Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Анонси http://rinek.onu.edu.ua/ <p>Збірник наукових праць <em><strong>«Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління»</strong></em> є друкованим науковим виданням, що висвітлює питання економіки, бізнесу та менеджменту.</p> <p><strong>Тематика публікацій охоплює питання:</strong> <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <ul> <li>економічних та управлінських аспектів розвитку соціально-економічних систем;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>форм та методів функціонування ринків та взаємодії їхніх учасників; формування та розвитку механізмів управління на мікро- та макрорівнях;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>моделей розвитку економіки та підприємств;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>механізмів інноваційного розвитку та трансферу технологій;<span class="Apple-converted-space"> </span></li> <li>функціонування та покращення системи економічної та управлінської освіти в Україні, розвитку управлінського капіталу та професіоналізації управлінської діяльності. <span class="Apple-converted-space"> </span></li> </ul> <p>Збірник належить до <strong>Переліку наукових фахових видань України <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5d00c8cee9c40f75de6888e3">категорії «Б»</a></strong>, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальностями 051 – Економіка, 073 – Менеджмент, 075 – Маркетинг (Наказ Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 р.)</p> <p><strong><span style="color: #000000;">Журнал реферується та індексується у таких базах даних: </span></strong></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=juu_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=PREF=&amp;S21COLORTERMS=0&amp;S21STR=rectpu">«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського</a></p> <p><a href="http://jml.indexcopernicus.com/search/details?id=44592">Index Copernicus Journals Master List</a></p> <p><a href="http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login">Ulrich’s Periodicals Directory</a></p> <p><a href="https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=&amp;as_epq=&amp;as_oq=&amp;as_eq=&amp;as_occt=any&amp;as_sauthors=&amp;as_publication=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0&amp;as_ylo=&amp;as_yhi=&amp;hl=uk&amp;as_sdt=1%2C5">Google Академія</a></p> <p><a href="https://doaj.org/toc/2413-9998?source=%7B%22query%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%222413-9998%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D">Directory of Research Journals Indexing (DRJI)</a></p> <p><a href="https://doaj.org/search/journals?ref=quick-search&amp;source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%222413%5C%5C-9998%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%7D%7D%2C%22track_total_hits%22%3Atrue%7D">Directory of Open Access Journals (DOAJ)</a></p> <p><a href="https://www.crossref.org">CrossRef</a></p> <p><a href="https://ouci.dntb.gov.ua">Український індекс наукового цитування (OUCI)</a></p> <p><a href="http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&amp;I21DBN=REF&amp;P21DBN=REF&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=fullwebr&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=I=&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%9671950">«Україніка наукова»</a></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> uk-UA Sun, 16 Jul 2023 18:01:16 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Індекс Copernicus, ICV 2018 наукової збірки "Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління" склав 93,09. http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1121 http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1121 Tue, 10 Mar 2020 19:25:22 +0200 Відбувається набір статей до наукової збірки «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» Випуск 2 (45), Том 19, 2020 року. http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1122 http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/1122 Tue, 10 Mar 2020 00:00:00 +0200 ГРАФІК ВИПУСКУ НОМЕРІВ НАУКОВОЇ ЗБІРКИ «РИНКОВА ЕКОНОМІКА: сучасна теорія і практика управління» на 2019 рік http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/711 <p align="center"><strong>ГРАФІК ВИПУСКУ НОМЕРІВ НАУКОВОЇ ЗБІРКИ</strong></p><p align="center"><strong>«РИНКОВА ЕКОНОМІКА: сучасна теорія і практика управління»</strong></p><p align="center"><strong>на 201</strong><strong>9</strong><strong> рік</strong></p><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="191"><p align="center"><strong>№ випуску</strong></p></td><td width="191"><p align="center"><strong>Початок прийому статей</strong></p></td><td width="191"><p align="center"><strong>Закінчення прийому статей</strong></p></td><td width="191"><p align="center"><strong>Електронна</strong></p><p align="center"><strong>версія збірки</strong></p></td><td width="192"><p align="center"><strong>Друкована</strong></p><p align="center"><strong>версія збірки</strong></p></td></tr><tr><td width="191"><p align="center">Том 18</p><p align="center">Вип. 1 (41)</p></td><td width="191"><p align="center">25.02.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.04.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.05.2019</p></td><td width="192"><p align="center">25.06.2019</p></td></tr><tr><td width="191"><p align="center">Том 18</p><p align="center">Вип. 2 (42)</p></td><td width="191"><p align="center">25.05.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.06.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.07.2019</p></td><td width="192"><p align="center">25.08.2019</p></td></tr><tr><td width="191"><p align="center">Том 18</p><p align="center">Вип. 3 (43)</p></td><td width="191"><p align="center">25.08.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.09.2019</p></td><td width="191"><p align="center">25.10.2019</p></td><td width="192"><p align="center">25.11.2019</p></td></tr></tbody></table> http://rinek.onu.edu.ua/announcement/view/711 Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0300