DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173512

Оптимізація інвестиційного ризику з використанням інструменту його диверсифікації

В. І. Захарченко, О. В. Балахонова, М. Р. Величко

Анотація


Запропоновано додаткове роз’яснення до портфельної теорії, яка досліджує співвідношення доходності цінного паперу з рівнем ризику та дозволяє раціональному інвестору сформувати оптимальний інвестиційний портфель, використовуючи диверсифікацію. Диверсифікація призводить до усереднення ринкового ризику і може значно знизити підприємницький ризик. Відповідно до методу формування оптимального інвестиційного портфеля інвестору необхідно оцінювати очікувані прибутковості і дисперсії всіх розглянутих цінних паперів. Також повинні бути оцінені всі коваріації цих цінних паперів і визначена безризикова процентна ставка. Після цього інвестор може визначити структуру «відносного» портфеля, а також очікувану прибутковість і середньоквадратичне відхилення. Далі інвестор може перейти до визначення оптимального портфеля за допомогою графіка, де одна з кривих байдужості торкається, але не перетинає ефективну безліч. Таким чином, оптимальний портфель включає інвестиції в «відносний» портфель, які комбінують з певною кількістю безризикових вкладень і кредитів.

Ключові слова


ризик; інвестиції; фірма; проект; актив; портфель; модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Azriliyana, A. N. (Ed.). (2002). Bolshoi ekonomicheskii slovar [Big Economic Dictionary. 5th ed.]. Moskva. [in Russian].

Lapteva, V. V. (2013). Doslidzhennia dokhidnosti tsinnykh paperiv z rivnem ryzyku. [Investigation of the yield of securities with a level of risk]. Prykladni naukobi novynu – 2013 : mat. mizhn. nauk.-prakt. konf. – Applied Scientific News – 2013 : Proceedings of Inernational scientific and practival conferences Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Prague: Education and Science [in Ukrainian].

Lee, Ch. F. & Finnerti, J. I. (2000). Finansy korporatsii: teoriia, metody i praktika [Corporate finance: theory, methods and practice]. Moskva: INFRA-M. [in Russian].

Gracheva, M. V. (Ed.). (2001). Risk-analiz investitsionnogo proekta: ushebnik dlia vyzov [Risk analysis of the investment project: a textbook for universities]. Moskva : UNITY–DANA [in Russian].

Ross S., Vesterfild, R. & Dzhordan, B. (2000). Osnovy korporativnykh finansov [Basis of corporate finances]. Moskva : LBZ. [in Russian].

Holt, R. N. & Barnes, S. B. (1994). Planirovanie investitsii [Investment Planning]. Moskva : Delo LTD. [in Russian].

Sharp, U., Amksander, G. & Bailey, J. (1998) Investitsii [Investments].Moskva : INFRA-M. [in Russian].

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance, 7 (1), pp. 77-91.

Markowitz H.M. (1959). Portfolio selection: efficient diversification of investments. N.Y. : John Wiley.

Tobin, J. (1958). Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies, 26 (1), pp. 65-86.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. 5-е изд. Москва : ИНЭ, 2002. 1280 с.


Лаптєва В. В. Дослідження дохідності цінних паперів з рівнем ризику. Прикладні наукові новини – 2013 : мат. міжн. наук.-практ. конф., м. Прага, 2013. Прага: Education and Science, 2013. С. 9-12.


Ли Ч.Ф., Финнерти Дж. И. Финансы корпораций: теория, методы и практика ; Пер. c англ. Москва : ИНФРА – М, 2000. 686 с.


Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов / Под ред. М. В. Грачевой. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 351 с.


Росс С., Вестерфилд Р., Джордан Б. Основы корпоративных финансов ; Пер. с англ. Москва : ЛБЗ, 2000. 720с.


Холт Р. Н., Барнес С. Б. Планирование инвестиций ; Пер. с англ. Москва: Дело ЛТД, 1994. 720с.


Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции ; Пер. с англ.  Москва : ИНФРА – М, 1998. 1028 с.


Markowitz H. M. Portfolio selection. Journal of Finance. 1952. 7. No.1 (March 1952). Pp. 77-91.


Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. N.Y. : John Wiley, 1959.


Tobin J. Liquidity preference as behavior towards risk. Review of Economic Studies. 1958. 26. No. 1 (February 1958). Pp. 65-86.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998