DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.2(42).177423

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. О. Шеремет

Анотація


У статті досліджуються теоретико-методологічні підходи до класифікації факторів, які впливають на формування ринкових стратегій у харчовій промисловості. Науково обґрунтовано, що фактор є вагомою обставиною в управлінських процесах харчової промисловості, а значимість відповідних факторів управління визначається встановленими цілями управління. Для забезпечення стабільного розвитку суб’єктів харчової промисловості організація виробничої діяльності повинна бути передусім максимально адаптована до умов мінливого внутрішнього та зовнішнього середовищ з урахуванням впливу відповідних факторів. Досліджені теоретико-методологічні підходи до класифікації факторів, які дозволяють  відокремити відповідні групи чинників. Запропоновано сучасну інтерпретацію класифікаційних ознак факторів впливу, яка ґрунтується на багатоаспектності теоретико-методичних  підходів до обґрунтованого визначення та класифікації факторів, які мають цілеспрямований вплив на виробничу діяльність суб’єктів харчової промисловості. Розроблено схему адаптації виробничої діяльності суб’єкта харчової промисловості до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Визначені основні причини, які викликають необхідність формування принципово нової ринкової  стратегії або внесення суттєвих змін у діючу стратегію розвитку суб’єктів харчової промисловості. Запропоновано виділити три етапи диверсифікаційних процесів у виробничій діяльності суб’єктів харчової промисловості: перепрофілювання, реформування та трансформація, які забезпечують реалізацію ринкових стратегій у суб’єктів галузі.


Ключові слова


фактори; стратегія; розвиток; стратегічні цілі; моделювання; харчова промисловість; макроекономічне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Poberezhets, O. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni ta praktychni zasady doslidzhennia systemy upravlinnia rezultatamy diialnosti promyslovoho pidpryiemstva : Monohrafiia [Theoretical-methodological and practical principles of the research of the system of management of the results of activity of an industrial enterprise]. Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].

Hryhoriev, H. S. (2017). Teoretyko-metodolohichni zasady derzhavnoho rehuliuvannia finansovo-ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia [Theoretical and methodological principles of state regulation of financial and economic processes in the conditions of globalization: monograph]. Kherson : Oldi-plius. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Побережець О. В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : монографія. Херсон : Видавництво : Грінь Д. С., 2016. 500 с.


Григор'єв Г. С. Теоретико-методологічні засади державного регулювання фінансово-економічних процесів в умовах глобалізації : монографія. Херсон : Олді-плюс, 2017. 380 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998