Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності

Автор(и)

  • Т. М. Копань Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173618

Ключові слова:

маркетингові комунікації, канали, підприємства зв’язку та інформатизації, конкурентоспроможність, реклама, стратегія

Анотація

Метою проведеного дослідження є пошук нових каналів маркетингових комунікацій в підвищенні конкурентоспроможності підприємств сфери зв’язку та інформатизації. Визначено взаємозв’язок каналів маркетингових комунікацій та комплексу заходів по просуванню продукції /послуг та ідей. У статті визначені переваги і недоліки реклами як одного із поширених елементів маркетингових комунікацій. Аналіз обсягів рекламно-комунікаційного ринку дозволив визначити частку довіри та прихильності уваги споживачів до реклами. Було запропоновано впровадження омніканальної моделі на підприємствах зв’язку, що дозволить операторам набути конкурентних переваг, а саме: більш низька ціна пристроїв під власними брендами; можливі вигідні цінові пропозиції за тарифами зв’язку при покупці пристрою; можливість визначити власні смартфони під конкретні послуги, такі як певні контент-послуги, що засновані на використанні мереж третього покоління; провести відповідну кастомізацію інтерфейсу.

Посилання

Butenko, N. V. (2014). Osnovy marketynhu [Marketing basics]. Kyiv: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet» Retrieved from http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/ [in Ukrainian].

Voinarenko, S. M. (2015). Reklamna stratehiia v systemi formuvannia marketynhovoi polityky pidpryiemstva [Advertising strategy in the formation of the marketing policy of the enterprise]. Ekonomika: realii chasu. – Economy – the realities of time, (22). рр. 175-179. Retrieved from http://economics.opu.ua /files/archive/2015/n6.html [in Ukrainian].

Granaturov, V. M., Litovchenko, I. V. & Korablinova, I. A. (2013). Upravlinnya konkurentospromozhnistyu operatora telekomunikacij [Management of telecommunications operator competitiveness]. Kyiv: Kafedra [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I. & Berezovskyi, O. O. (2017). Vplyv innovatsiinoi stratehii vysokotekhnolohichnoho pidpryiemstva na yoho konkurentospromozhnist [The impact of the innovation strategy of a high-tech enterprise on its competitiveness]. Ekonomika, finansy, pravo – Economy, finance, law, 11/3, рр. 17-20 [in Ukrainian].

Zakharchenko, N. V. (2016). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia instrumentu internet-marketynhu na pidpryiemstvi [Improving the efficiency of using the Internet marketing tool in the enterprise]. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom na makro-, mezo- ta mikrorivniakh : Mat-ly II Mizhn.nauk-prakt. Internet-konf., 07 chervnia 2016 r. – Management of innovative development at the macro, meso and micro levels : Proceedings of II Intern. scientif. and practic. Internet conf., 07 July, 2016. Odesa : ONPU, рр. 48-49 [in Ukrainian].

Zozulia, O. V. & Levchenko, М. (2016). Formuvannia omnikanalnoi zbutovoi stratehii pidpryiemstva. [Formation of omnichanal sales strategy of the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut" – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", 13, рр. 361-368. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_54 [in Ukrainian].

Ilina, S. (2017). Vymiriuiemo riven servisu v multykanalnomu seredovyshchi obsluhovuvannia (ohliad suchasnoi doslidnytskoi metodyky Real Contacts Audit) [We measure the level of service in the multichannel service environment (review of the real research methodology Real Contacts Audit)]. Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, 3. рр. 12–14. [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. & Ivanytskyi, I. Yu. (2010). Analiz retrospektyvnoho ta suchasnoho stanu internet-reklamy i mozhlyvi napriamky rozvytku [Analysis of the retrospective and current state of online advertising and possible directions of development.] Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and innovation management, 1, рр. 57-66. [in Ukrainian].

Karpova, S. V. et al. (2018). Innovatsionnyi marketing : uchebnik dlia bakalavrata i magistratury [Innovative Marketing]. Moskva : Izdatelstvo Yurait [in Russian].

Karyi, O. I. (2016). Omnikanalnist yak suchasna vymoha marketynhu [Omnikanalnist as a modern marketing requirement]. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii: Zb. Mat-liv II Mizhn. nauk-prakt. konf – Marketing and digital technologies: Collection of materials of a scientific-practical conference. Odesk. Nats-nyi politekh-nyi un-t. Odesa: TIeS [in Ukrainian].

