Теоретичні засади оцінки впливу динаміки цін на фінансову стійкість підприємств у ланцюгу поставок

Автор(и)

  • О. П. Горлова Одеський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243705

Ключові слова:

ціна, динаміка цін, прибутковість, фінансова стійкість, підприємство, ланцюг поставок, олія соняшникова

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємозв’язків між динамікою цін на продукцію, що спостерігається в рамках ланцюга поставок, та фінансовою стійкістю фокусного підприємства. Активні зміни у зовнішньому середовищі стимулюють систему управління кожного підприємства до пошуку нових важелів утримання та розвитку бізнесу. В умовах мінливості параметрів багатовимірного середовища важливого значення для кожного підприємства набуває завдання забезпечення фінансової стійкості. Фінансова стійкість безпосередньо залежить від прибутку та прибутковості діяльності підприємства, що дає підстави для пошуку взаємозв’язку між показниками фінансової стійкості підприємства та цінами на його ресурси та готову (кінцеву) продукцію, як чинників, що впливають на прибуток.

В ході аналізу проводилось співставлення динаміки різних цін продукції підприємств в рамках ланцюга поставок, з динамікою прибутковості фокусних підприємств, а також з динамікою показників фінансової стійкості фокусних підприємств. В результаті аналізу виявлені ознаки різного характеру реагування окремих параметрів фінансової стійкості на динаміку цін в рамках ланцюга поставок. Запропоновані напрями подальших досліджень.

Посилання

Поддєрьогін А. М., Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств в економіці України : монографія. Київ: КНЕУ, 2011.

Чепка В. В., Матяш О. К. Фінансова стійкість підприємства: сутність та фактори впливу. Економіка і суспільство. 2017. № 12. C. 649-655.

П’ятницька Г. Т., Найдюк В. С. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 4. C. 7-16.

Оспіщев В. І., Нагорна І. В. Класифікація чинників впливу на фінансову стійкість підприємств. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2009. № 2. C. 218-223.

Тридід О.М., Орехова К.В. Багатокритеріальна класифікаційна система факторів динаміки фінансової стійкості підприємства. Харків: ХНЕУ, 2005. 36 с. (Препринт. Харківський національний економічний університет).

Юрій Е. О., Бербека Л. А. Місце дослідження структури капіталу в оцінці фінансової стійкості піпдриємства. Причорноморські економічні студії. 2017. № 22. C. 146-149.

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації : затв. наказом М-ва фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001 № 49/121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01#Text (дата звернення: 12.01.2021).

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : затв. наказом М-ва економіки України від 19.01.2006 № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0014665-06#Text (дата звернення: 14.01.2021).

Дебунов Л. М. Моделювання фінансової стійкості підприємств за допомогою штучних нейронних мереж. Економіка і прогнозування. 2019. № 3. C. 101-123.

Тульчинська С. О., Кириченко С. О., Аларіки С. Н. Фінансова стійкість як складова економічної ефективності підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 4, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6215 (дата звернення: 12.02.2021).

Абрамова І. М. Управління запасом фінансової стійкості підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. C. 30-36.

Бєлялов Т. Е., Калашніков В. В. Управління фінансовою стійкістю підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 1 (200). C. 87-93.

Головко О.Г., Тараскіна А.С. Удосконалення оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання. Вісник ЖДТУ. 2012. № 1(59). C. 254-257.

Олійно-жирова галузь України за 30 років незалежності. Асоціація «Укроліяпром» : веб-сайт. URL: https://ukroilprom.org.ua/news/oliyno-zhyrova-galuz-ukrayny-za-30-rokiv-nezalezhnosti-268/ (дата звернення: 23.03.2021).

Класифікація видів економічної діяльності. EuroVector юридична компанія : веб-сайт. URL: https://evrovektor.com/kved/2010/81/Rozdribna-torgivlja-krim-torgivli-avtotransportnimi-zasobami-ta-motociklami (дата звернення: 20. 02.2021).

Рентабельність операційної діяльності підприємств. Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.02.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-06

Як цитувати

Горлова, О. П. (2021). Теоретичні засади оцінки впливу динаміки цін на фінансову стійкість підприємств у ланцюгу поставок . Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 20(2(48), 198–212. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2021.2(48).243705

Номер

Розділ

Статті