РІВНІ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ ЛАНКИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

Автор(и)

  • В. В. Матвіїв Хмельницький національний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275822

Ключові слова:

первинна медична допомога, маркетинг медичних послуг, види доступності медичних послуг, якість надання медичних послуг, сімейний лікар, сфера охорони здоров’я

Анотація

Реформування ланки первинної медичної допомоги системи охорони здоров’я стало індикатором змін в системі охорони здоров’я України. Зважаючи на те, що першочергово було реформовано первинну ланку медичної системи, важливою є зворотна відповідь (feedback) населення, його оцінка доступності якісної медичної допомоги, що дозволить визначити наслідки і перспективи реформи. Проведений у статті маркетинговий аналіз таких трьох критеріїв (рівнів) доступності послуг первинної медичної допомоги, як якість, фінансова і територіальна або часова доступність медичних послуг в їх динаміці за 2018-2020 роки, дозволив на основі опитувань респондентів з’ясувати позитивні і негативні тенденції розвитку ланки первинної медичної допомоги. Зокрема встановлено, що за вказаний період спостерігається загальна тенденція покращення якості медичних послуг, поєднана водночас із недостатнім рівнем забезпечення їх фінансової та територіальної або часової доступності. Маркетинговий аналіз думок респондентів щодо основних показників критеріїв якості, фінансової і територіальної або часової доступності дозволив більш предметно оцінити наслідки реформи ланки первинної медичної допомоги. Зростання якості медичних послуг, пов’язане респондентами переважно з покращенням ставлення до пацієнтів лікарів медичного персоналу та матеріальних умов надання медичних послуг, фактично пояснюється соціально-психологічними чинниками налагодження взаємодії «лікар – пацієнт» та позитивним ефектом фінансової самостійності медичних закладів. Позитивна тенденція зростання фінансової доступності медичних послуг, виражена в опитуванні показниками можливостей придбання ліків і отримання ефективного лікування, обумовлена практичною реалізацією програми «Доступні ліки», наявністю значного спектру безкоштовних медичних послуг (за договором з НСЗУ) та оптимальною ціновою політикою на додаткові медичні послуги. Врешті, критерій територіальної або часової доступності медичних послуг, отримавши серед респондентів широкий спектр оцінок (від позитивних до негативних), засвідчує, з одного боку, позитивні наслідки зростання часової доступності та можливостей пацієнтів щодо вибору лікаря, а з іншого – демонструє невирішеність проблеми територіальної зручності розміщення закладів первинної медичної допомоги, особливо в умовах скорочення їх мережі в сільській місцевості. Перспективою дослідження проблеми вважаємо вироблення практичних рекомендацій для закладів охорони здоров’я первинної та вторинної спеціалізованої ланок щодо покращення окремих показників якості, фінансової і територіальної або часової доступності медичних послуг.

Посилання

Lewis, M., Eskeland, G., & Traa-Valerezo, X. (2004). Primary health care in practice: is it effective? Health Policy, 70(3), 303–325. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2004.04.011

Drew, P., Jones, B., & Norton, D. (2010). Team effectiveness in primary care networks in Alberta. Healthcare Quarterly, 13(3), 33–38. https://doi.org/10.12927/hcq.2010.21813

Alqossayir, F. M., Alkhowailed, M. S., Alammar, A. Y., Alsaeed, A. A., Alamri, Y. Y., & Rasheed, Z. (2021). Factors associated with patients bypassing primary healthcare centres in Qassim Region, KSA. Journal of Taibah University Medical Sciences, 16(6), 900–905. https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2021.07.012

Wan, G., Wei, X., Yin, H., Qian, Z., Wang, T., & Wang, L. (2021). The trend in primary health care preference in China: a cohort study of 12,508 residents from 2012 to 2018. BMC Health Services Research, 21, 768. https://doi.org/10.1186/s12913-021-06790-w

Shi, L. (2012). The impact of primary care: a focused review. Scientifica, 2012, article ID 432892, 1–22. https://doi.org/10.6064/2012/432892

Starfield, B., Shi, L., & Macinko, J. (2005). Contribution of primary care to health systems and health. The Milbank Quarterly, 83(3), 457–502. https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x

Van Minh, H., Do, Y. K., Bautista, M. A., & Tuan Anh, T. (2014). Describing the primary care system capacity for the prevention and management of non-communicable diseases in rural Vietnam. The International Journal of Health Planning and Management, 29(2), 159–173. https://doi.org/10.1002/hpm.2179

Stigler, F. L., Macinko, J., Pettigrew, L. M., Kumar, R., & van Weel, C. (2016). No universal health coverage without primary health care. Lancet, 387(10030), 1811. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30315-4

Van der Geest, S, Speckmann, J. D., & Streefland, P. H. (1990). Primary health care in a multi-level perspective: towards a research agenda. Social Science and Medicine, 30(9), 1025–1034. https://doi.org/10.1016/0277-9536(90)90149-M

Decosas, J. (1990). Planning for primary health care: the case of the Sierra Leone National Action Plan. International Journal of Social Determinants and Health Services, 20(1), 167–177. https://doi.org/10.2190/Y5PR-A1BQ-LMRQ-PLGK

Ponomarenko V. M. (Ed.). (2001). Reorhanizatsiia pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy naselenniu na zasadakh zahalnoi praktyky (simeinoi medytsyny): instruktyvno-metodychni materialy dlia simeinoho likaria [Reorganization of primary health care for the population on the basis of general practice (family medicine): instructional and methodical materials for the family doctor] (182 p.). Kyiv [in Ukrainian].

Voronenko Yu. V., & Lysenko H. I. (2007). Zaprovadzhennia simeinoi medytsyny yak naukovoi spetsialnosti – neobkhidna umova rozvytku simeinoi medytsyny v Ukraini [The introduction of family medicine as a scientific specialty is a necessary condition for the development of family medicine in Ukraine]. Ukrainskyimedychnyi chasopys [Ukrainian medical journal], 6(62), 27–32. Retrieved from https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/archive/62/pdf/46_ukr.pdf?upload [in Ukrainian].

Kniazevych V. M. Pervynna medyko-sanitarna dopomoha (simeina medytsyna) [Primary health care (family medicine)] (404 p.). Kyiv: Ministry of Health of Ukraine [in Ukrainian].

Mazhak I. (2012). Instytut simeinoi medytsyny v Ukraini: empirychne doslidzhennia strukturnykh chynnykiv diievosti. [The Institute of Family Medicine in Ukraine: an empirical study of structural factors of effectiveness]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing], 2, 134–150. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2012_2_11 [in Ukrainian].

Mazhak I. (2012). Strukturni chynnyky diievosti pryvatnoi simeinoi medytsyny (keis-stadi doslidzhennia) [Structural factors of the effectiveness of private family medicine (case studies)]. Ukrainskyi sotsium [Ukrainian society], 4, 171–184. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2012_4_13 [in Ukrainian].

Mazhak I. (2012). Simeina medytsyna na etapi stanovlennia: porivnialnyi analiz Ukrainy ta Polshchi [Family medicine at the stage of formation: a comparative analysis of Ukraine and Poland]. Naukova elektronna biblioteka periodychnykh vydan NAN Ukrainy [Scientific electronic library of periodicals of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/28845/32-Mazhak.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Mazhak I. (2022). Sotsialni nerivnosti u zdorovi: holovni pidkhody do vyvchennia [Social inequalities in health: main approaches to study]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing], 1, 106–123. https://doi.org/10.15407/sociology2022.01.106 [in Ukrainian].

Klymenko V. I. (2015). Metodychni vkazivky do praktychnoho zaniattia z predmetu «Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia» dlia studentiv 6 kursu spetsialnostei «likuvalna sprava, pediatriia». Tema: Orhanizatsiia nadannia pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy naselenniu. Modul 1. Zmistovnyi modul 2 [Methodical instructions for a practical lesson on the subject "Social medicine and organization of health care" for students of the 6th year of specialties "Medical Affairs, Pediatrics". Topic: Organization of providing primary health care to the population. Module 1. Content module 2]. Zaporizhzhia: Zaporizkyi derzhavnyi medychnyi universytet. Retrieved from http://dspace.zsmu.edu.ua.bitstream/123456789/2839/1/KlimenkoVI15_Organ_npm-sdn.pdf [in Ukrainian].

Korniichuk O. P. (2012). Stan pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy na zasadakh simeinoi medytsyny v Ukraini [The state of primary health care based on family medicine in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys [Ukrainian medical journal], 2(88), 1–5. Retrieved from https://www.umj.com.ua/article/25742/stan-pervinnoi-mediko-sanitarnoi-dopo-mogi-na-zasadax-simejnoi-medicini-v-ukraini [in Ukrainian].

Bondareva L. V. (2011). Dostupnist medychnoi dopomohy naselenniu: teoretychnyi aspekt [Accessibility of medical care to the population: theoretical aspect]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia [Actual problems of public administration], 3, 11–14. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2011_3_5 [in Ukrainian].

Kriachkova L. V. (2015). Medyko-sotsialne obgruntuvannia systemy zabezpechennia chutlyvosti okhorony zdorovia do ochikuvan naselennia: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora medychnykh nauk [Medical and social substantiation of the system of ensuring the sensitivity of health care to the expectations of the population: abstract of the dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Medical Sciences] (46 p.). Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi medychnyi universytet. Retrieved from https://repo.dma.dp.ua/559/1/1_Aref_Kraychkova.pdf [in Ukrainian].

Pro pidvyshchennia dostupnosti ta yakosti medychnoho obsluhovuvannia u silskii mistsevosti: Zakon Ukrainy № 2206-VIII vid 14 lystopada 2017 roku [On increasing the availability and quality of medical care in rural areas: Law of Ukraine No. 2206-VIII of November 14, 2017]. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2206-19#Text [in Ukrainian].

Kravchenko V. V., & Orlova N. M. (2018). Shliakhy pidvyshchennia zadovolenosti naselennia yakistiu ambulatornoi medychnoi dopomohy [Ways to increase population satisfaction with the quality of outpatient medical care]. Ukraina. Zdorovia natsii [Ukraine. The health of the nation], 2(49), 38–42. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/39255/1/2.pdf [in Ukrainian].

Aleksieiev O. H., Taranov V. V., & Petrykhin V. P. (2021). Dosvid, rezultaty ta mozhlyvi perspektyvy orhanizatsii optymalno dostupnoi pervynnoi medychnoi dopomohy silskomu naselenniu Zaporizkoi oblasti [Experience, results and possible prospects of organizing optimally accessible primary medical care for the rural population of the Zaporizhzhia region]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky [Current issues of pharmaceutical and medical science and practice], 14(3), 369–373. Retrieved from http://pharmed.zsmu.edu.ua/article/view/241818 https://doi.org/10.14739/2409-2932.2021.3.241818 [in Ukrainian].

Yaremchuk O. V. (2020). Udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia pervynnoiu medyko-sanitarnoiu dopomohoiu v Ukraini: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata nauk z derzhavnoho upravlinnia za spetsialnistiu 25.00.02 – mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia [Improvement of public administration of primary health care in Ukraine: dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of sciences in public administration, specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration] (208 p.). Zaporizhzhia: Klasychnyi pryvatnyi universytet. Retrieved from http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/de-fault/files/_%D0%B4%D0%B8%D1%81._0.pdf [in Ukrainian].

Nazaruk O. Yu. (2020). Rol derzhavnykh orhaniv upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia v mekhanizmi reformuvannia pervynnoi medyko-sanitarnoi dopomohy: avtoreferat mahisterskoi roboty za spetsialnistiu 281 «Publichne upravlinnia i administruvannia» [The role of state management bodies and local self-government in the mechanism of reforming primary medical and sanitary care: abstract of the master's thesis on specialty 281 «Public management and administration»] (16 p.). Mykolaiv: Chornomorskyi natsionalnyi universytet imeni Petra Mohyly, Instytut derzhavnoho upravlinnia. Retrieved from https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/bitream/123456789/1611/1/Автореферат_Назарук.pdf [in Ukrainian].

Duda M., Kurinna I., Shevchenko M. et al. (2019). Zvit za rezultatamy doslidzhennia «Otsinka povedinky provaideriv pervynnoi medychnoi dopomohy u vidpovid na vvedennia kapitatsii» [Report on the results of the study «Evaluation of the behavior of primary care providers in response to the introduction of capitation»] (111 p.). Kyiv: Proekt USAID «Pidtrymka reformy okhorony zdorovia», Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy. Retrieved from https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WKDH.pdf [in Ukrainian].

Stepurko T., Semyhina T., Barska Yu., Zakhozha V., & Kharchenko N. (2018). Indeks zdorovia. Ukraina–2018: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia [Health index. Ukraine–2018: Results of a nationwide survey] (172 p.). Kyiv. Retrieved from https://health-index.com.ua/zvit_index_2018_ukr.pdf [in Ukrainian].

