DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173515

Удосконалення механізмів ціноутворення на продукцію аграрних підприємств

О. П. Радченко, О. О. Сурмай

Анотація


Досліджуються особливості формування цін на сільськогосподарську продукцію. Розглянуті причини і наслідки помітного коливання в динаміці цін на окремі види продукції. Показано зростання впливу на процес ціноутворення зовнішньо­економічних операцій, концентрації виробництва сільськогосподарської продукції. Критично розглядається поширена в багатьох публікаціях теза про наявність диспаритету цін на сільськогосподарську і промислову продукцію. Зроблено висновок про посилення позицій сільськогосподарських підприємств у процесі формування цін на їхню продукцію. Індикатором цього процесу є підвищення варіації цін реалізації продукції в розрізі окремих виробників та їх груп.


Ключові слова


сільськогосподарське підприємство; сільськогосподарська продукція; ціна реалізації; варіація цін; диспаритет цін

Повний текст:

PDF

Посилання


Shubravska, O. V., Moldavan, L. V., Paskhaver, B. Y. et al. (2014). Ahroprodovolchyi rozvytok Ukrainy v konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krainy : kol. monohrafiia [Agrarian development of Ukraine in the context of providing countries’ food security]. Kyiv : DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia Ukrainy”. [in Ukrainian].

Artus, M. M. (2011). Derzhavna polityka ta finansovyi mekhanizm tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu [State policy and financial mechanism of pricing of agro-industrial droducts]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

Brukhanskyi, R. F., Zhelezniak, N. V. & Khomyn, I. P. (2014). Finansovo-oblikova problematyka vidtvorennia potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv : monohrafiia [Financial and accounting problems of reproducing potential of agri-industrial enterprises. Monograph]. Ternopil : TNEU. [in Ukrainian].

Karasova, N. A. (2014). Hlobalizatsiini determinanty eksportooriientovanoho rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Globalization determinants of export oriented of developing agrarian sector in Ukraine]. Mizhnarodna ekonomichna polityka. – International economic policy, 1 (20), pp. 129-152. [in Ukrainian].

Kyryliuk, Ye. M. (2013). Ahrarnyi rynok v umovakh transformatsii ekonomichnykh system : monohrafiia [Agrarian market in conditions of transforming economic sysytem]. Kyiv : KNEU. [in Ukrainian].

Kovalenko, O. Yu. (2013). Tsinova konkurentospromozhnist ta osoblyvosti tsinoutvorennia na rynku silskohospodarskoi produktsii [Cost competitiveness and features of pricing at the agrarian market]. Innovatsiina ekonomika. – Innovative economy, 3, pp. 218-226. [in Ukrainian].

Osnovni pokaznyky zovnishnoi torhivli Ukrainy, 2018 [Basic indexes of foreign trade of Ukrane, 2018]. – Retrieved from : http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_ pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini. [in Ukrainian].

Parkhomets, M. K. & Hudak, V. V. (2014). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm zabezpechennia dokhidnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, praktyka : monohrafiia [Organizational and economic mechanism of ensuring profitability of agricultural enterprise; theory, methodology, practice. Monograph]. Ternopil : TNEU. [in Ukrainian].

Parkhomets, M. K. & Matviichuk, M. Z. (2012). Tsinoutvorennia u pidpryiemstvakh ahropromyslovoho vyrobnytstva: orhanizatsiia ta metodyka : monohrafiia [Pricing at agricultural enterprises: organization and methodics]. Ternopil : Ekonomichna dumka. [in Ukrainian].

Polova, O. & Husonka, D. (2018). Poniattia rynku ahrarnoi produktsii Ukrainy v systemi mizhnarodnoi torhivli [Concept of market of agarian products in Ukraine in the system of forein trade]. Ahrarna ekonomika. – Agricultural economy, 11, № 3-4, pp. 103-110. [in Ukrainian].

