DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2016.3(34).120456

Обліково-аналітична підтримка ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур

І. О. Крюкова, В. С. Ніценко

Анотація


У статті досліджено сучасний стан ефективності землекористування в аграрному секторі національної економіки. Обґрунтовано зміст, функції та складові системи обліково-аналітичної підтримки ефективного управління земельними ресурсами аграрних бізнес-структур. З’ясовано основні проблемні моменти, які стримують можливості системи обліково-аналітичної підтримки у напрямі повного інформаційного забезпечення вартісного агроменеджменту. Запропоновано обліково-аналітичну модель оцінки вартості земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова


обліково-аналітична підтримка; земельні ресурси; аграрний сектор; бізнес-структури; ефективність; вартість аграрного бізнесу

Повний текст:

PDF

Посилання


Andryichuk, V. G. & Sas, I. S. (2017). Metodychni pidkhody do vyznachennia mezh zemlekorystuvannia v umovakh zaghrozy monopolizatsii rynka orendy zemli [The methodical approaches to the determination of limits of land use in the conditions of monopolization threat of land leasing market]. Economika APK. – Agrobusiness Economics, № 8, pp. 8-22. [in Ukrainian].

Demianenko, M. Ya. & Rozheliuk, V. M. (2016). Systemnyi pidkhid do formuvannia oblikovoi informatsii dlia potreb upravlinnia [The systemic approach to the formation of accounting information for management needs]. Oblik i finantsy. – Accounting and finances, № 2 (72), pp. 8-15. [in Ukrainian].

Zhuk, V. M. (2009). Priorytetnist oblikovo-finansovoi skladovoi u zaluchenni zemel silskohospodarskoho pryznachennia do ekonomichnoho oborotu [Priorities of the accounting and financial component in attracting of agricultural land to the economic turnover]. VNAU. – VNAU, Vol. 1 (56), pp. 37-47. [in Ukrainian].

Zhuk, V. M. & Avramchuk, O. O. (2009). Konceptsiia rozvytku bykhhalterskoho obliku v ahrarnomu sektori ekonomiky : monohrafiia [The concept of accounting in the agricultural sector : Monograph], Kyiv : NNTS “Institut ahrarnoi ekonomiky”. [in Ukrainian].

Kireitsev, G. G. (2007). Rozvytok bykhhalterskoho obliky : teoriia, profesiia, mizhpredmetni zviazky : monohrafiia [Development of accounting : theory, profession, interdisciplinary relations : mnograph]. Zhytomyr : ZhDTU. [in Ukrainian].

Koriahin, M. V. (2012). Otsiniuvannia vartosti pidpryemstva v systemi bykhhalterskoho obliku : monohrafiia [Assessment of value in the accounting system]. Lviv : NVP “Interservis”. [in Ukrainian].

Luzan, Yu. Ya. & Hadzalo, Ya. M. (2017). Zemelna reforma : problemy i perspektyvy rozvytku ahrarnoi ekonomiky [Land reform : problems and prospects for the development of the agrarian economy]. Economika APK. – Agrobusiness Economics, № 1, pp. 5-17. [in Ukrainian].

Nazarenko, O. V. & Hushchyn, A. A. (2014). Ekoloho-ekonomichnyi stan vykorystannia ta ohorony zemelnykh resursiv Sumskoho rehionu [Ecological and economic state of use and protection of land resources of the Sumy region]. Ahrosvit. – World of Agrobusiness, № 14, pp. 41-46. [in Ukrainian].

P(S) of A 1 (1999). Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti [General requirements for financial statements]. Retrieved from : https://byhgalter.com/ psbo-1-zagalni-vimogi-do-finansovoї-zvitnosti. [in Ukrainian].

P(S) of A 14 (2000). Orenda [Rent]. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4708N.html. [in Ukrainian].

P(S) of A 27 (2003). Neoborotni actyvy, utrymuvani dlia prodazhu, ta prypynena diialnist [Non-current assets held for sale and discontinued operations]. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ REG8375.html. [in Ukrainian].

P(S) of A 32 (2007). Investytsiina diialnist [Investment activity]. Retrieved from : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14090.html. [in Ukrainian].