Barska Yu., Zakhozha V., Sakhno Yu., Semyhina T., Stepurko T., Kharchenko N., & Odrynskyi V. (2020). Indeks zdorovia. Ukraina–2019: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia [Health index. Ukraine–2019: Results of a nationwide survey] (103 p.). Kyiv. Retrieved from https://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf [in Ukrainian].

Zakhozha V., Sakhno Yu., Stepurko T., & Kharchenko N. (2021). Indeks zdorovia. Ukraina–2020: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia [Health index. Ukraine–2020: Results of a nationwide survey] (132 p.). Kyiv. Retrieved from https://health-index.com.ua/HI_Report_UA_2020.pdf [in Ukrainian].

Zabolotko V. M., Steshenko I. Ye., Yevdokimenko O. A., & Kharkevych L. B. (2022). Medychni kadry ta merezha zakladiv okhorony zdorovia systemy MOZ Ukrainy za 2020-2021 roky [Medical personnel and the network of health care institutions of the Ministry of Health of Ukraine for 2020-2021] (51 p.). Kyiv: Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, Derzhavnyi zaklad «Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy». Retrieved from http://medstat.gov.ua/ukr/MMXXI.html [in Ukrainian].

Stepanov Yu. M., Kononov I. M., Latfulina A. V., & Shendryk L. M. (2013). Vzaiemovidnosyny likaria ta patsiienta – osnova efektyvnoho likuvannia [The relationship between doctor and patient is the basis of effective treatment]. Medychna osvita [Medical education], 1, 80–81. https://doi.org/10.11603/me.v0i1.818 [in Ukrainian].

Bakaliuk O. Y., Davydovych I. Ye., Vakiriak P. I., & Potichna O. I. (2008). Bioetyka vzaiemovidnosyn u systemi «likar-patsiient» v umovakh naukovotekhnichnoho prohresu ta rynku. [Bioethics of relationships in the "doctor-patient" system in the conditions of scientific and technical progress and the market]. In Medychne pravo Ukrainy: pravovyi status patsiientiv v Ukraini ta yoho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia): materialy II Vseukrainskoi naukovo praktychnoi konferentsii (17-18.04.2008, m. Lviv) [Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement): materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (April 17-18, 2008, Lviv)] (pp. 18–23). Lviv. Retrieved from http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_018_01.pdf [in Ukrainian].

Natsionalna sluzhba zdorovia Ukrainy (2021). Zvit Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy 2020 [Report of the National Health Service of Ukraine 2020] (212 p.). Kyiv. Retrieved from https://nszu.gov.ua/storage/files/nhsu-annual-re-port-2020-ua-web.pdf?1620901190 [in Ukrainian].

Kovalchuk S., & Matviiv V. (2021). Marketynhova otsinka problem v systemi nadannia medychnykh posluh v konteksti reformuvannia sfery okhorony zdorovia v Ukraini. [Marketing assessment of problems in the system of providing medical services in the context of reforming the sphere of health care in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 31(4), 112–124. https://doi.org/10.35774/econa2021.04.112 [in Ukrainian].

Kovalchuk S., & Matviiv V. (2021). Marketynhovi aspekty nadannia medychnykh posluh v derzhavnykh zakladakh okhorony zdorovia Ukrainy [Marketing aspects of providing medical services in public healthcare institutions of Ukraine]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], 31(3), 233–241. Retrieved from https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/2385 [in Ukrainian].

Matviiv V. (2022). Marketynh dostupnosti medychnykh posluh vtorynnoi ta spetsializovanoi lanky medychnoi dopomohy v systemi okhorony zdorovia [Marketing the availability of secondary and specialized medical care services in the health care system]. Ekonomika i rehion [Economy and the region], 4(87), 257–268. https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2807 [in Ukrainian].

Matviyiv V. (2020). Analysis of provision of medical services to the population by primary medical care doctors in the conditions of health system reform: regional level. Ekonomichnyi prostir [Economic space], 164, 147–151. https://doi.org/10.32782/2224-6282/164-27

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-24

Як цитувати

Матвіїв, В. В. (2023). РІВНІ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ ЛАНКИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 21(3(52), 403–434. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2022.3(52).275822

Номер

Розділ

Статті