DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.2(33).120449

Особливості формування кадрової стратегії у банківських установах на сучасному етапі

Вікторія Ігорівна Борщ, Орина О. Фещенко

Анотація


У статті розглядається комплексний методичний підхід до формування кадрової стратегії на підприємствах банківської сфери. Проаналізовано методику та загальні аспекти розробки та впровадження кадрової стратегії у банках, а також особливості реалізації стратегії управління персоналом у банківській сфері. В якості прикладів для демонстрації розвитку кадрової стратегії у банках на сучасному етапі проаналізовано декілька організацій та проілюстровано загальні тенденції, які притаманні для даного сегменту.

Ключові слова


кадрова стратегія; управління персоналом; банківська сфера; персонал

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubovik, O. V., Semiv, L. K. & Semiv, R. A. (2015). Novi pidkhody do upravlinnia personalom bankivskykh ustanov : “znanievyi” kontekst [New approaches to the management of the personnel of banking institutions : “knowledge” context]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy. – Bulletin of University of Banking of the National Bank of Ukraine, No 2 (11), pp. 319-324. [in Ukrainian].

Lobanova, T. N. (2003). Banki ; organizatsiia i personal [Banks : organization and staff]. Moskva : “BDTS-Press”. [in Russian].

Mazylo, T. V. (2011). Nehatyvni tendetsii kadrovoho menedzhmentu v bankivskii haluzi Ukrainy ta napriamky ikhnoho podolannia [Negative trends of personnel management in the banking industry of Ukraine and directions for their overcoming]. Mizhnarodna bankivska konkyrentsiia : teoriia i praktyka : zb. tez dop. VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferetsii (26-27 travnia 2011). – International Banking Competition : Theory and Practice : Collection of the thesis of VІ International scientificpractical conference (May 26-27, 2011). Sumy : DVNZ “UABS NBU”, T. 2,

pp. 70-71. [in Ukrainian].

Mazilo, T. V. & Khomumenko, L. I. (2014). Osnovni napriiamky aktyvnoi kadrovoi polityky komertsiinoho banku [Main directions of the active personnel policy of the commercial bank]. Suchasni tendetsii v rozvytku bankivskoi systemy : Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Modern trends in the banking system development : Materials of the 2nd International Scientific and Practical Conference. Dnipropetrovsk : Nauka i Osvita, Vol. I, pp. 138-140. [in Ukrainian].

Semiv, L. K., Semiv, R. A. & Gavrilko, P. P. (2011). Upravlinnia personalom v umovakh stanovlennia suspilstva znan [Personnel management in the conditions of the knowledge society formation]. Stalyi rozvytok ekonomiky. – Sustainable development of economy, No 4 (7), pp. 12-16.

[in Ukrainian].

Chubukova, O. Yu. & Shatska, Z. Ya. (2014). Pidvyshchennia kvalifikatsii kadriv pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [Improvement of qualification of the personnel of the enterprise in conditions of uncertainty]. Aktualni problem ekonomiky. – Current problems of the economy, No 4, pp. 171-178. [in Ukrainian].

Formuvannia kadrovoi polityky komertsiinoho banku [Formation of personnel policy of a commercial bank]. Retrieved from : http://bankingi. blogspot.com/2012/02/blog-post_27.html. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дубовик О. В. Нові підходи до управління персоналом банківських установ : «знаннєвий» контекст / О. В. Дубовик, Л. К. Семів, Р. А. Семів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ). – 2015. – № 2 (11). – С. 319-324.

2. Лобанова Т. Н. Банки : организация и персонал / Т. Н. Лобанова. – Москва : «БДЦ-пресс», 2003. – 488 с.

3. Мазило Т. В. Негативні тенденції кадрового менеджменту в банківської галузі України та напрямки їхнього подолання / Т. В. Мазило // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : зб. тез доп. VІ Міжнародної науково-практичної конференції (26–27 травня 2011 р.) : у 2 т. ; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Т. 2. – С. 70-71.

4. Мазило Т. В. Основні напрямки активної кадрової політики комерційного банку / Т. В. Мазило, Л. І. Хомутенко // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2014.  – Т.  І. – С. 138–140.

5. Семів Л. К. Управління персоналом в умовах становлення суспільства знань / Л. К. Семів, Р. А. Семів, П. П. Гаврилко // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4 (7). – С. 12-16.

6. Чубукова О. Ю. Підвищення кваліфікації кадрів підприємства в умовах невизначеності / О. Ю. Чубукова, З. Я. Шацька // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 171-178.

7. Формування кадрової політики комерційного банку. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bankingi.blogspot.com/2012/02/blogpost_27.html (дата 21.07.2016). – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998