DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120441

Особливості та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні на сучасному етапі

Наталья Миколаївна Столбуненко, Олена Володимирівна Іваніщева

Анотація


Досліджуються особливості венчурного бізнесу за умовами реформування економіки України та її орієнтації на Європейськість, проаналізовано актуальні проблеми венчурного бізнесу при переході на новий рівень соціально-економічного розвитку та запропоновані шляхи їх вирішення для модернізації виробничої та інноваційної діяльності. У статті розглянуто вплив держави на розвиток венчурного бізнесу, необхідність створення спеціальної системи мотивації з боку держави для створення венчурних фондів та компаній і здійснюється пошук пропозицій, які підвищують формування налагодженої і ефективної системи венчурного інвестування.

Ключові слова


венчурний бізнес; венчурна фірма; венчурні інвестиційні фонди; ризики венчурного інвестування

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro instytuty spilnoho investuvannia» vid 05.07.2012 № 5080-VI [Law of Ukraine “On mutual investment institutions” from 05.07.2012 № 5080-VI]. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/5080-17. [in Ukrainian].

Veb-storinka Yevropeiskoi asotsiatsii venchurnoho kapitalu [Web-site of the European Venture Capital Association]. Retrieved from : http://www.evca. eu. [in Ukrainian].

Venchurne investuvannia : potentsiini mozhlyvosti rozvytku [Venture investment : potential development opportunities]. Retrieved from : http: // www.archive.nbuv.gov.ua. [in Ukrainian].

Venchurne pidpryiemnytstvo ta yoho orhanizatsiini formy [Venture entrepreneurship and its organizational forms]. Retrieved from : http://pidruchniki.com/1499031863333/investuvannya. [in Ukrainian].

De zakhovaty hroshi v Ukraini [Where money should be hidden in Ukraine?]. Retrieved from : http://news.finance.ua/en/news/-/378067. [in Ukrainian].

Lazarieva, S. V. (2002). Ekonomika ta orhanizatsiia informatsiinoho biznesu : navch. posibnyk [Economics and organization of informational business : manual]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian].

Lysa, N. V. & Kolomiets, O. V. (2010). Problemy venchurnoho investuvannia v Ukraini [Problems of venture investment in Ukraine]. Aktualni pytannia suchasnoi ekonomiky. Zb. naukovo-praktychnoi konferentsii UDAU. – Current Issues of Modern Economics. Collection of materials of practical and scientific conference USAU, pp. 112-115. [in Ukrainian].

Mykhalchenko, H. H. & Cherniaieva, O. V. (2008). Mekhanizm funktsionuvannia venchurnoho biznesu v Ukraini [Mechanism of functioning of the venture business in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir. – Economic space, No. 18, pp. 118-125. [in Ukrainian].

Osoblyvosti venchurnoho biznesu v Ukraini [Features of venture business in Ukraine]. Retrieved from : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/05.pdf. [in Ukrainian].

Problemy ta shliakhy rozvytku venchurnoho biznesu v Ukraini [Problems and ways of development of venture business in Ukraine]. Retrieved from : www.kneu.kiev.ua/data/ [in Ukrainian].

Rol venchurnoho biznesu v informatsiinii sferi ekonomiky [Role of venture business in the information sphere of the economy]. Retrieved from : http:// www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics. [in Ukrainian].

Romanishyn, O. (2004). Perspekyvy rozvytku venchurnykh fondiv v Ukraini yak dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryemstv [Prospects for the development of venture funds in Ukraine as a source of funding for innovative enterprises]. Nauka moloda. – Young science, No. 2, pp. 25-31. [in Ukrainian].

Savchenko, V. F. & Shatyrko, D. V. (2013). Problemy venchurnoho investuvannia v Ukraini [Problems of venture investment in Ukrainet]. Naukovyi visnyk CHDIEU. – Scientific bulletin of the Institute of Cognitive Psychology, No. 2 (18), pp. 7-13. [in Ukrainian].

Sas, B. B. & Spiak, H. I. (2014). Rozvytok systemy venchurnoho finansuvannia v Ukraini [Development of the system of venture financing in Ukraine]. Ekonomichnyi analiz. Zb. nauk. prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. – Economic Analysis. Collection of scientific works of Ternopil national economic university, Vol. 18, No. 1, pp. 195-202. [in Ukrainian].

Yahudin, S. Yu. (2008). Venchurne pidpryemnytstvo. Franchaizynh : navchalno-metodychnyi kompleks [Venture ntrepreneurship. Franchasing : Educational and methodical complex]. Moskva : Izd. Tsentr EAOI. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 № 5080-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/5080-17. (дата 14.05.2016). –  Назва з екрану.

2. Веб-сторінка Європейської асоціації венчурного капіталу. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.evca.eu. (дата 09.05.2016).  – Назва з екрану.

3. Венчурне інвестування : потенційні можливості розвитку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.archive.nbuv.gov.ua. (дата 15.05.2016). – Назва з екрану.

4. Венчурне підприємництво та його організаційні форми. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/1499031863333/ investuvannya. (дата 14.05.2016). – Назва з екрану.

5. Де заховати гроші в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу  : http://news.finance.ua/ua/news/-/378067. (дата 17.05.2016).  –  Назва з екрану.

6. Лазарєва С. В. Економіка та організація інформаційного бізнесу : Навч. посібник / С. В. Лазарєва. – Київ : КНЕУ, 2002. – 667 с.

7. Лиса Н. В. Проблеми венчурного інвестування в Україні / Н. В. Лиса, О. В. Коломієць // Актуальні питання сучасної економіки. Зб. Науковопрактичної конференції УДАУ від 20 січня 2010. – С. 112-115.

8. Михальченко Г. Г. Механізм функціонування венчурного бізнесу в Україні / Г. Г. Михальченко, О. В. Черняева // Економічний простір. – №  18. – 2008. – С. 118-125.

9. Особливості венчурного бізнесу в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим  доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_04/05.pdf. (дата 17.05.2016). – Назва з екрану.

10. Проблеми та шляхи розвитку венчурного бізнесу в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kneu.kiev.ua/data/ (дата 15.05.2016). –  Назва з екрану.

11. Роль венчурного бізнесу в інформаційній сфері економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.rusnauka.com/12_ ENXXI_2011/Economics (дата 17.05.2016). –  Назва з екрану.

12. Романішин О. Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств / О. Романішин // Наука молода. – 2004. – № 2. – С. 25–31.

13. Савченко В. Ф. Проблеми венчурного інвестування в Україні / В.  Ф.  Савченко, Д. В. Шатирко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – №  2 (18). – С. 7-13.

14. Сас Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні / Б.  Б.  Сас, Г. І. Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет ; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 18. – № 1. – С. 195-202.

15. Ягудін. С. Ю. Венчурне підприємництво. Франчайзинг : Навчальнометодичний комплекс / С. Ю. Ягудін. – Москва : Изд. центр ЕАОІ, 2008.  – 272 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998