ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • O. Побережець Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. Шмагіна Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • А. Гусєв Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).226926

Ключові слова:

суб’єкти малого підприємництва, конкурентоспроможність малих підприємств, економічний розвиток, податкова політика, податкове навантаження

Анотація

У статті досліджено теоретичні і методологічні засади малого підприємництва як чинника економічного зростання країни в умовах сучасної ринкової економіки. Визначено законодавчі критерії щодо розмежування малих підприємств від інших суб’єктів підприємницької діяльності. Наведено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб’єктів малого підприємництва в України протягом 2010-2019 рр. Виявлено, що малі підприємства в Україні займають основну питому вагу; при цьому їхня частка у структурі загальних обсягів реалізованої продукції, створеної доданої вартості та кількості зайнятих працівників також є суттєвою. Встановлено вплив податкової політики держави на стимулювання розвитку та підвищення конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва в країні. Запропоновано концепцію реформування державної податкової політики з метою підвищення конкурентоспроможності малих підприємств в Україні.

Біографії авторів

O. Побережець, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри обліку та оподаткування

В. Шмагіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Посилання

Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 16.10.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 15.01.2021).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.1999 р. Дата оновлення: 14.11.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 15.01.2021).

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України № 4618-VI від 22.05.2012 р. Дата оновлення: 10.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 (дата звернення: 15.01.2021).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 18.02.2021). (дата звернення: 15.01.2021).

Масленніков Є.І., Гусєв А. О. Оптимізація податкових платежів та її вплив на рівень доходів державного бюджету. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 5/2. С. 31-35.

Гусев А. А. Взаимосвязь проблемы налогообложения и экономического роста. Матеріали IX Міжнародного круглого столу «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів». Одеса, 2018. С. 116-119.

Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. Дата оновлення: 01.01.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 15.01.2021).

Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. Corporate Income Tax. URL: https://finmin.lrv.lt/en/competence-areas/taxation/main-taxes/corporate-income-tax-1#:~:text=Taxable%20profits%20of%20permanent%20establishments,be%20taxed%20at%2015%20%25%20rate. (дата звернення: 18.01.2021).

Масленніков Є. І., Гусєв А. О. Людський капітал країни та вплив на його розвиток державної податкової політики. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Том 19, вип. 2 (45). С. 70-86.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств: Проект Закону України № 3665 від 16.06.2020 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69156 (дата звернення: 18.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті