DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177072

СИСТЕМА ОЦІНОЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Смачило

Анотація


Основою ефективного управління кадровим потенціалом на підприємстві є результати його оцінювання. Сучасні дослідження сфокусовані на однорівневому визначенні об’єкту оцінювання, що не враховує властивості системи. Таким чином, метою дослідження є формування системи показників оцінки кадрового потенціалу на підприємстві із врахуванням дуальності кадрового потенціалу як складної, динамічної соціально-економічної системи. Базуючись на дослідженнях науковців та власних результатах, автором запропоновано систему оціночних показників кадрового потенціалу на підприємстві, яка ґрунтується на відборі його характеристик, групуванні їх за складовими, на основі бінарного підходу, та визначенню відповідних показників, яка, на відміну від існуючих, є дворівневою та враховує систему показників оцінювання кадрового потенціалу підприємства (І рівень) та систему оцінювання кадрового потенціалу працівників (ІІ рівень) та ґрунтується на розрахункових і експертних покажчиках, що дозволяє здійснювати управління ним із врахуванням різних рівнів ієрархії системи.


Ключові слова


кадровий потенціал; підприємство; оціночний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Bіlorus, T. V. (2007). Stratehіchne upravlіnnia kadrovym potentsіalom pіdpryiemstva: Monohrafіia [Strategic management of personnel potential of enterprise: Monograph]. Іrpіn: NADPSU. [in Ukrainian].

Hrynova, V. M. & Pysarevska, H. І. (2012). Upravlіnnia kadrovym potentsіalom pіdpryiemstva: monohrafіia [Management of personnel potential of the enterprise: Monograph]. Kharkіv: KhNEU. [in Ukrainian].

Harmіder, L. D. (2013). Metodychnі pіdkhody do otsіniuvannia rozvytku kdrovoho potentsіalu torhovelnoho pіdpryiemstva [Methodical approaches to estimation of development of commercial potential of storage capacity]. Ekonomіka і rehіon. – Economy and region, 2, pp. 44-51. [in Ukrainian].

Kalіnіchenko, L. L. (2013). Metodolohіchnі aspekty upravlіnnia personalom pіdpryiemstv zalіznychnoho transportu v umovakh transformatsіinykh protsesіv haluzі [Methodological aspects of personnel management of enterprises of railway transport in conditions of transformation processes of the industry]. Doctoral thesis. Ukr. derzh. akad. zalіznychnoho transp., Kharkіv. [in Ukrainian].

Shcherep, A. V. & Zubrytska, Y. O. (2011). Osnovy formuvannia trudovoho potentsіalu v derzhavі, regіonі, na pіdpryiemstvі [Fundamentals of labor potential formation in the state, region, at enterprise]. Vіsnyk Zaporіzkoho natsіonalnoho unіversytetu. – Bulletin of the Zaporizhzhya National University, 1 (9), pp. 245-254. [in Ukrainian].

Zakharova, O. V. & Ostrovska, A. O. (2005). Systema pokaznykіv trudovoho potentsіalu promyslovoho pіdpryiemstva [System of indicators of labor potential of an industrial enterprise ]. Naukovі pratsі Donetskoho natsіonalnoho tekhnіchnoho unіversytetu. Serіia: ekonomіchna. – Scientific works of the Donetsk National Technical University. Series: economical, 100-1, pp. 37-45. [in Ukrainian].

Skoruk, O. V. (2016). Teoretychnі osnovy formuvannia ta vykorystannia kadrovoho potentsіalu sub'iektіv pіdpryiemnytstva [Theoretical bases of formation and use of personnel potential of subjects of entrepreneurship]. Naukovyi vіsnyk Uzhhorodskoho natsіonalnoho unіversytetu. – Scientific herald of Uzhgorod National University, 7 (part 3), pp. 95-98. [in Ukrainian].

Didchenko, O. І. & Dovhaniuk, A. V. (2013). Otsinka kadrovoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva [Assessment of the personnel potential of the industrial enterprise]. Ekonomіchnyi vіsnyk Zaporіzkoi derzhavnoi іnzhenernoi akademіi. – Economic Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 5, pp. 1-5. Retrieved from http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_012.pdf. [in Ukrainian].

