DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.3(40).148383

Інноваційна модель розвитку агропромислового комплексу України

В. І. Борщ, О. А. Соколова

Анотація


Метою дослідження, проведеного у статті, є формування інноваційної моделі розвитку агропромислового комплексу України. У статті проведено аналіз інвестиційної, інноваційної та інтелектуальної складових агропромислового ринку України.

Були визначені основні перешкоди, що заважають розвитку цього сектору економіки, основними з яких, ми вважаємо, відсутність державної та фінансової підтримки агропромислових підприємств та фермерських господарств, та АПК в цілому.

Була запропонована інноваційна модель розвитку АПК України, що складається з таких складових як наукова, техніко-технологічна, економічна, управлінська, юридична, інституційна та освітня.


Ключові слова


агропромисловий комплекс України; інноваційна модель розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Zharynovа, А. H. (2011). Teoretyko-ekonomichni pidkhody do vyznachennia fenomenu intelektualnoho kapitalu [Theoretical and economic approaches to definition of intellectual capital]. Aktualnye problem ekonmiki. – Actual problems of economics , 1 (115), pp. 5-15. [in Ukrainian].

Zubets, M. V., Sabluk, P. T. & Tyvonchuk, S. O. (2008). Innovatsiino-vyperedzhuvalna model yakisno novoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Innovatve and prospective model of modern development of agricultural production]. Ekonomika APK. – Agricultural economics, 12, pp. 3-8. [in Ukrainian].

Zhavoronkova, H. V., Zhavoronkov, V. O., Sokovnina, D. M., Melnyk, L. Yu. & Homeliuk, M. O. (2012). Intelektualnyi kapital pidpryiemstv APK v rehionalnii innovatsiinii systemi: Monohrafiia [Intellectual potential of agricultural enterprises at the regional innovative system: Monograph]. Uman : Vydavets “Sochynskyi”. [in Ukrainian].

Kurylo, L. I. (2012). Intellektualnyi capital v ahrarnii sferi ekonomiky: monohraphiia [Intellectual capital at the agriculture]. Kyiv : NNTS IAE. [in Ukrainian].

Leliuk, O. O. (2008). Otsinka rozmiru ta struktury kapitalu ahrarnykh pidpryiemstv [Assessment of amount and structure of agricultural enterprises’ capital]. Ekonomika APK. – Agricultural economics, 1, pp. 101-106. [in Ukrainian].

Luzan, Yu. Ya. (2008). Pro pidsumky APK v 2007 rotsi ta zavdannia na 2008 rik [About results of 2007 and tasks for 2008]. Ekonomika APK. – Agricultural economics, 2, pp. 3-16. [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist v Ukraini u 2017 rotsi: stat. zb. (2018). [Scientific and innovative activity in Ukraine in 2017: statistical bulletin]. Kyiv : Derzhkovstat Ukrainy. [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: offitsiinyi sait [State statistics service of Ukraine: official web-site. Retrived from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Patyka, N. I. (2018). Inozemni investytsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy: suchasnyi stan ta vplyv yoho rozvytku [Foreign investment to Ukrainian agriculture: modern state and its influence on the development]. Investytsii: praktyka ta dosvid. – Investment: practice and experience, 5, pp. 26-31. [in Ukrainian].

Sytnyk, V. P. (2005). Zavdannia naukovykh ustanov UAAN shchodo orhanizatsii naukvoho menedzhmentu u sferi intelektualnoi vlasnosti ta marketynhu innovatsii [Tasks of scientific establishments of Ukrainian agricultural academy of sciences for organizing the scientific management in the sphere of intellectual property and marketing innovation]. Ekonomika APK. – Agricultural economics, 8, pp. 3-9. [in Ukrainian].

Tanklevska, N. S. (2007). Problemu rozvttku lizynhu v rehinalnykh APK [Issues of leasing development in the regional agricultural complexes]. Ekonomika APK. – Agricultural economics, 3, pp. 68-71. [in Ukrainian].

Chebotarov, V. A. (2005). Natsionalna innovatsiina systema Ukrainy: problem ta perspektyvy yii formuvannia v ahropromyslovomu kompleksi [National innovative system of Ukraine: problems and perspectives of its formation at the agricultural complex]. Ekonomist. – Economist, 3, pp. 52-55. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Жаринова А. Г. Теоретико-економічні підходи до визначення феномену інтелектуального капіталу / А. Г. Жаринова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С. 5-15.


Зубець М. В. Інноваційно-випереджувальна модель якісно нового розвитку агропромислового виробництва / М. В. Зубець, П. Т. Саблук, С. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2008. – № 12. – С. 3-8.


Інтелектуальний капітал підприємств АПК в регіональній інноваційній системі: Монографія / Г. В. Жаворонкова, В. О. Жаворонков, Д. М. Соковніна, Л. Ю. Мельник, М. О. Гоменюк / За ред. д.е.н. Г. В. Жаворонкової. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 550 с.


Курило Л. І. Інтелектуальний капітал в аграрній сфері економіки: монографія / Л. І. Курило. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. – 322 с.    


Лелюк О. О. Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств / О. О. Лелюк // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С. 101-106.


Лузан Ю. Я. Про підсумки роботи АПК в 2007 році та завдання на 2008 рік / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 3-16.


Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2017 році: стат. зб. – Київ : Держкомстат України, 2018.


Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата 19.09.2018). – Назва з екрану.


Патика Н. І. Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив його розвитку / Н. І. Патика // Інвестиції : практика та досвід. –  2018. – № 5. – С. 26-31.  


Ситник В. П. Завдання наукових установ УААН щодо організації наукового менеджменту у сфері інтелектуальної власності та маркетингу інновацій / В. П. Ситник // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 3-9.


Танклевська Н. С. Проблеми розвитку лізингу в регіональних АПК / Н. С. Танклевська // Економіка АПК. – 2007. – № 3. – С. 68-71.

 
Чеботарьов В. А. Національна інноваційна система України: проблеми та перспективи її формування в агропромисловому комплексі / В. А. Чеботарьов // Економіст. – 2005. – № 3. – С. 52-55.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998