DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179089

Культурні ресурси як джерело унікальних конкурентних переваг регіону.

Н. Л. Кусик

Анотація


У статті розглянута проблема використання культури як ресурсу регіонального розвитку. Розглянуто пріоритетні напрямки регіональної культурної політики. Проаналізовано позитивні та негативні тенденції розвитку сфери культури в економіці на рівні України та в Одеській області. Виявлено можливості формування конкурентних переваг Одеської області з використанням унікальних регіональних культурних ресурсів.


Ключові слова


культурні ресурси; культурна політика; конкурентні переваги; регіональний розвиток

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь [Текст] / кер. авт. колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Умань : ВП Центр «Візаві», 2012. – 412 с.

Проект Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 р. підготовлений в установах Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України під загальним керівництвом віце-президента НАН України академіка НАН України В.М. Гейця [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/profile/access_denied.

Батіщева О.С. Державне управління розвитком національної культури в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. управління : спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» [Текст] / О.С. Батіщева. – Л., 2007. – 20 с.

Досвід країн центральної Європи щодо подолання кризи і стабілізації економіки [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdtu_econ/2011_2_2/35.pdf.

Мазурик З. Культурна політика в епоху глобалізації (контекст німецького досвіду) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua.

Лібанова Е.М. Соціальні проблеми модернізації української економіки [Текст] / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2012. – № 1 (17). – С. 5-22.

Жук М.В. Регіональна економіка: підручник [Текст] / М.В. Жук. – К: ВЦ «Академія», 2008. – 416 с.

Людський розвиток в Україні : трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія) [Текст] / відпов. за випуск Л.М. Черенько, О.В. Макарова, за ред. Е.М. Лібанової. – У 2-х томах. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 436 с.

Сучасний соціально-політичний та гуманітарний розвиток регіону: наук. Розробка [Текст] / авт. кол. : З.В. Балабаєва (наук. кер.), Б.Ю. Ростіянов, І.Л. Росколотько та ін. – К. : НАДУ, 2008. – 56 с.

Статистичний бюлетень «Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2012 році» [Текст] / Державна служба статистики України ; відп. за вип. І.В. Калачова. – К., 2013. – 94 с.

Статистичний щорічник України за 2012 рік [Текст] / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка; відп. за вип. О.Е. Остапчук. – К., 2013. – 552 с.

Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України / М. Кічурчак // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 75 – 77.

Статистичний щорічник Одеської області за 2011 рік [Текст] / Державна служба статистики України; Головне управління статистики в Одеській області ; за ред. Т.В. Копилової; відп. за вип. Л.А. Патлаченко. – Одеса, 2012. – 539 с.

Статистичний бюлетень «Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту в Одеській області у 2012 році» [Текст] / Державна служба статистики України ; Головне управління статистики в Одеській області; відп. за вип. І.Г. Шевченко. – Одеса, 2013. – 42 с.

Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року затверджена рішенням обласної ради від 28 жовтня 2011 року № 272-VI [Електронний ресурс] : за даними Офіційного веб – порталу Одеської обласної державної адміністрації. – Режим доступу : http://oda.odessa.gov.ua.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998