DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177039

ЗАГАЛЬНІ ПІДСТАВИ СУЧАСНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. І. Захарченко, В. В. Лаптєва, М. Р. Величко

Анотація


Представлено науку як ланку інноваційної системи і науково-технологічного процесу, що охоплює дві економічні сфери: фундаментальні дослідження і прикладну діяльність. Проведено теоретичне узагальнення сучасних аспектів науково-технологічного розвитку у межах реалізації інноваційної моделі економіки України.

Сучасне постіндустріальне інформаційне суспільство, на порозі якого стоїть також і Україна, відрізняється системним впливом на виробництво в цілому. Реалізація інноваційної моделі економіки в Україні, у межах якої розглядається науково-технологічний розвиток, включає модернізацію засобів виробництва, створення нових видів послуг, нових методів підготовки персоналу та розвитку його потенціалу. Підкреслено, що ефективність праці пов’язана не тільки з освітою, досвідом і навичками, а також з особистісними якостями, нормами поведінки, здатністю використовувати нові технології.

Узагальнено закордонний досвід регулювання науково-технологічної діяльності і фінансова підтримка з боку державних фондів, аспекти взаємодії держави з університетами, організаційне забезпечення інноваційної діяльності.


Ключові слова


наука; інновація; процес; прогрес; сфера; технологія; дослідження; ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Law of Ukraine on the Fundamentals of National Security of Ukraine]. (2003). Uryadovyi Kurier. - Government Courier, № 139. [in Ukrainan].

Amosha, O. I. (Ed.). (2007). Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti: orhanizatsiino-pravove ta sotsialno-ekonomishne zabezpexhennia [Activation of innovation activity: organizational and legal and socio-economic support]. Donetsk: IAP NASU. [in Ukrainian].

Zakharchenko, N. V. (2017). Obgruntuvannia stratehichnykh innovatsiino-investytsiinykh rishen v upravlinni vysokotekhnolohichnym vyrobnytstvom [Substantiation of strategic innovation-investment decisions in the management of high-tech production]. Odessa: Bakhva. [in Ukrainian].

Kovtunenko, K. V. (2014). Teoretyko-metodolohichni zasady formuvannia intelektualnoho kapitalu innovatsiino-aktyvnoho promyslovoho pidpryiemstva v umovakh stratehichnykh zmin [Theoretical and methodological principles of formation of intellectual capital of innovation-active industrial enterprise in the conditions of strategic changes]. Odessa: FOP Bondarenko M. O. [in Ukrainian].

Lvov, D. S. (2002). Ekonomika razvitiia [Development Economics]. Moskva: Ekzamen. [in Russian].

Maevskii, V. (2001). Evoliutsionnaia ekonomika i tekhnologicheskii protsess [Evolutionary economy and technological process]. Voprosy ekonomiki. – Issues of economics, 22, pp. 35-47. [in Russian].

Merkulov, М. М. (2008). Naukovo-tekhnolohichnyi rozvytok i upravlinnia innovatsiiamy [Scientific and technological development and innovation management]. Odessa: Fenix. [in Ukrainian].

Porsnev, A. G. (1993). Upravlenie innovatsiiami v usloviiakh perekhoda k rynku. [Management of innovations in transition to market]. Moskva: Megapolis-Contact. [in Russian].

Illiashenko, S. M. (Ed.). (2011). Problemy i perspektyvy rynkovo-oriientovanoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Problems and prospects of market-oriented management of innovative development]. Sumy: Papirus [in Ukrainian].

Fedulova, L. I. (2015). Tekhnolohichna polityka: hlobalnyi kontekst ta ukrainska praktyka [Technological policy: global context and Ukrainian practice]. Kyiv : KNTEU. [in Ukrainian].

Shumpeter, J. (1982). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia [Theory of Economic Development]. Moskva : Progress. [in Russian].

Yakovets, Yu. V. (1988). Uskorenie NTP: teoriia i ekonomicheskii mekanizm [Acceleration of the NTP: Theory and Economic Mechanism]. Moskva: Ekonomika. [in Russian].

Jansen, F. (2002). Epokha innovatsii [The era of innovation]. Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting. New York.

Castels, M. (1996). The age of information. The rise of network society. Oxfor.

Machlup, F. (1984). Knowledge: its creation, distribution and economic significance. Princeton.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про основи національної безпеки України : Закон України / Урядовий  кур’єр, № 139. 2003.


Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення: моногр. / За ред. О. І. Амоші. Донецьк : ІЕП НАНУ, 2007. 328 с.


Захарченко Н. В.  Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні високотехнологічним виробництвом: моногр. Одеса: Бахва, 2017. 448 с.


Ковтуненко К. В. Теоретико-методологічні засади формування інтелектуального капіталу інноваційно-активного промислового підприємства в умовах стратегічних змін: моногр. Одеса : ФОП Бондаренко М.О., 2014. 496 с.


Львов Д.С. Экономика развития. Москва : Экзамен, 2002. 512 с.
Маевский В. Эволюционная экономика и технологический процесс. Вопросы экономики, 2001. № 22. С. 35-47.


Меркулов М. М. Науково-технологічний розвиток і управління інноваціями: моногр. Одеса : Фенікс, 2008. 344 с.


Поршнев А. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. Москва : Мегаполис-Контакт, 1993. 402 с.


Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: моногр. / За ред. С. М. Ілляшенка. Суми : Папірус, 2011. 644 с.


Федулова Л. І. Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика: моногр. Київ : КНТЕУ, 2015. 844 с.


Шумпетер Й. Теория экономического развития. Москва : Прогрес, 1982. 453 с.


Яковец Ю. В. Ускорение НТП: теория и экономический механизм: моногр. Москва : Экономика, 1988. 435 с.


Янсен Ф. Эпоха инноваций: моногр. Москва : ИНФРА-М, 2002. 340 с.


 Bell D. The coming of post-industrial society. A venture in social forecasting. N.Y., 1973.


Castels M. The age of information. The rise of network society, Vol. 1. Oxford, 1996.


Machlup F. Knowledge: its creation, distribution and economic significance. Princeton, 1984.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998