Рецензування

Процес рецензування

Поданий рукопис статті підлягає обов’язковому рецензуванню, яке здійснюється згідно з Положенням про рецензування.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЦЕНЗУВАННЯ статей у збірнику наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління»

 1. Дане положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції збірника наукових праць «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління». 
 2. Основна мета процесу рецензування полягає у забезпеченні якості та наукової цінності публікацій через процедуру об’єктивного оцінювання рукописів та відбору рукописів для опублікування відповідно до цієї оцінки, а також визначення компетентних рекомендацій щодо поліпшення рукописів. 
 3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів (подвійне сліпе рецензування); вона здійснюється двома рецензентами. У якості рецензентів виступають як члени редакційної колегії видання, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими знаннями за певним науковим напрямком та/або мають необхідний досвід роботи.
 4. Всі рецензенти повинні проводити критичну та об'єктивну оцінку наданих для рецензування авторських рукописів дотримуючись вимог Комітету з етики в публікаціях, який розробив Рекомендації для рецензентів щодо дотримання етичних принципів та стандартів.
 5. У рецензії розкриваються питання визначені формою оцінки.
 6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог щодо оформлення матеріалів, які надаються. Для визначення ступеня відповідності даним вимогам усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль у редакції та перевірку на наявність плагіату. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків. 
 7. Внутрішнє рецензування здійснюється членом редакційної колегії, який визначає наукову цінність, відповідність матеріалу тематиці журналу, відповідність формальним вимогам щодо рукописів та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які є компетентними щодо тематики рукопису. 
 8. До рецензування залучаються вітчизняні та закордонні висококваліфіковані вчені, що мають наукові праці за проблематики статті. Зовнішній рецензент обирається з урахуванням його поточного навантаження та з його згоди. 
 9. Член редколегії та/або зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму рецензування та обирають один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації. 
 10. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах. 
 11. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) рецензенти повинні надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. 
 12. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті ухвалюється робочою групою редакційної колегії видання. 
 13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється редакцією відповідно до технологічного процесу підготовки збірника. 
 14. Рішення редакції повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається зміст рецензії, що містить рекомендації щодо доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу. 
 15. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду. 
 16. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.