DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177079

ПРОЦЕС ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ДІЙ ЩОДО ЗМІН У РЕГУЛЯТОРНІЙ ПОЛІТИЦІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Разумова

Анотація


Оцінка результативності управлінських дій держави щодо змін у регуляторній політиці дозволить визначити результативність майбутніх змін та прийняти рішення щодо доцільності їх реалізації. Встановлено, що профіль змін регуляторної політики розвитку національної економіки є двох-зональним. Запропоновано процес оцінки результативності змін в регуляторній політиці, що ґрунтується на застосуванні бального методу оцінювання з врахуванням зміни параметрів тривимірної матриці управління змінами регуляторної політики та коефіцієнтів вагомості сфер, дозволяє визначити результативність майбутніх змін та прийняти рішення щодо доцільності їх реалізації. Визначено, що внаслідок управлінських дій та за умови їх правильної реалізації, спрямованої на досягнення оптимальних значень за параметрами, може бути сформований моно-зональний профіль з найкращим розміщенням сфер національної економіки в зонах по кожному з параметрів тривимірної матриці управління змінами.


Ключові слова


оцінка результативності; управління змінами; національна економіка; регуляторна політика; бальний метод; тривимірна матриця; управлінські дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Pohribniak, M. A. (2008). Mekhanizm derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi hospodarskoi diialnosti [Mechanism of state regulatory policy in the sphere of economic activity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Pavlenko, V. P. (2015). Metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia natsionalnoi ekonomiky [Methodological principles of state regulation of the national economy]. Extended abstract of candidates thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Kolesnikov, O. A. (2017). Modernizatsiia pravovoho zabezpechennia rehuliatornoi polityky derzhavy v sferi hospodariuvannia [Modernization of legal support of the state regulatory policy in the sphere of management]. Extended abstract of candidates thesis. Kharkiv. [in Ukrainian].

Krylenko, V. I. (2014). Metodolohichni zasady otsinky rehuliatornoi polityky derzhavy u sferi zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky ahrarnoho sektoru [Methodological bases of assessment of the state regulatory policy in the sphere of ensuring the economic security of the agricultural sector]. Bulletin of the Odessa National University. Series: Economics. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. T. 19, Vol. 2 (2), pp. 113-117. [in Ukrainian].

Hlushko, A. D. (2012). Otsinka efektyvnosti derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi vnutrishnoi torhivli v Ukraini [Assessment of the Effectiveness of the State Regulatory Policy in the Field of Domestic Trade in Ukraine]. Ekonomika i rehion.Economy and region, № 6, pp. 82-89. [in Ukrainian].

Razumova, H. V. (2019). Sektoralnyi rozpodil sfer natsionalnoi ekonomiky v ramkakh upravlinnia zminamy rehuliatornoi polityky [Sectoral distribution of national economy spheres within the framework of regulatory policy change management]. Modern Economics, № 15 (2019), pp. 166-174. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-24. [in Ukrainian].

Kolupaieva, I. V. (2016). Teoretyko-metodychni aspekty formuvannia mekhanizmu rehuliatornoi polityky derzhavy [Theoretical and methodological aspects of the formation of the mechanism of regulatory policy of the state]. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky.Scientific papers of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, Vol. 30, pp. 47-54. [in Ukrainian].

Yuldashev, O. Kh. (2005). Problemy vdoskonalennia derzhavnoi rehuliatornoi polityky v Ukraini: monohrafiia [Problems of improvement of the state regulatory policy in Ukraine: monograph.]. Kyiv: MAUP. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Запоріжжя, 2008. 20 с.


Павленко В. П. Методологічні засади державного регулювання національної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Київ, 2015. 36 с.


Колесніков О. А. Модернізація правового забезпечення регуляторної політики держави в сфері господарювання автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.04 «Господарське право господарсько-процесуальне право». Харків, 2017. 21 с.


Криленко В. І. Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектору. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2014. Т. 19, Вип. 2 (2). С. 113-117.


Глушко А. Д. Оцінка ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі в Україні. Економіка і регіон. 2012. № 6. С. 82-89.


Разумова Г. В. Секторальний розподіл сфер національної економіки в рамках управління змінами регуляторної політики. Modern Economics. 2019. № 15 (2019). С. 166-174. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-24.


Колупаєва І. В. Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2016. Вип. 30. С. 47-54.


Юлдашев О. Х. Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні: монографія. Київ: МАУП, 2005. 336 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998