Steblianko-Avramenko, M. S. (2012). Strukturnі skladovі kadrovoho potentsіalu orhanіzatsіi: vydy, kharakterystyka ta osoblyvostі [Structural components of personnel potential of organization: types, characteristics and features]. Naukovo-praktychnyi zhurnal – Ekonomіka Krymu. – Scientific and Practical Journal.Economy of Crimea, 3 (40), pp. 251-256. [in Ukrainian].

Smachylo, V. V. (2016). Kvіntesentsіia ta poniatіino-semantychnyi analіz sotsіalno-ekonomіchnoi katehorіi «kadrovyi potentsіal pіdpryiemstva» [Quintessence and conceptual-semantic analysis of socio-economic category "personnel potential of enterprise"]. Mekhanіzm rehuliuvannia ekonomіky. – Mechanism of regulation of economy, 3, pp. 53-65. [in Ukrainian].

Smachylo, V. V., Khalіna, V. Y. & Mіroshnychenko, O. V. (2017). Analіz metodychnoho іnstrumentarіiu otsіniuvannia kadrovoho potentsіalu pіdpryiemstva [Analysis of methodical tools for evaluating the human resources potential of the enterprise]. Hlobalnі ta natsіonalnі problemy ekonomіky. – Global and national problems of the economy, 19, pp. 241-246. Retrieved from http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3419-smachilo-v-v-khalina-v-yu-miroshnichenko-o-v-analiz-metodichnogo-instrumentariyu-otsinyuvannya-kadrovogo-potentsialu-pidpriemstva [in Ukrainian].

Smachylo, V. V. & Tseselska, K. A. (2019). Obhruntuvannia kharakterystyk kadrovoho potentsіalu pіdpryiemstv [Justification of the characteristics of personnel potential of enterprises]. Vіsnyk ZhDTU – Journal of ZHDTU, 1 (87), pp. 29-35. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Ірпінь : НАДПСУ, 2007. 174с.

Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Х. : ХНЕУ, 2012. 228 с.

Гармідер Л. Д. Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства. Економіка і регіон. 2013. № 2 (39). С. 44-51.

Калініченко Л. Л. Методологічні аспекти управління персоналом підприємств залізничного транспорту в умовах трансформаційних процесів галузі : автореф. дис. … д.-ра екон. наук : 08.00.04 / Укр. держ. акад. залізничного трансп. Харків, 2013. 37 с.

Череп А. В., Зубрицька Я. О. Основи формування трудового потенціалу в державі, реґіоні, на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. 2011. №1(9). С. 245-254.

Захарова О. В., Островська А. О. Система показників трудового потенціалу промислового підприємства. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. 2005. Випуск 100-1. С. 37 – 45.

Скорук О. В. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 7, частина 3. С. 95 – 98.

Дiдченко О. I., Довганюк А. В. Оцiнка кадрового потенцiалу промислового пiдприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2013. № 5. URL : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_012.pdf.

Стеблянко-Авраменко М. С. Структурні складові кадрового потенціалу організації: види, характеристика та особливості. Науково-практичний журнал – Економіка Криму. 2012. № 3 (40). С. 251-256.

Смачило В. В. Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства». Механізм регулювання економіки. 2016. №3. C.53-65

Смачило В. В., Халіна В. Ю., Мірошниченко О. В. Аналіз методичного інструментарію оцінювання кадрового потенціалу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №19. URL : http://global-national.in.ua/issue-19-2017/27-vipusk-19-zhovten-2017-r/3419-smachilo-v-v-khalina-v-yu-miroshnichenko-o-v-analiz-metodichnogo-instrumentariyu-otsinyuvannya-kadrovogo-potentsialu-pidpriemstva

Смачило В. В., Цесельська К. А. Обґрунтування характеристик кадрового потенціалу підприємств. Вісник ЖДТУ. 2019. № 1 (87). С. 29-35.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998