ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О. В. Жмай Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115205

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), стейкхолдери, імідж підприємства, менеджмент, соціальна відповідальність бізнесу (СВБ), позитивний імідж, програми корпоративної соціальної відповідальності, внутрішній імідж, зовнішній імідж

Анотація

У статті розглянуто категорію «імідж підприємства» та вплив позитивного іміджу на діяльність сучасної організації. Було вивчено сутність категорії «корпоративна соціальна відповідальність» та її роль при формуванні позитивного образу компанії у свідомості стейкхолдерів. Розглянуті види програм корпоративної соціальної відповідальності, які впливають на внутрішній та зовнішній імідж. Наведені рекомендації, що стосуються формування позитивного іміджу на засадах корпоративної соціальної відповідальності.

Посилання

Freeman, R. E., Wicks, A. C. & Parmar, B. (2004). Stakeholder Theory and “The Corporate Objective Revisited”. Organization Science, Vol. 15, No. 3, May–June 2004, pp. 364–369.

Konovalova, L. N., Korsakova, M. Y. & Yakymets, V. N. (2003). Upravlenie sotsyalnymi programmami kompanii [Management of social programs of the company]. Moskva : Assotsiatsiia menedzherov. [in Russian].

Kotler, F. & Li., N. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate social responsibility. How to make as much good as possible for your company and society]. Zhytomir : Izd-vo A. Kapusty. [in Ukrainian].

Kraplych, R. (2005). Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist ukrainskoho biznesu : Dosvid Fun-datsii Ostrozkykh : Posibnyk dlia biznesu ta neprybutkovykh orhanizatsii [Corporate social responsibility for Ukrainian business : the experience of the Ostrozky Foundation : a guide for business and nonprofit organizations]. Rivne. [in Ukrainian].

Fursa, M. (2012). Rozvytok korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v Ukraini : derzhavno-upravlinskyi aspect [Development of corporate social responsibility in Ukraine : A governmental aspect]. Zbirnyk naukovykh prats «Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia». – Collection of scientific works “Effectiveness of the state management”, Vyp. 30, pp. 66-74. [in Ukrainian].

Khymych, I. H. (2009). Imidzh yak vazhlyvyi pokaznyk diialnosti pidpryiemstva u suchasnykh umovakh rozvytku korporatyvnoi kultury [Image as an important indicator of the enterprise in the current conditions of corporate culture development]. Ekonomika ta derzhava. – Economics and state, № 9, pp. 59-61. [in Ukrainian].

Syzonenko, V. O. (2007). Suchasne pidpryiemnytstvo : dovidnyk [Modern entrepreneurship : Directory]. Kyiv : Znannia-Pres. [in Ukrainian].

Danylenko, L. V. (2007). Vse ob imidzhe : ot podkhodov do rekomendatsyi [All about the image : from approaches to recommendations]. Retrieved from : http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/vse-ob-imidzhe-ot-podkhodov-do-rekomendatsijj/. [in Russian].

Sotsialna vidpovidalnist ukrainskoho biznesu : rezultaty opytuvannia [Social responsibility of Ukrainian business : survey results]. Retrieved from : http://pmguinfo.dp.ua/images/documents/korp_otnosheniya/soc_otvetstvennost.pdf. [in Ukrainian].

Burlakova, Yu. M. (2011). Vykorystannia potentsialu korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v protsesi formuvannia imidzhu pidpryiemstva [Using the potential of corporate social responsibility in the process of forming the company's image]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. – Scientific bulletin of Uzhhorod National University, № 33, Part 1, pp. 39-44. [in Ukrainian].

Zhuk, M. S. & Shkurat, M. S. (2014). Vplyv korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti na imidzh biznesu [Influence of corporate social responsibility on the image of business]. Ekzystentsiini ta komunikatyvni pytannia upravlinnia : materialy Mizhnarodnoi naukovo-teoretychnoi konferentsii. – Existential and communicative issues of management : materials of the International scientific and theoretical conference, Part 2, pp. 137-142. [in Ukrainian].

Perfilieva, O. O. (2014). Vplyv steikkholderiv na formuvannia imidzhu kompanii [The influence of stakeholders on the image of the company]. Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pamiati prof. Balatskoho O. F. - Economic issues of the steady development : materials of the International scientific and practical conference, dedicated to prof. Balatskoho O. F., Vol. 2, pp. 283-285. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-14

Як цитувати

Жмай, О. В. . (2017). ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 16(2(36), 199–213. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.2(36).115205

Номер

Розділ

Статті