DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.1(41).173803

Сучасний стан фондового ринку України

В. І. Осипов, Т. О. Крусир

Анотація


Фондовий ринок як складова фінансового ринку традиційно вважається забезпечувальною ланкою всієї фінансової системи держави. Розвиток цивілізованого інвестиційного процесу в економіці України, подальше проведення ринкових реформ неможливі без створення ефективно працюючого фондового ринку, який має забезпечувати реалізацію національних інтересів України та сприяти зміцненню її економічного суверенітету.

Сьогодні фондовий ринок України знаходиться на етапі свого становлення та значно відстає у розвитку від фондових площадок промислово розвинутих країн. З огляду на це, дослідження сучасних умов, особливостей та тенденцій розвитку фондової біржової торгівлі та інфраструктури України стає для національної економіки надзвичайно актуальним.

Дана стаття присвячена аналізу проблеми виявлення особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку України, а також обґрунтуванню напрямів підвищення його ліквідності та ефективності. Проаналізовано основні тенденції розвитку фондового ринку. Відмічено сучасні зміни в процесі торгівлі на фондовому ринку України. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його ефективному функціонуванню.


Ключові слова


фондовий ринок; інвестиції; фондова біржа; акції

Повний текст:

PDF

Посилання


Butenko, D. S. (2013). Rozvytok instrumentiv birzhovoho fondovoho rynku iak neobkhidna umova zabezpechennia konkurentospromozhnosti torhivelnoi infrastruktury natsionalnoho fondovoho rynku [Development tools exchange stock market as a necessary condition to ensure the competitiveness of the trading infrastructure of the national stock market]. Finansova infrastruktura Ukrainy: problemy ta napriamky rozvytku Financial infrastructure of Ukraine: problems and development prospects. Рp. 117-120. [in Ukrainian].

Kalynets, K. S. (2009). Analiz svitovoho dosvidu orhanizatsii fondovoi birzhi v konteksti mozhlyvostei ioho vykorystannia v Ukraini [Analysis of international experience of the stock exchange in the context of its capabilities in Ukraine]. Rehionalna ekonomika – Regional econmy, No. 3, Pp. 182-191. [in Ukrainian].

Radelytskyi, Yu. V. (2009). Derzhavne rehuliuvannia rynku finansovykh investytsii: zarubizhnyi dosvid i natsionalni realii [State regulation of financial investments: international experience and national realities]. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU Ukraine, Pp. 242-248. [in Ukrainian].

Samets, S. M. & Ikonnikov, O. V. (2010). Mistse i znachennia rynku tsinnykh paperiv v ekonomitsi Ukrainy [The place and importance of the stock market in the economy of Ukraine]. Naukovyi Visnyk NLTU Ukrainy – Scientific bulletin of NLTU Ukraine, No 20, Pp. 244-252. [in Ukrainian].

Shkolnyk, I. O. & Cherviakova, S. V. (2012). Reformuvannia vitchyznianoi rozrakhunkovo-klirynhovoi systemy iak peredumova zabezpechennia efektyvnosti funktsionuvannia infrastruktury rynku tsinnykh paperiv u protsesi IRO [Reform of the national clearing and settlement system as a precondition for the effective functioning of securities market infrastructure in the IPO]. Problemy ekonomiky – Problems of economy, No. 3, Pp. 15-19. [in Ukrainian].

Yatsiuk, H. V. (2013). Modernizatsiia torhivelnoi infrastruktury rynku tsinnykh paperiv [Modernisation of the trading securities market infrastructure Finansova infrastruktura Ukrainy: problemy ta napriamky rozvytku Financial infrastructure of Ukraine: problems and development prospects. Pp. 170-172. [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku : veb-sait [National Securities and Stock Market Comission : website]. Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua/ [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бутенко Д. С. Розвиток інструментів біржового фондового ринку як необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності торгівельної інфраструктури національного фондового ринку. Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.- практ. конф. Київ : Криниця, 2013. С. 117-120.


Калинець К. Аналіз світового досвіду організації фондової біржі в контексті можливостей його використання в Україні. Регіональна економіка. 2009. № 3. С. 182-191.


Раделицький Ю. В. Державне регулювання ринку фінансових інвестицій: зарубіжний досвід і національні реалії. Науковий Вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. С. 242-248.


Самець С. М. Місце і значення ринку цінних паперів в економіці України. Науковий вісник НЛТУ України, 2010. № 20. С. 244-252.


Школьник І. О., Червякова С. В. Реформування вітчизняної розрахунково-клірингової системи як передумова забезпечення ефективності функціонування інфраструктури ринку цінних паперів у процесі ІРО. Проблеми економіки, 2012. № 3. С. 15-19.


Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних паперів. Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку: зб. тез Всеукр. наук.- практ. конф. Київ : Криниця, 2013. С. 170-172.


Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку : веб-сайт. URL : http://www. nssmc.gov.ua/

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998