Про журнал

Галузь та проблематика

Проблематика збірнику наукових праць:

 • дослідження розвитку соціально-економічних систем;
 • формування та розвиток механізмів управлінської діяльності на мікро- та макрорівнях;
 • визначення критеріїв якості організаційно-економічного розвитку суспільства;
 • характеристика та комплексний аналіз ефективності управлінської діяльності;
 • визначення організаційно-правових моделей розвитку економіки та підприємств;
 • видалення механізмів інноваційного розвитку та трансферу сучасних технологій;
 • удосконалення системи економічної та управлінської освіти в Україні;
 • розвиток системи професійного навчання управлінський кадрів в Україні.

Процес рецензування

Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно з Положенням про рецензування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ статей у збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління»

 1. Дане положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління». 
 2. Основна ціль процесу рецензування полягає у підвищенні наукової цінності статей, які публікуються у збірнику, шляхом формування об’єктивних процедур відбору авторських рукописів та визначення зважених підходів до розробки рекомендацій щодо їх поліпшення. 
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів (подвійне сліпе рецензування); вона здійснюється одним, а при необхідності двома рецензентами. У якості рецензентів виступають як члени редакційної колегії видання (внутрішнє рецензування), так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями за певним науковим напрямком та/або мають необхідний досвід роботи (зовнішнє рецензування).
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну та об'єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів та стандартів (Ethical Guidelines for Peer Reviewers).
 5. У рецензії розкриваються питання визначені формою оцінки.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог щодо оформлення матеріалів, які надаються. Для визначення ступеня відповідності даним вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції та перевірку на наявність плагіату. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків. 
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність авторського оригіналу, відповідність матеріалу тематиці журналу та призначає одного чи двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 
 8. До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані вчені, що мають наукові праці з проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди. 
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації. 
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі, не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах. 
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) зовнішній рецензент та/або член редколегії повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. 
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті приймається на засіданні робочої групи редакційної колегії видання. 
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки збірника. 
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. 
 15. На прохання автора редакційна колегія може видати рецензію для перегляду. 
 16. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 
 17. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

Періодичність публікації

Періодичність збірнику – 3 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Збірник підтримує політику вільного доступу, виходячи з принципу вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 У виданні використовується ліцензія Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Загальні положення

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що висвітлює питання економіки, бізнесу, менеджменту та права.

Діяльність збірнику регламентується законодавством України, діючими Державними стандартами у галузі бібліотекознавства та видавничої справи.

Збірник видається у традиційному друкованому вигляді, електронна версія збірнику зберігається на офіційному сайті Збірника та на порталі «Наукова періодика» на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

З січня 2018 року статтям, що публікуються у науковій збірці, присвоюються номера DOI. Ви можете знайти наукову зібрку у переліку членських організацій на сайті агентства з префіксом DOI 10.18524/2413-9998 за посиланням: https://www.crossref.org/

Етика до публікацій

Редакція збірнику представляє набір етичних норм, якими повинні керуватися особи (редактори, автори і рецензенти), що беруть участь у публікації результатів досліджень, відповідних профілю збірнику. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/), Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php), а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації і редакцій видань.

 Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в збірнику, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять ретельний відбір, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо достатньо підстав вважати , що вона є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор збірнику керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна виносити справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали збірнику не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів і редакції збірнику. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших документів необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації приймаються всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі; враховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли даний рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рецензент повинен поводитися з рукописом, присланим на рецензію, як з конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватись рецензентом для особистих цілей.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між даним рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого наукового видання.

 Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії до оформлення публікацій.
 3. Недопустимим є представлення плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела (див. вимоги до статей).

Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірнику.

Мови

Основні мови – українська, російська, англійська. Кожна стаття супроводжується розширеним авторським резюме англійською мовою. Роботи, які на погляд редакційної колегії можуть мати особливу цінність для міжнародного наукового співтовариства, дублюються англійською мовою в електронній версії збірнику.

Редакційна колегія збірнику

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Кузнєцов Едуард Анатолійович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Масленніков Євген Іванович, д-р екон. наук, професор, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Борщ Вікторія Ігорівна, канд. екон. наук, доцент, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Аарна Олав, д-р екон., проф., Естонська бізнес-школа (м. Таллінн), Естонія.

Гаргасас Аудрюс, д-р екон., проф., Університет Олександраса Стульгінскіса (м. Каунас), Литва.   

Гішар Жан-Поль, д-р екон., проф., Університет Ніцци - Софія Антиполіс (м. Ніцца), Франція.

Грибинча Олександр, д-р екон. наук, проф., Державний університет Молдови (м. Кишинів), Молдова.

Запша Галина Миколаївна, д-р екон. наук, проф., Одеський державний аграрний університет, Україна.

Захарченко Віталій Іванович, д-р екон. наук, проф., Одеський національний політехнічний університет, Україна.

Захарченко Наталя Вячеславівні, д-р екон. наук, доц., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Ломачинська Ірина Анатоліївна, канд. екон. наук, доц., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Нєнно Ірина Михайлівна, д-р. екон. наук, доц., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Побережець Ольга Валеріївна, д-р екон. наук, проф., Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна.

Сахацький Микола Павлович, д-р. екон. наук, проф., Одеська державна академія будівництва та архітектури, Україна.

Сафонов Юрий Миколайович, д-р. екон. наук, проф., Київський національний економічний університет, Україна.

Якубовський Сергій Олексійович, д-р. екон. наук, проф. Одеський національний університет ім. І. І.Мечникова, Україна.

Історія журналу

Збірник наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління» є професійним виданням, яке було засновано у 1998 р. В 2013 році видання було перереєстровано. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 19765 – 9565 Р від 15 березня 2013 року. 

Входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (категорія "Б") в галузі економічних наук (Наказ Міністерства освіти та науки України № 612 від 07.05.2019 року.