DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115202

Вплив витрат управлінського обілку на функціонування інтегрованого бізнесу

М. М. Гоголь

Анотація


У статті обґрунтовано можливості розвитку інтегрованих підприємств в умовах економічної кризи і виявлено, що раціональний облік  витрат в системі управлінського обліку надасть можливість стабілізації і розвитку економіки інтегрованого підприємства. Визначено правильний розподіл витрат для інтегрованого бізнесу через систему управлінського обліку, це дозволить спостерігати за обігом коштів і групувати витрати за виробничими підрозділами інтегрованих підприємств, що надасть можливість запобігти неконтрольованому використанню коштів, а також виявить відповідальних керівників.

Ключові слова


облік витрат; класифікація витрат; управлінський облік; інтегровані підприємства; ефективне управління; регіон; економічна криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets, F. F., Davydiuk, T. V., Kanurna, Z. F., Maliuha, N. M. & Chyzhevska, L. V. (2005). Bukhhalterskyi upravlinskyi oblik : pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti “Oblik i audit” vyshchykh navchalnykh zakladiv [Financial and managerial accounting : a textbook for students of specialty “Accounting and Audit” of higher education institutions]. Zhytomyr : PC Ruta”. [in Ukrainian].

Hohol, M. M., Maksimova, V. F. & Popovych, V. V. (2014). Oblikovo-informatsiina skladova stratehii rozvytku vertykalno-intehrovanykh pidpryiemstv : monohrafiia [Accounting and information aspects of development strategy for vertically integrated enterprises : monograph]. Odesa : VA “Atlant”. [in Ukrainian].

Holov, S. F. (2009). Upravlinskyi oblik [Management accounting]. Kharkiv : Factor. [in Ukrainian].

Karpenko, O. V. (2005). Upravlinskyi oblik : orhanizatsiia, metodolohiia, metodyka vykladannia : monohrafiia [Management accounting : organization, methodology, teaching methods : monograph]. Poltava : RCC PUSKU. [in Ukrainian].

NP(S)BO 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» [NR(S)A 1 “General Requirements for Financial Reporting”]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. [in Ukrainian].

Panasiuk, V. M. (2005). Vytraty vyrobnytstva : upravlinskyi aspekt [Production costs : managerial aspect]. Ternopil : Aston. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, З. Ф. Канурна, Н. М. Малюга, Л. В. Чижевська; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 3-тє вид. доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2005. – 480 с.
  2. Гоголь М. М. Обліково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально-інтегрованих підприємств : [монографія] / Гоголь М. М., Максімова В. Ф., Попович В. В. – Одеса : ВА «Атлант», 2014. – 248 с.
  3. Голов С. Ф. Управлінський облік / С. Ф. Голов. – Харків : Фактор, 2009. – 784 с.
  4. Карпенко О. В. Управлінський облік : організація, методологія, методика викладання : [монографія] / О. В. Карпенко. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с.
  5. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 28.02.2013 за №336/22868. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата 25.03.2017). – Назва з екрану. 
  6. Панасюк В. М. Витрати виробництва : управлінський аспект / В. М. Панасюк. – Тернопіль : Астон, 2005. – 288 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998