DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.1(38).135567

Мотиваційні механізми вдосконалення управлінського капіталу

О. Р. Павлович, І. В. Гірський

Анотація


У статті розглянуто проблеми мотивації управлінського капіталу, які спонукають до мотивації людей, як потрібно підходити до мотивації управлінського капіталу, в період інформаційної економіки, економіки знань, для того щоб отримати очікуваний результат і підвищити ефективність праці. Представлені етапи розвитку теоретичних поглядів на мотивацію. Показана роль соціокультурних чинників в процесі професіоналізації управлінської діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Gerchekova, I. N. (1998). Menedzment. Praktykum : Navch. posibnyk dlia vuziv [Management. Manual]. M: Banky i byrzhy, IUNYTY.[ in Ukrainian ].

Innovatsiini tekhnologii v upravlinni liudskymy resursamy : Zb. Nauk. Tr. [Innovation technology in managemnt of human resourses]. (2002), N. Novgorod . [ in Ukrainian].

Kuznetsov, E. A. (2015). Metodologia profesionalizatsii upravlinskoi dialnosti v Ukraini : Dysertatsia [ Methodology of profesionalization of administrative activity in Ukraine. Thesis.]. [ in Ukrainian ].

Startseva, V. N. (2008). Innovatsiini tekhnologii upravlinnia motyvatsieiu personalu iak problema suchasnogo menedzmentu : Seriya. Humanitarni nauku, vol. 1 [Innovative technologies for personnel motivation management as a problem of modern management: Series. Humanitary sciences ]. Visnyk NizhnyNovgorod Universytetu M.I. Lobachevsky. Bulletin of NizhnyNovgorod University M.I. Lobachevsky., 1. [ in Ukrainian ].

Khrutskyi, V. E. & Tolmachov, R. A. (2004). Otsinka personalu : suchasni systemy ta tekhnologii [Personel assessment : modern system and technologies ]. M : Finansy i statystyka. [ in Ukrainian ].

Teoriia motyvatsii Duglasa Mak Gregora [ The Theory of motivation of Douglas Mac Gregor ]. Retrieved from : https://ua.wikipedia.org.[ in Ukrainian ].

Khotornskyi efekt [ Hawthorne Effect ]. Retrieved from : https://ru.wikipedia.org. [ in Ukrainian].

Vardanian, I. Propozytsia shchodo vdoskonalennia systemy nematerialnogo stymuliuvannia [ Proposal for improving the system of non-material incentives ]. Stat., dil.zhur. Upravlinnia personalomManagement of personnel . Retrieved from : http://www.top-personal.ru. [ in Ukrainian].

Faktory sotsialno-kulturnogo kharakteru [ The factors of socio-cultural nature]. Retrieved from : http://www.viktorova-ts.ru. [ in Ukrainian ].

Sotsialna motyvatsia personalu v systemi upravlinnia personalom [ Social motivation of personnel in the personnel management system ]. Retrieved from : https://praxiscom.ru. [ in Ukrainian ].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Герчикова І. Н. Менеджмент. Практикум : Навчальний посібник для вузів – Москва : Банки і біржі, ЮНИТИ, 1998. – 252 с.

Інноваційні технології в управлінні людськими ресурсами : Зб. науч. тр. Н. Новгород, 2002. – 314 с.

Кузнецов Е. А. Дисертація: Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. – 2015.

Старцева В. Н. Інноваційні технології управління мотивацією персоналу як проблема сучасного менеджменту / Вісник Нижегородського університетк ім. М. І.  Лобачевського.Серія. Гуманітарні науки. – 2008. – № 1 – С. 92-97.

Хруцький В.Є., Толмачов Р.А. Оцінка персоналу: сучасні системи та технології. М: Фінанси і статистика, 2004. – 176с.

Вікіпедія, стаття «Теорія мотівації Дугласа Мак Грегора» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ua.wikipedia.org

Вікіпедія, стаття «Хоторнский ефект» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://ru.wikipedia.org

Діловий журнал Управління персоналом, стаття «Пропозиція щодо вдосконалення системи нематеріального стимулювання. І.Варданян » [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.top-personal.ru

Стаття «Фактори соціально-культурного характеру» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.viktorova-ts.ru

Стаття «Соціальна мотивація персоналу в системі управління персоналом» [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://praxiscom.ru

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998