DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2017.3(37).123713

Проблеми інноваційного та інтеграційного реформування інтелектуального потенціалу в Україні

Олена Володимірівна Рудінська, Д. О. Познякова

Анотація


В сучасних умовах інноваційного розвитку світового господарства та процесів глобалізації, конкурентні перемоги набувають країни, що спрямовують свої зусилля на розвиток освіти принципово нової якості та перетворюють знання на  новітні технології. Вища школа перша зазнала процесів реформування та покликана стати базою для набуття Україною міжнародних конкурентних переваг на світових ринках.

В рамках статті пропонується дослідити універсальний підхід до виявлення проблем та рівня інтелектуального потенціалу країни (ІП). При цьому соціальні інвестиції, на нашу думку, необхідно ідентифікувати як обсяг капітальних вкладень  в реальний сектор економіки , маючи на увазі, що будь-які капіталовкладення в бізнес мають прямий або опосередкований соціальний ефект.


Ключові слова


інтелектуальний потенціал; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Kusik, N. L., Rudinska, O. V. & Ponomarova, H. O. (2016). Innovatsiini ta intehratsiini napriamy reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini [Innovative and integrational directions of reforming High school in Ukraine]. Materialy 72 nauk. konf. prof.-vykl. skladu ONU im. I. I. Mechnykova. – Materials of the 72nd scientific conference of the faculty of Odessa national Mechnikov University, pp. 134-156. [in Ukrainian].

Revak. I. O. (2014). Vyshcha osvita v strukturi intelektualnoho potentsialu Ukrainy : stan ta perspekyvy rozvytku [High education in the structure of the intellectual potential of Ukraine : conditions and perspectives of its development]. Problemy ekonomiki. – Issues of economics, № 4, p. 133. [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 2005/2006-2013/2014 navchalnykh rokiv. Derzhavna sluzhba statystyka Ukrainy. [Main indexes of the activity of Ukrainian higher education institutions for early 2005/2006-2013/2014 academic years. State statistic service of Ukraine]. – Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/. [in Ukrainian].

Rudinska, O. V. & Ponomarova, H. O. (2016). Innovatsiinyi rozvytok Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Innovative development of Ukraine in the conditions of European integration]. Innovatsiina ekonomika : teoretychni ta praktychni aspekty. – Innovation economy : theoretical and practical aspects (pp. 344-364). Kherson : Hryn D. S. [in Ukrainian].

Sotsiolohichne opytavannia. Hromadiany Ukrainy. Osvita. Tsentr Razumkova [Sociological survey. Ukrainian citizens. Education. Center of Razumkova]. Retrieved from http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=178 [in Ukrainian].

Human development report 2015. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/

Rudinska, O. V. & Ponomarova, H. O. (20176). Intelektualnyi potentsial Ukrainy v mizhnarodnomu prostori yak obiekt sotsialnoi vidpovidalnosti [Intellectual potential of Ukraine in the global space as an object of social responsibility]. Sotsialna vidpovidalnist yak forma zabezpechennia staloho rozvytku hospodariuiuchykh system : suspilstvo, haluz, pidpryiemstvo. – Social responsibility as the form of securing the constant development of business systems : society, branch, enterprise (pp. 9-35). Odesa : TOV “Leradruk”. [in Ukrainian].

Stratehiia ekonomichnoho ta sotsialnoho rozvytku Odeskoi oblasti do 2020 roku [Strategy of economic and social development of Odessa region till 2020]. Retrieved from (http://oda.odessa.gov.ua/files/oda/dod_do_r_shennya_straten_ya_2020.pdf [in Ukrainian].

Fedulova, L. І. (2016). Derzhavna politykа v natsionalnii innovatsiinii systemi : stabilnist zbrihaietsia [State policy in the national innovative system : stability continues]. Aktualni problemy ekonomiky. – Current issues of economy, № 4, pp. 90-103. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Кусік Н. Л. Інноваційні та інтеграційні напрями реформування вищої освіти в Україні / Н. Л. Кусік, О. В. Рудінська, Г. О. Пономарьова // Матеріали 72 наук. конф. проф.-викл. складу ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2016. – С. 134-156.
  2. Ревак І. О.  Вища освіта в структурі інтелектуального потенціалу України : стан і перспективи розвитку / І. О.  Ревак // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 133
  3. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2005/2006-2013/2014 навчальних років. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 23. 10.2017). – Назва з екрану.
  4. Рудінська О. В. Іноваційний розвиток України в умовах євроінтеграції / О. В. Рудінська, Г. О.  Пономарьова // Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти : [моногр.] ; за ред. д.е.н., доц. Є. І. Масленнікова. – Херсон : Гринь Д. С., 2016. – Вип. 1. – С. 344-364.
  5. Соціологічні опитування. Громадяни України. Освіта. Центр Разумкова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=178 (дата 23. 10.2017). – Назва з екрану.
  6. Human development report 2015. Сайт ООН. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/ (дата 23. 10.2017). – Назва з екрану.
  7. Рудінська О. В. Інтелектуальний потенціал України в міжнародному просторі як об’єкт соціальної відповідальності / О. В. Рудінська, Г. О.  Пономарьова // Соціальна відповідальність як форма забезпечення сталого розвитку господарюючих систем : суспільство, галузь, підприємство : [моногр.] ; за ред. д.е.н., доц. В. С. Ніценка, к.е.н., доц. Н. Л. Кусік. – Одеса : ТОВ «Лерадрук», 2017. – С. 9-35.
  8. Cтратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : (http://oda.odessa.gov.ua/files/oda/dod_do_r_shennya_straten_ya_2020.pdf (дата 23. 10.2017). – Назва з екрану.
  9. Федулова Л. І. Державна політика в національній інноваційній системі : стабільність зберігається / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 90-103.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998