Lytvynenko, Yu. (2019). Multykanalnist prodazhiv [Multi-channel sales]. Retrieved from https://eba.com.ua/article/multykanalnist-prodazhu-chomu-prosti-pytannya-vazhlyvi/ [in Ukrainian].

Maslii, N. D. & Nitsenko, V. S. (2018). Systemno-synerhetychnyi pidkhid shchodo otsinky efektyvnosti intehratsii pidpryiemstv sfery zv’iazku ta informatyzatsii [System-synergistic approach to the estimation of integration efficiency of enterprises of the sphere of communication and informatization]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky – Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol. 3, 4, рр. 85-96. [in Ukrainian].

Na merezhakh rukhomoho (mobilnoho) zviazku Ukrainy zaprovadzheno nadannia posluh iz perenesennia abonentskykh nomeriv [On the networks of mobile (mobile) communication of Ukraine introduced services for the transfer of subscriber numbers]. Retrieved from https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1709&language=uk. [in Ukrainian].

Nahorskyi, V. (2019). Vziaty svoie: chy zmozhut mobilni operatory potisnyty riteileriv na rynku smartfoniv [Get your way: will mobile operators be able to press retailers in the smartphone market?]. Retrieved from https://rau.ua/novyni/mob-operatory-na-rynku-smartfoniv/ [in Ukrainian].

Natskomisiia otsinyla yakist zv’iazku “velykoi triiky” mobilnykh operatoriv : [National Commission assesses the quality of communication of the “big three” mobile operators]. Retrieved from https://www.unian.ua/economics/telecom/10505133-nackomisiya-ocinila-yakist-zv-yazku-velikoji-triyki-mobilnih-operatoriv.html

Obiem reklamno-komunikatsiinoho rynku Ukrainy 2018 i prohnoz obiemiv rynku 2019 : [The volume of advertising and communication market of Ukraine 2018 and the forecast of market volumes 2019]. Retrieved from http://vrk.org.ua/news-events/2018/ad-volume2018.html [in Ukrainian].

Omnikanalnist: shcho za frukt. Intehruiemo kanaly vzaiemodii z kliientamy. [Omnikanalnist: what kind of fruit. We integrate customer interaction channels.]. Retrieved from https://msb.aval.ua/news/?id=25123 [in Ukrainian].

Operatory mobilnoho zv’iazku v Ukraini [Mobile operators in Ukraine]. Retrieved from https://fastcredit.money/ua/vybor-mobilnogo-operatora-v-ukraine/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho nahliadu za rynkom telekomunikatsii ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh rishen NKRZ : Rishennia Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi zviazku ta informatyzatsii [On approval of the Procedure for the implementation of state supervision of the telecommunications market and recognition of certain decisions of the NCCR as invalid: Decision of the National Commission implementing state regulation in the field of communication and informatization]. Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-13 [in Ukrainian].

Ukrinform: abonenty Kyivstaru otrymaly 4G-bezlimit do kintsia lypnia [Ukrinform: Kyivstar subscribers received 4G unlimited until the end of July]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/2715979-abonenti-kiivstaru-otrimali-4gbezlimit-do-kinca-lipna.html [in Ukrainian].

U Kyievi testuiut internet 5G [In Kiev test the Internet 5G]. Retrieved from http://businessua.com/telekom/52882u-kievi-testuyut-internet-5g.html [in Ukrainian].

Yak ukraintsi vybyraiut mobilnoho operatora [How Ukrainians choose a mobile operator]. Retrieved from https://4service-group.com/ua/about/press-about-us/3322-yak-ukrajintsi-vibirayut-mobilnogo-operatora [in Ukrainian].

Yaki kanaly komunikatsii naibilshe pryvertaiut uvahu ta vyklykaiut doviru u spozhyvachiv? [What communication channels attract the most attention and consumer confidence?]. Retrieved from https://digdata.com.ua/index.php/kanaly-komunikatsiyi/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-24

Як цитувати

Копань, Т. М. (2019). Вибір маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації у процесі підвищення їх конкурентоспроможності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, 18(1(41), 153–168. https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173618

Номер

Розділ

Статті