P(S) of A 7 (2000). Osnovni zasoby [Fixed assets]. Retrieved from : https:// www.buh24.com.ua/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-7-osnovni-zasobi. [in Ukrainian].

Pravdiuk, N. L. (2012). Osoblyvosti zemel silskokhospodarskoho pryznachennia yak obiekta bukhhalterskoho obliku [Features of agricultural land as an object of accounting]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Seriia “Ekonomichni nauky”. – Collection of scientific works of VNAU. Economic sciences, Vol. 1 (56), pp. 211-217. [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Zmin do Instruktsiy po inventarizatsii osnovnykh zasobiv, nematerialnykh actyviv, tovarno-materialnykh tsinnostei, hroshovykh koshtiv i dokumentiv ta rozrakhunkiv. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 5.09.2010 (2010). [On approval of changes to the Instruction on inventory of fixed assets, intangible assets, inventories, cash and documents and settlements. Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 5.09.2010]. Retrieved from : https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/prikazy/ minfin/ob-utverghdenii-izmeneniy-800156.html. [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk “Zovnishnia torhivlia” za 2016 r. [Statistical yearbook “Foreign trade”. 2016]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk “Monitorynh zemelnykh vidnosyn za 2016 r.” [Statistical yearbook «Monitoring of land relations, 2016»]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy “Diialnist pidpryiemstv za 2016 r.” [Statistical yearbook of Ukraine “Activity of enterprises, 2016”]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian].

Tsitska, N. E. (2016). Aktualni pytannia obliku zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Topical issues of accounting for agricultural land]. Hlobalni ta natsionalni problem ekonomiky. – Global and national problems of economics, № 6, pp. 897-901. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Андрійчук В. Г. Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас  // Економіка АПК. – 2017. – № 8 – С. 22-33.

2. Дем’яненко М. Я. Системний підхід до формування облікової інформації для потреб управління / М. Я. Дем’яненко, В. М. Рожелюк // Облік і фінанси. – 2016. – № 2 (72). – С. 8-15.

3. Жук В. М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель сільськогосподарського призначення до економічного обороту / В. М. Жук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012.  – Випуск 1 (56). – С. 37-47.

4. Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : [монографія] / В. М. Жук; ред. О. О. Аврамчук. – Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН, 2009. – C. 296-312.

5. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку : теорія, професія, міжпредметні зв’язки : [монографія] / Г. Г. Кірейцев. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 236 с.

6. Корягін М. В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : [монографія] / М. В. Корягін. – Львів : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2012. – 262 с.

7. Лузан Ю. Я. Земельна реформа : проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки / Ю. Я.Лузан, Я. М. Гадзало  // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 5-12.

8. Назаренко О. В. Еколого-економічний стан використання та охорони земельних ресурсів Сумського регіону / О. В. Назаренко, А. А. Гущин // Агросвіт. – 2014. – № 14. – С. 41-46.

9. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://byhgalter.com/psbo-1-zagalnivimogi-do-finansovoї-zvitnosti/. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

10. П(С)БО 14 «Оренда», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4708N.html. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

11. П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG8375.html. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

12. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14090.html. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

13. П(С)БО 7 «Основні засоби», затверджене Наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.buh24.com.ua/polozhennya-standart-buhgalterskogoobliku-7-osnovni-zasobi/. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

14. Правдюк Н. Л. Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку / Н. Л. Правдюк, Я. П. Іщенко // Збірник наук. пр. ВНАУ. – Серія «Економічні науки». – 2012. – № 1 (56). – С. 211-217.

15. Про затвердження Змін до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : Наказ Міністерства фінансів України від 5 серпня 2010 р. № 832. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/prikazy/minfin/ ob-utverghdenii-izmeneniy-800156.html. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

16. Статистичний збірник «Зовнішня торгівля України» за 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

17. Статистичний щорічник «Моніторинг земельних відносин за 2016 р.». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

18. Статистичний щорічник України «Діяльність підприємств за 2016 р.».  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/. (дата 13.02.2016). – Назва з екрану.

19. Ціцька Н. Є. Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення / Н. Є. Ціцька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 897-901.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998