DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179249

«Безпека» як соціально-правове явище.

О. А. Чуваков

Анотація


У статті досліджені питання, пов'язані з визначенням поняття безпеки. Автором проведений докладний аналіз наукової літератури, а також нормативно-правових розпоряджень із проблем безпеки. Представлено різні наукові підходи в частині визначення поняття безпеки.


Ключові слова


безпека; небезпека; особистість; держава; суспільство; концепція; закон; захист; погроза; інтерес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України № 966/2005 від 16 червня 2005 року [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.rainbow.gov.ua/action

Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности Российского государства в ХХІ веке. – М. : Юридический институт МИИТа, 2002. – 209 с.

Про концепцiю національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України від 16.01.1997р. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3/97-%D0%B2%D1%80

Про основи національної безпеки України : Закон України // Офіційний Вісник України. – 2003. – № 29. – 1433 с.

Решение СНБО Украины от 21 марта 2008 года «О неотложных мерах по обеспечению информационной безопасности Украины». Введено в действие Указом Президента Украины № 377 от 23 апреля 2008 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.president.gov.ua/ru/documents/7773.html

Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій: Наказ Державної адміністрації ядерного регулювання від 9 грудня 1999 р. № 63. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0132-00

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету України по нагляду за охороною праці «Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» від 27.11.97 № 32/288.

Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України // Відомості Верховної Ради . – 2002. – № 48. – 359 с.

Лесков М.А. Гомеостатические процессы и теория безопасности // Безопасность. – 1994. – №4(20). – С.66.

Философский словарь / Под ред. Л Т.Фролова. – 5-е изд. – М., 1986. – С. 97.

Шершенев Л.И. Безопасность: государственные и общественные устои // Безопасность. – 1994. – №4 (20).

Чернявский Г.С., Кобелев Р.А., Исайчев Г.А. К вопросу исследования проблем безопасности России // Военная мысль. – 1994. – № 29. – С. 2-9.

Степашин С.В. Безопасность человека и общества (Политико- правовые вопросы) : монография. – Спб., 1994. – 240 с.

Казаков Н.Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления) // Безопасность. – 1994. – №4 (20). – С. 62-63.

Арзамаскин H.H., Матросов,П.И. Государственная безопасность: понятие, черты и перспективы стабилизации // Преступность как угроза национальной безопасности : Сборник. – Ульяновск. –1998. – С. 51.

Экономическая безопасность России / Под ред. В.К. Сенчагова. – М. : Дело, 2005. – 895 с.

Конституция Украины. – Х. : Одиссей, 2010. – 102 с.

Безопасность человека : Учебно-методическое пособие для образовательных учреждений, Под. pед. Л.И. Шершнева. – М. : Фонд национальной и международной безопасности, 1994. – 472с.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 сл. и фразеол. выражений. РАН. Ин-т рус. яз. им. B.B. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

Ожегов С.И. Словарь русского язика / С.И. Ожегов. – 22-е изд. – М., 1990. – С. 921.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998