DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2015.1/3.179357

Інноваційна діяльність як визначальний фактор конкурентної боротьби.

С. Ю. Брицький

Анотація


У статті розглядаються конкурентні переваги підприємства з позиції проведення коректної інноваційної стратегії. Дається аналіз видів інноваційної стратегії та пов’язаних з ними ризиків. Розглядаються завдання та елементи інноваційної інфраструктури, яка відіграє значну роль в інноваційному процесі.


Ключові слова


інновація; інноваційна стратегія; конкурентна боротьба; інноваційний ризик; інноваційна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Инвестиции : Системный анализ и управление / Под ред. К. В. Балдина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 288 с.

Инновационный менеджмент : учебник для вузов / Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю. и. др. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 343 с.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібн. / Н. В. Краснокутська . – К. : КНЕУ, 2003. – 375 с.

Нечаев Н. И. Инвестиционное проектирование: анализ эффективности и управление риском: монография. — Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. — 228 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998