DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.1(35).113518

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСОБУ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Кравченко, Т. К. Метіль

Анотація


Проаналізовано основні фактори, що впливають на такий комплексний показник, як якість життя в регіоні, а також межі, в яких ринок і маркетингові заходи можуть на нього впливати, в тому числі на певній території. Запропоновано комплекс заходів щодо вдосконалення діяльності суб'єктів господарювання в регіоні. Якість життя в роботі розглядається теоретично, як категорія, за допомогою якої характеризують істотні сторони життя населення конкретної території, що визначають ступінь гідності та свободи особистості кожної людини.


Ключові слова


регіон; маркетинг; споживач; поведінка; якість життя; фактор; показник; ринок

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv : Zakon Ukrainy vid 2005 roky. [About stimulating the development of regions : Law of Ukraine from 2005]. Investhazeta. – Investment newspaper, 52, pp. 4-6. [in Ukrainian].

Artemenko, V. B. (2006). Indykatoru stiikoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku regioniv [Indicators of sustainable socio-economic development of the regions]. Rehionalna ekonomika. – Regional Economy, 2, pp. 90-97. [in Ukrainian].

Vasylenko, B. N. (2016). Bahatovymirnist parametriv rehionu : terytorii, systema, prostir : monohrafiia [Multidimensionality regions : territory, system, space : monograpf]. Druzhkivka : Pivdennyi Skhyd. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I., Metil, T. K. & Topalova, I. A. (2006). Naukovi osnovy upravlinnia rynkovoiu systemoiu rehionu : monohrafia [Scientific fundamentals of management regional market system]. Odesa : Atlant. [in Ukrainian].

Krupnov, Yu. V. Yakist zhyttia. [The quality of life]. Retrieved from http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/. [in Ukrainian].

Timchenko, E. Yu. (2008). Mozhlyvosti terytorialnoho marketynhu yak zasobu polipshennia yakosti zhyttia naselennia [The possibilities of territorial marketing as means of improving quality of pollution’s life]. Visnyk Rostovskoho Derzhavnoho Ekonomichnoho Unyversytetu «RINKH». – Bulletin of State Economic University «RINKH», 2, pp. 60-64. [in Ukrainian].

Chukurna, O. P. (2016). Kontseptsiia marketynhovoho tsinoutvorennia v hlobalnii ekonomitsi : minohrafiia [ The concept of marketing pricing in the global economy]. Odesa : Astroprint. [in Ukrainian].

Human Development Report 2007/2008, United Nation Development Program, 2007.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України // Інвестгазета, 2005. – № 52. – С. 4-6.
  2. Артеменко В. Б. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів / В. Б. Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 90-97.  
  3. Василенко В. Н. Багатовимірність параметрів регіону : території, система, простір : [монографія] / В. Н. Василенко. –  Дружківка : Південний Схід, 2016. – 408 с.
  4. Захарченко В. І. Наукові основи управління ринковою системою регіону : [монографія ] / В. І. Захарченко, Т. К. Метіль, І. А. Топалова. –  Одеса : Атлант, 2006. – 316 с.
  5. Крупнов Ю. В. Якість життя / Ю. В. Крупнов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kroupnov.ru/pubs/2005/01/09/10178/. (дата 25.11.2016). – Назва з екрану.
  6. Тимченко Е. Ю. Можливості територіального маркетингу як засобу поліпшення якості життя населення / Е. Ю. Тимченко // Вісник Ростовського Державного Економічного Університету «РІНХ», 2008. – № 2. – С.60-64.
  7. Чукурна О. П. Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : [монографія] / О. П. Чукурна. –  Одесса : Астропринт, 2016. – 336 с.
  8. Human Development Report 2007/2008 – United Nation Development Programme, 2007.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998