Етичні настанови

Етика публікацій

Основні етичні правила, якими повинні керуватися усі особи (редактори, автори і рецензенти), дотичні до публікації статей у збірнику. При розробці цих правил редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій, Етичним кодексом ученого України, а також досвідом роботи вітчизняних та зарубіжних наукових організації та редакцій наукових видань.

 

Етичні зобов’язання редакційної колегії 

 1. Редакційна колегія несе відповідальність за все, що публікується в збірнику, що накладає необхідність дотримуватись наступних принципів: усі надані до публікації матеріали проходять попередній відбір, а також подвійне «сліпе»рецензування; за результатами рецензування редакційна колегія має право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання; редактор не повинен допускати до публікації матеріал, щодо якого якщо має достатньо підстав вважати, що він є плагіатом; при прийнятті рішення про публікацію редактор збірнику керується достовірністю представлення даних та науковою значимістю розглянутої роботи.
 2. Редакційна колегія повинна ухвалювати справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, та забезпечити чесний процес рецензування, оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.
 3. Редакційна колегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, за умов з’ясування порушення прав зацікавлених чи дотичних до роботи осіб, або ж загальноприйнятих норм наукової доброчесності. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який подав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 4. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на інформаційні ресурси, матеріали збірнику не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронній або друкованій) без попередньої письмової згоди авторів та редакції збірника. При використанні опублікованих матеріалів у контексті інших досліджень необхідним є посилання на першоджерело.
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів не повинні використовуватися у особистих цілях членами редакції, рецензентами чи іншими дотичними до видання збірника особами, або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані під час редагування, рецензування та підготовки до публікації, повинні залишатися конфіденційними й не використовуватися з метою одержання особистої вигоди.
 6. Редакційна колегія не повинна залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. При виявленні конфліктної ситуації мають бути вжиті усі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні зобов’язання рецензентів 

 1. Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна. Дії рецензента повинні носити неупереджений характер.
 2. Рецензент повинен одразу повернути переданий йому для рецензування рукопис без рецензії, якщо: має сумніви у власній кваліфікації для об’єктивної оцінки рукопису, має сумніви щодо конфлікту інтересів у разі, коли переданий на рецензування рукопис близько пов'язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента.
 3. Рукопис, переданий на рецензування є конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення та обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.
 4. Рецензент не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує спеціальної консультації. У такому випадку рецензент може обговорити роботу з одним чи кількома членами наукової ради видання. 
 5. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів не повинні використовуватись рецензентом у особистих цілях, у тому числі, у власних дослідженнях.
 6. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому ґрунтуються зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 7. Рецензент повинен зауважувати та відзначати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що безпосередньо стосуються тематики представленого рукопису. При цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між рецензованим рукописом та будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого наукового видання.

 

Етичні зобов’язання авторів 

 1. Автори статей несуть відповідальність за зміст представлених та опублікованих статей, за новизну та достовірність результатів наукового дослідження. Свідомо помилкові або сфальсифіковані роботи є неприйнятними.
 2. Автори повинні дотримуватися вимог редакційної колегії щодо оформлення публікацій.
 3. Неприпустимим є представлення статті з ознаками плагіату в якості оригінальної роботи та подання до публікації статті, яка вже була опублікована раніше.
 4. Автори повинні чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації та мають належним чином оформити посилання на літературні джерела як вони визначені у вимогах щодо оформлення рукописів.
 5. Якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію збірника.