Skotsyk, V. Ye. (2013). Parytetnist tsin yak peredumova vidnovlennia tekhnichnoho potentsialu silskohospodarskykh pidpryiemstv [Equity of prices as an assumption of reproduction of technical potential of agricultural enterprise]. Stalyi rozvytok ekonomiky. – Sustainable development of economy, 5, pp. 81-89. [in Ukrainian].

Firsov, E. A. (2014). Razvitie teorii stoimosti i tsenoobrazovaniia [Developing of theory of cost and pricing]. Ekonomika APK. – Agricultural economy, 3, pp. 42-49. [in Russian].

Tsiny. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: offitsiinyi sait [Prices. State statistics service of Ukraine: official web-site. Retrived from http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Shkvyria, N. O. (2014). Osoblyvosti tsinoutvorennia na rynku silskohospodarskoi produktsii [Features of pricing at the market of agri-industrial products]. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). – Collection of scientific works of Tavria state agro-technological university (economic sciences), 1 (25), pp. 272-275. [in Ukrainian].

Shpykuliak, O. H. 2009. Problemy ekonomichnykh vidnosyn v mekhanizmi tsinoutvorennia ahrarnoho rynku [Issues of economic relationships in the mechanism of pricing at agrarian market]. Ekonomika APK. – Agricultural economy, 10, pp. 77-82. [in Ukrainian].

Shpychak, O. M. (2012). Teoretyko-metodolohichni aspekty tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu [Theoretical and methodological ascpests of pricing for agricultural products]. Ekonomika APK. – Agricultural economy, 8, pp. 3-10. [in Ukrainian].

Yatsiv, I. B. & Yatsiv, S.F. (2015). Formuvannia tsin na silskohospodarsku produktsiiu yak chynnyk rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky [Pricing for agricultural productsas a factor of developing agrarian sector of economy]. Ahrarna ekonomika. – Agricultural economy, 8, 1-2, pp. 24-31. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни : кол. монографія / Шубравська О. В. та ін. ; за ред. О. В. Шубравської. Київ, 2014. 456 с.


Артус М. М. Державна політика та фінансовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук. Київ, 2011. 38 с.


Бруханський Р. Ф., Железняк Н. В., Хомин І. П. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія. Тернопіль, 2014. 452 с.


Карасьова Н. А. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1 (20). С. 129-152.


Кирилюк Є. М. Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем : монографія. Київ, 2013. 571 с.


Коваленко О. Ю. Цінова конкурентоспроможність та особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Інноваційна економіка. 2013. № 3. С. 218-226.


Основні показники зовнішньої торгівлі України, 2018 : веб-сайт. URL:  http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/zovnishni_rinki/osnovni_pokazniki_zovnishnoi_torgivli_ukraini (дата звернення: 18.12.2018).


Пархомець М. К., Гудак В. В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності сільськогосподарських підприємств: теорія, методика, практика : монографія. Тернопіль, 2014. 256 с.

Пархомець М. К., Матвійчук М. З. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика : монографія. Тернопіль, 2012. 228 с

Польова О., Гусонька Д. Поняття ринку аграрної продукції України в системі міжнародної торгівлі. Аграрна економіка. 2018. Т.11. № 3-4. С. 103-110.


Скоцик В. Є. Паритетність цін як передумова відновлення технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. №5. С. 81-89.


Фирсов Е. А. Развитие теории стоимости и ценообразования. Економіка АПК. 2014. №3. С. 42-49.


Ціни. Державна служба статистики України : веб-сайт. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.04.2019).


Шквиря Н. О. Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. №1 (25). С. 272-275.


Шпикуляк О. Г. Проблеми економічних відносин в механізмі ціноутворення аграрного ринку. Економіка АПК. 2009. №10. С. 77-82.


Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. 2012. №8. С. 3-10.


Яців І. Б., Яців С. Ф. Формування цін на сільськогосподарську продукцію як чинник розвитку аграрного сектору економіки. Аграрна економіка. 2015. Т.8. №1-2. С.24-31.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998