DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179451

Сучасні тенденції трансформації маркетингових стратегій.

В. М. Лисюк

Анотація


У статті наведені та проаналізовані трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері маркетингових стратегій, визначені можливості їх адаптації до різних економічних умов, зокрема умов України. Запропоновано та описано концепцію «лояльної» маркетингової стратегії, що має враховувати економічні інтереси суспільства і держави в нестабільних економічних умовах.


Ключові слова


маркетинг; стратегія; економічні умови; адаптація; економічні інтереси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гэлбрейт Дж.К. Экономические теории и цели общества / Дж.К.Гэлбрейт: Пер. с англ. − М.: Прогресс, 1979. − 412 с.

Коваленко М.А. Формування доданої вартості транснаціонального продукту: монографія / М.А.Коваленко, В.М.Лисюк, Н.Г.Рогальська; за ред. д.е.н., професора М.А.Коваленка. – Херсон: ХНТУ, 2010. – 285 с.

Коробков В. Рыночные аспекты взаимосвязи маркетинга и логистики / В.Коробков // Логистика. – 2007. − № 3. – С.10−11.

Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф.Котлер / Пер. с англ. под общ. ред. Е.М Пеньковой. − М.: Прогресс, 1990. − 736 с.

Маркетинг предприятий пищевой промышленности. Уч. пос. под ред. Буркинского Б.В. /Б.В.Буркинский, А.А.Бревнов, В.М.Лысюк и др. – Одесса: Институ проблем рынка и экономико−экологических исследований НАН Украины, 2002. – 538 с.

исюк В.М. До теорії дослідження та розвитку товарних ринків / В.М.Лисюк // Економічні інновації: Зб. наук. праць ІПРЕЕД НАН України. − Вип.40. − Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – С. 256−268.

Лысюк В.М. Воспроизводственная функция товарных рынков Лысюк В.М. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико−экологических исследований НАН Украины, 2011. – 225 с.

Портер М. Стратегия конкуренции: Пер. с англ. / М. Портер. – К.: Основы, 1998. – 390 с.

Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг /Є.В.Савельєв //Наукові нариси – Тернопіль: Карт−бланш, 2003. – 482 с.

Солодкий М.О. Біржовий товарний ринок − криза чи відсутність стратегії / М.О. Солодкий // Матеріали конференції «Проблеми становления ринкових відносин в АПК України». − К., 25−27 лютого 2004 р. − С. 23−25.

Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження) / За ред. Б.В.Буркинського, В.М.Лисюка. – Інститут проблем ринку і економіко−екологічних досліджень НАН України – Одеса, 2008. – 321 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998