DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179123

Категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством.

Є. І. Масленніков

Анотація


У даній статті розглянуто категорія фінансова стійкість в системі управління підприємством. Досліджено етапи формування фінансової стійкості. Визначені основні показники, які впливають на фінансову стійкість підприємства.


Ключові слова


фінансова стійкість; управління фінансовою стійкістю; ліквідність; платоспроможність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Господарський кодекс України (Редакція від 01.01.2014) від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВРУ). – Оф. вид. № 18, № 19-20, № 21-22, від 2003 р., ст. 144. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року N 2344-ХІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

Шаблиста Л. М. Фінансова стійкість підприємства : сутність і методи оцінки // Економіка підприємства. – 2006. – №2. – с.46-57.

Бланк І.А. Фінансова стратегія підприємства / І.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2006. – 520 с.

Макарьева В.И., Андреева Л.В. Анализ хозяйственной деятельности организации. – М. : Фининсы и статистика, 2004. – 262 с.

Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 208 с.

Миронов О.Г. Показники та критерії ефективності при прогнозуванні розвитку промисловості / О.Г. Миронов // Фінансова консультація. – 2000. – № 39-40. – С. 24-27

Надтока Т.Б. Соціальний розвиток промислового підприємства та механізми його управління [монографія] / [Т.Б. Надтока, Г.А. Какуніна, О.В. Мартякова та ін.] ; за заг. ред. О.В. Маргякової. – Донецьк : Вид-во ДонНТУ, 2011. – 744 с.

Масленніков Є.І. Елементи системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства / Є.І. Масленніков // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 12/1. – С. 25-28.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998