DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2018.3(40).148452

Деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні на сучасному етапі

Н. М. Столбуненко

Анотація


В статті досліджуються деякі аспекти реалізації державних та регіональних програм в Україні, які уявляють собою найважливіші та найвагоміші інструменти сучасної держави, задля яких забезпечується сталий розвиток, поліпшення умов, набуття конкурентоспроможності та вихід на новий рівень.


Ключові слова


державна цільова програма; регіональна програма; сталий розвиток; конкурентоспроможність країни; інноваційно-інвестиційний розвиток; освітня програма

Повний текст:

PDF

Посилання


Shkurenko, О. V. Finansovi aspekty vdoskonalennia realizatsii rehionalnykh prohram [Financial aspects of improevement of regiona programs’ realization]. Materialy VI Mizhnarodnoi naukovoi konferemtsii “Nauka v informatsiinomu prostori”. – Materials of 6th International scientific conference “Science in the informational area”. Retrieved from http://www.confcontact.com/20100916/ek_shkurenko.htm [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro derzhavni tsilovi prohramy : vid 18.03.2004 № 1621-IV [Law of Ukraine On the state target programs from 18.03.2004 № 1621-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Statements of Verkhovna Rada of Ukraine, 25, p. 352. [in Ukrainian].

Derzhavni rehionalni prohnozy ta prohramy. Biblioteka ekonomista 2018 [State regional forecast and programs. Library of the economist 2018]. Retrieved from http://library.if.ua/book/72/5289.html [in Ukrainian].

Arapova, V. (2015). Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika. Navch. posibnyk [Placement of productive forces and xregional economy. Manual]. Vinnytsia : PP “Vyd-vo “Tezys”. [in Ukrainian].

Nosova, O. V. (2013). Natsionalna ekonomika. Navch. posibnyk [National economy. Manual]. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatyru. [in Ukrainian].

Rozrobka prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy [Development of the programs of Ukrainian economic and social development]. Retrieved from Режим доступу : https://buklib.net/books/24623/ [in Ukrainian].

Umintsiv, Yu. M. Mekhanizm ekonomichnoi polityky [Gears of economic policy]. Retrieved from https://pidruchniki.com/1584072033496/ekonomika/mehanizm_ekonomichnoyi_politiki [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait mista Odesy [Official web-site of Odessa]. Retrieved from http://omr.gov.ua/ua/news/103908/ [in Ukrainian].

Perelik diiuchykh rehionalnykh tsilovykh ta kompleksnykh prohram Odeskoi oblasti (stanom na 01.10.2018) [List of current regional target and complex programs of Odessa region]. Retrieved from http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/Perelik_-program_01-10-18.pdf [in Ukrainian].

Proekt “Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na 2010-2020 roky” [Project of Strategy of innovative development of Ukraine for 2010-2020]. Retieved from http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf [in Ukrainian].

Sait Ministerstva osvity Ukrainy [Official web-site of Ministry of Education of Ukraine]. Retrieved from https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi [in Ukrainian].

Internet dzerelo “Zakonodavstvo Ukrainy” [Internet source “Ukrainian legislation”]. Retrived from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Uriadovyi portal – yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady [Governmental portal – single web-portal of executive body]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250279310 [in Ukrainian].

Medychni reformy ta prohramy: plany na 2018 rik [Medical reforms and programs: plans for 2018]. Retrieved from http://www.medcv.gov.ua/archives/11066 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шкуренко О. В. Фінансові аспекти вдосконалення реалізації регіональних програм / О. В. Шкуренко // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Наука в інформаційному просторі». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.confcontact.com/20100916/ek_shkurenko.htm (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


 Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV/ Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – № 25. – С. 352.


Державні регіональні прогнози та програми. Бібліотека економіста 2018. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://library.if.ua/book/72/5289.html (дата 11.09.2018).  – Назва з екрану.


Арапова В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Навч. посібник / В. Арапова. – Вінниця : ПП «Вид-во «Тезис». – 2015. – 160 с.


Носова О. В. Національна економіка. Навч. посіб / за заг. ред. Носової О. В. – Київ : Центр учбової літератури. – 2013. – 512 с.


Розробка програм економічного і соціального розвитку України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://buklib.net/books/24623/ (дата 11.09.2018).  – Назва з екрану.


Умінців Ю. М. Механізм економічної політики / Ю. М. Уманців. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://pidruchniki.com/1584072033496/ekonomika/mehanizm_ekonomichnoyi_politiki (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Офіційний сайт міста Одеси. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://omr.gov.ua/ua/news/103908/ (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Перелік діючих регіональних цільових та комплексних програм Одеської області (станом на 01.10.2018). – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://oblrada.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/Perelik_-program_01-10-18.pdf (дата 01.10.2018). – Назва з екрану.


Проект «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Сайт Міністерства освіти України. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Інтернет джерело «Законодавство України». – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2016-%D0%BF (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Урядовий портал – єдиний веб-портал органів виконавчої влади. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу :   https://www.kmu.gov.ua/ua/news/250279310 (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.


Медичні реформи та програми: плани на 2018 рік. – [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.medcv.gov.ua/archives/11066 (дата 11.09.2018). – Назва з екрану.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998