DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.2(39).144916

Особливості управління інноваціями в ТНК

О. Р. Павлович, К. В. Погосян

Анотація


У статті узагальнено особливості управління інноваціями в транснаціональних корпораціях. Описані основні характеристики процесу інтеграції інноваційної діяльності при виході ТНК на глобальні ринки. Визначено переваги ведення інноваційної діяльності для ТНК. Викладені основні інноваційні стратегії ТНК та їх визначальні риси.


Ключові слова


транснаціональна корпорація; інновація; комерціалізація; глобальний ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Nahachevska, T. V. Suchasni tendentsii mizhnarodnoho transferu technolohii ta perspektyvy Ukrainy [Modern tendencies of the international transfer of the technologies and the prospects of Ukraine]. Rertireved from nbuv.gov.ua [in Ukrainian].

Zimkina, V. Ye. (2012). Innovatsiina konkurentsiia: sutnist, osoblyvosti, kharakterni rysy [Innovation competency: its essence, features and characteristics]. Yevropeiskyi vector ekonomichnoho rozvytku. – European vector of economic development, № 2 (13), pp. 124-131. [in Ukrainian].

Okhota, V. I. (2013). Innovatsii yak osnova konkurentospromozhnosti TNK [Innovations as the basis for the TNCs’ competitiveness]. Stalyi rozvytok ekonomiky. – Sustainable development of economy, № 5 (22), pp. 216-224. [in Ukrainian].

Turskyi, I. V. & Sus, M. M. (2016). Osoblyvosti suchasnykh innovatsiinykh stratehii transnatsionalnykh korporatsii [Features of the modern innovation strategies of TNCs]. Molodyi vchenyi. – Young scientist, № 12.1 (40), pp. 986-990. [in Ukrainian].

Vakulenko, Ye. V. (2015). Finansovi mechanizmy innovatsiinoi diialnosti transnatsionalnykh korporatsii [Financial mechanism of the innovation activity of TNCs]. Lviv : LNU im. Ivana Franka. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Нагачевська Т. В. Cучасні тенденції міжнародного трансферу технологій та перспективи України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua (дата 12.08.2018). – Назва з екрану.

Зімкіна  В. Є.  Інноваційна  конкуренція:  сутність,  особливості,  характерні  риси  / В. Є. Зімкіна // Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. – № 2 (13). – С. 124-131.

Охота В. І. Інновації як основа конкурентоспроможності ТНК / В. І. Охота // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 5 (22). – С. 216-224.

Турський І. В. Особливості сучасних інноваційних стратегій транснаціональних корпорацій / І. В. Турський, М. М. Сус // Молодий вчений. – 2016. – № 12.1 (40). – С. 986-990.

Вакуленко Є. В. Фінансові механізми інноваційної діяльності транснаціональної корпорації / Є. В. Вакуленко // Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 188 c.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998