DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173524

Дослідження рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основі пошукового моделювання

Н. І. Владимирська, В. В. Лаптєва

Анотація


На основі аналізу торгівельної сфери та існуючих теоретичних розробок запропоновано підхід з прогнозування кількісної величини рівня реалізованої на ринку конкурентоспроможної продукції торгівельного підприємства та максимальних темпів росту її продажу. Підхід засновано на використанні економіко-математичної пошукової моделі, яка слугує підґрунтям прийняття науково обґрунтованого управлінського рішення про вибір стратегії виробництва і реалізації нової продукції на ринку. Визначення кількісної величини реалізованого на ринку рівня конкурентоспроможності продукції здійснюється на основі розрахунку двох складових – нормативної та ринкової. Сутність підходу полягає у прогнозуванні рівня конкурентоспроможності продукції торгівельного підприємства на основних етапах її життєвого циклу.


Ключові слова


конкурентоспроможність; прогноз; рівень; цикл; ефект; витрати; стратегія; продукція; норматив

Повний текст:

PDF

Посилання


Shypulina, Yu. S. (2012). Mekhanizm upravlinnia potentsialom innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryemstv : monohrafiia [Mechanism for managing the potential of innovation activities of the fishing divisions: monograph]. Sumy. [In Ukrainian].

Dubnitskii, V. I. (2016). Konkurentsiia, konkurentosposobnost, rynochnaia koniunktura : uch. posobie [Competition, competitiveness, market conditions : manual]. Dnepropetrovsk. [in Russian].

Krivorotov, V. V., Kalina, A. V. & Eripalov, S. E. (2016). Konkurentosposobnost predpriiatii i proizvodstvennykh system : uch. posobie [Competitiveness of enterprises and production systems : manual]. Moskva : UNITY-DANA. [in Russian].

Petrovich, I. M., Kriveshko, O.V. & Stupak, I. O. (2012). Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovoho pidpryemstva : monohrafiia [Strategic management of the competitiveness of the industrial enterprise : monograph]. Lviv. [In Ukrainian].

TOP-100. (2011). Reityng luchshykh kompii Ukrainy [TOP-100. Rating of the best companies in Ukraine]. Kyiv. Economika. № 4. [in Russian].

TOP-100. (2012). Reityng luchshykh kompii Ukrainy [TOP-100. Rating of the best companies in Ukraine]. Kyiv. Economika. № 4. [in Russian].

Fedulova, L. I., Zabarnaia E. M. & Filyppova, S. V. (2016). Innovatsiinyi rozvytok pidpryemstva ; pidruchnyk [Innovative development of the enterprise : textbook]. Odessa : ONPU. [In Ukrainian].

Chainikov, V. N. (2008). Prognoznyi uroven konkurentosposobnosti promyshlennoi produktsii [Predicted level of competitiveness of industrial products]. Vestnik Chuvashskogo universiteta. – Bulletin of the Chuvash University, № 1. Pp. 550-555. [in Russian].

Daniels, J. & Radebaugh L. (1995). International Business. Enviroment and Operation. 7th ed. Addison-Wesley Publ. Co.

Griffin, R. & Pustay M. (1998). International Business. A managerial perspective. Addison-Wesley Publ. Co.

Murphy, J. (2001). Technical Analysis of the Financial Markets. New York: Institute of Finance.

Whitten, J. & Bentley, L. (1998). Systems Analysis and Design Methods. 4th ed. Izwin, McGrew – Hill.

Woffram, S. (2001). The Mathematica book. 4th ed. Wolfram Media.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / За ред. Ю. С. Шипуліної. Суми : Папірус, 2012. 458 с.

Конкуренция, конкурентоспособность, рыночная конъюнктура: уч. пособие / В. И. Дубницкий и др. Днепропетровск, 2016. 400 с.

Криворотов В. В., Калина А. В., Ерипалов С. Е. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем: уч. пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 351 с.

Петрович Й. М., Кривешко О. В., Ступак І. О. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: моногр. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. 228 с.

ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. Київ : Економіка,  2011. № 4. 96 с.

ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. Київ : Економіка,  2012. № 4. 128 с.

Федулова Л. І., Забарна Е. М., Філиппова С. В. Інноваційний розвиток підприємства: підручник. Одеса : ОНПУ, 2016. 700 с.

Чайников В. Н. Прогнозный уровень конкурентоспособности промышленной продукции. Вестник Чувашского университета. 2008. № 1. С. 550-555.

Daniels J., Radebaugh L. International Business. Environment and Operation. 7th ed. Addison-Wesley Publ. Co., 1995. 788 p.

Griffin R., Pustay M. International Business. A managerial perspective. Addison-Wesley Publ. Co., 1998. 765 p.

Murphy J. Technical Analysis of the Financial Markets. New York : Institute of Finance, 2001. 542 p.

Whitten J., Bentley L. Systems Analysis and Design Methods. 4th ed. Izwin, McGrew – Hill, 1998. 724 p.

Wolfram S. The Mathematica book. 4th ed. Wolfram Media, 2001. 1470 p.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998