ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМИ ПРОЄКТАМИ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • С. Крамський Одеський інститут Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом , Ukraine
  • О. Євдокімова Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine
  • О. Захарченко Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.1(47).227011

Ключові слова:

наукові проєкти, заклади вищої освіти, проєктно-орієнтовані заклади, модель, метод

Анотація

Сьогодні у глобальній Світовій економічній кризі та пандемії Covid/SARS-19, питання розвитку та функціонування дистанційного студентського навчання закладами вищої освіти, є актуальними як ніколи. Криза Covid-19 окрім Світової пандемії завдала нищівного удару по економіці закладів вищої освіти, вони постраждали найсерйознішим фінансовим чином. Недостатній рівень забезпечення проведення досліджень, недосконалість організаційної структури та організації управління науковою і науково-технічною діяльністю у  закладах вищої освіти обумовлюють необхідність перегляду та удосконалення існуючої системи управління науковими проєктами у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Авторами обґрунтовано метод розподілу наукових проєктів поміж наукових колективів закладу освіти, що ураховує не тільки кадрове забезпечення та навантаження виконавців, а має  механізм оцінки успішного виконання проєкту у загальному портфелі наукових проєктів вищого навчального закладу. Було розроблено метод оцінки наукового потенціалу науково-педагогічних підрозділів закладу, що крім тривіального упору на кадрову складову враховує рівень забезпеченості даного проєкту. Передбачена можливість оцінки як статичної, так і динамічної складової наукового потенціалу закладів вищої освіти, як показника стійкості та розвитку організації, з урахуванням особистих досягнень співробітників навчальних закладів вищої освіти. Економічний метод розподілу преміального фонду співробітників за результатами виконання наукових проєктів у  навчальних закладах вищої освіти, як додатковий мотиваційний важіль впливу на конкретний проєкт. Авторами визначено у якості додаткового мотиваційного інструменту, розроблений метод розподілу преміального фонду за результатами виконання наукових проєктів у навчальних закладах вищої освіти, який дозволяє врахувати особистий внесок виконавців, команди проєкту, необхідні ресурси в умовах невизначеності. Механізм стимулювання в умовах специфічних обмежень дозволяє вдосконалити систему преміювання освітнього персоналу, та диференціювати науковий персонал із використанням засобів проєктного менеджменту.

Біографії авторів

С. Крамський, Одеський інститут Мiжрегiональна академiя управлiння персоналом

кандидат технiчних наук, доцент,

доцент кафедри економіки та менеджменту

О. Євдокімова, Одеська державна академія будівництва та архітектури

старший викладач

кафедри економіки та підприємництва

О. Захарченко, Одеська державна академія будівництва та архітектури

доктор економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту і маркетингу

Посилання

Reinhard Wagner. Deferent stages of organizational development during progetification URL: http://blog.ipma.world/wpcontent/cache/supercache/blog.ipma.ch/different-developmentduring-projectification/index.html.gz (дата звернення 14.01.2021).

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України : Наказ Міністра Оборони України від 27.07.2016 р. № 385. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-16. (дата звернення 14.01.2021).

Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України : затв. наказом Міністерства оборони України від 20.07.2015 р. № 346. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1126-15 (дата звернення: 14.01.20201).

Захарченко О. В., Крамський С. О. Проджект менеджмент. Навчальний посібник за спеціальністю "Менеджмент". Одеса: «Екологія», 2018. 227 с.

Кулінський Я. В. Теоретичний базис та аналіз розвитку проєктно-орієнтованих бізнес компаній. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19, Вип. 2 (45). C. 359-371.

Пітерська В. М., Крамський С. О. Проблеми концепцій i результатів між проєктом, програмою та управлінням портфелями. Управління розвитком складних систем. 2017. № 31. С. 6-12.

Булгаков Р. В. Моделі та методи управління науковими проєктами у вищих військових навчальних закладах: автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.13.22 – Управління проєктами та программами. ОНМУ, Одеса, 2020. 24 с.

Бушуєв С. Д. Словник-довідник з питань управління проектами. Київ : «Деловая Украина», 2001. 640 с.

Шахов А. В. Формирование экипажа судна на основании имитационного моделирования. Восточно-европейский журнал передовых технологий. 2011. № 1/5 (49). С. 69-70.

Домнин Л. Н. Элементы теории графов : учеб. Пособие. Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. 144 с.

Авдеев Ю. А., Аврорина Н. В., Вайнштейн Е. В. Аккорд. Подсистема календарного планирования (ІІ группа). Комплекс программ «Омега». Москва : ЦНИПИАСС, 1977. 134 с.

Крамський С. О., Захарченко О. В., Білега О. В. Економіко-математичне моделювання з формування і функціонування однорідних команд. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 20, Вип. 3 (46), C.202-222. DOI: 10.18524/2413-9998/2020.3(46).214241

Авдеев Ю. А. Оперативное планирование в целевых программах. Одесса : Маяк, 1990. 136 с.

Крамський С. О., Данчук В. Д., Алкема В. Г., Севост’янова А. М., Бакуліч О. О. Система роботи колеса у команді: співвідношення між різним персоналом в морському проєкті. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. 4 (35). C. 277-286.

Муравецький С. А., Крамський С. О. Планування процесів забезпечення якості у великих та географічно розподілених гiбридних IT–проектах. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2016. № 1 (1173). С.106-109.

Крамський С. О., Нікольський В. В. Циклічно-генетична методологія управління проєктами організації системи інтермодального хабу в умовах невизначеності. Управління розвитком складних систем. 2020. № 43. С. 40 – 46,

Zakharchenko O. V., Darushin A. V., Bileha O. V., Riepnova T. P. The method of project team formation on the example of the ship’s crew. Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication in the «International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering» 2019. 8 (10). pр. 521-526. doi: 10.35940/ijitee.J8828.0881019.

Крамський С. О., Руднiченко М. Д. Концептуальна модель управління людським капіталом у виробничiй IT-організації на платформі нечітких множин. Управління розвитком складних систем. 2017. № 32. С. 32-41.

Крамскoй С. А. Метод оценки компетенций ролевого состава специалистов для комплектации IT-компании с использованием нечеткой логики. Управление развитием сложных систем. 2016. №28. С. 81-89.

Крамський С. О. Pизик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки. Вісник СНУ ім. В. Даля. Сєвєродонецьк. 2017. №3 (233). С. 90-94.

Крамський С. О. Основи проєктного менеджменту. Методичний посібник для студентів бакалаврів та магістрів усіх форм навчання за спеціальністю 073 "Менеджмент". Одеса: ФОП «Пабута М.І.», 2020. 30 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01

Номер

Розділ

Статті