukrainian].

Ippolitova, I. I. Doslidzhennia protsesu pryiniattia upravlins’kykh rishen’ z resursozberezhennia na pidpryiemstvi [Research of the managerial decision making process in the resource preservation at the enterprise].Retrieved from http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=5488. [in Ukrainian].

Ippolitova, I. Ia. (2004). Teoretychni osnovy upravlinnia resursozberezhenniam na pidpryiemstvi [Theoretical bases of resource preservation process administration at the enterprise]. Ekonomika promyshlennosti, Sb. nauch. tr. NAN Ukrainy – Economics of production. Collection of scientific works of NAN Ukrainy, Donetsk : YEP NAN Ukrainy, pp. 303-315. [in Ukrainian].

Kutsyk, V. I. & Oliinyk, M. V. Vybir stratehichnykh napriamiv resursozberezhennia na pidpryiemstvi [Selection of strategic ways of resource preservation at the enterprise]. Retrieved from http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134032.doc.htm. [in Ukrainian].

Maslichenko, O. M. (2010). Resursozberezhennia yak faktor pidvyshchennia efektyvnosti diial’nosti pidpryiemstva [Resource preservation as the factor of enterprese’s activity effectiveness increasement]. Formuvannia rynkovoi ekonomiky : zb. nauk. prats’ – Formation of market economy : collection of scientific works, Kyiv : KNEU, Ch. 1, pp. 337-345. [in Ukrainian].

Maslova, H. N. (2009). Problemy pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia enerhetychnykh resursiv [Problems of energy resources use effectiveness increasement]. Ekonomika ta pravo – Economics and law, № 1, pp. 146-150. [in Ukrainian].

Melnyk, L. H., Skokov, S. A. & Sotnyk, Y. N. (2006). Еkoloho-ekonomychni osnovy resursozberezhenyia [Ecological and economical bases of resource preservation]. Sumy : YTD “Universytetskaia knyga”. [in Ukrainian].

Pryntsypy orhanizatsii resursosberezheniia na predpryiatyy [Principles of resource preservation process organization at the enterprise]. Retrieved from http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1203. [in Russian].

Supereka, S. (2008). Rol’ resursozberezhennia v systemi konkurentospromozhnosti vyrobnychykh pidpryiemstv [Role of resource preservation in the industrial enterprises’ competitiveness system]. Ekonomichnyi prostir : zbirnyk naukovykh prats’ – Economical pace : collection of scientific works, № 20/1, pp. 191-199. [in Ukrainian].

Shapoval, A. I. & Shapoval, A. O. (2010). Metodychni pidkhody do formuvannia efektyvnoi systemy upravlinnia resursozberezhenniam na pidpryiemstvi [Methodical approaches of effective system of resource preservation administraton process formation at the enterprise]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economics regulation, № 2, pp. 185-192. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жучкова Г. А. До питання визначення «ресурсомісткості» виробництва як економічної категорії / Г. А. Жучкова, І. В. Міняйленко, В. А. Оченаш // Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – № 54. – С. 205-208.

Іпполітова І. Я. Дослідження процесу прийняття управлінських рішень з ресурсозбереження на підприємстві [Електронний ресурс] / І. Я. Іпполітова. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=5488. – Назва з екрану.

Іпполітова І. Я. Теоретичні основи управління ресурсозбереженням на підприємстві / І. Я. Іпполітова // Экономика промышленности : Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2004. – С. 303-315.

Куцик В. І. Вибір стратегічних напрямів ресурсозбереження на підприємстві [Електронний ресурс] / В. І. Куцик, М. В. Олійник. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/11_NPE_2013/Economics/10_134032.doc.htm.– Назва з екрану.

Масліченко О. М. Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства / О. М. Масліченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2010. – Ч. 1. – С. 337-345.

Маслова Г. Н. Проблеми підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів / Г. Н. Маслова // Економіка та право. – 2009. – № 1. – С. 146-150.

Мельник Л. Г. Эколого-экономические основы ресурсозбережения: монография / Л. Г. Мельник, С. А. Скоков, И. Н. Сотник / под ред. канд. экон. наук, доц. И. Н. Сотник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2006. – 229 с.

Принципы организации ресурсосбережения на предприятии [Електронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1203. – Назва з екрану.

Суперека С. Роль ресурсозбереження в системі конкурентоспроможності виробничих підприємств / С. Суперека // Економічний простір : збірник наукових праць. – 2008. – № 20/1. – С. 191-199.

Шаповал А. I. Методичнi пiдходи до формування ефективної системи управлiння ресурсозбереженням на пiдприємствi / А. I. Шаповал, А. О. Шаповал // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 2. – С. 185-192.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998