DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179463

Методичні підходи до оцінки ефективності корпоративного управління в Україні.

Є. В. Рудінська

Анотація


У статті розглядається проблема забезпечення ефективного корпоративного управління. Автором класифікуються моделі корпоративного управління за окремими ознаками класифікації: за ступенем концентрації власності; за функціональним призначенням Ради директорів; за структурою спостережних і виконавчих органів корпоративного управління.


Ключові слова


корпоративне управління; спільна діяльність; методика оцінки.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Корпоративное управление [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/wiki/Корпоративное_управление

Berle A. The Modern Corporation and Private Property / Berle A., Means G. − New York: Macmillan, 1932. − 418 рр.

Donaldson L. The Ethereal Hand: Organizational Economics and Management Theory / Donaldson L. // Academy of Management Review. − 1990. − №15.

Coase R. The Nature of the Firm / Coase R. // Economica. – 1937. − №4. – р.386−405.

Mallin C. Corporate Governance / Mallin C. – London: Oxford University Press, 2004. – 217 p.

Fama E., Jensen M. Separation of ownership and control / Fama E., Jensen M. // Journal of Law & Economics. – 1983. − №26.

Івасів І. Б. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління в банках // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

Друкер П., Макьярелло Дж. Друкер на каждый день. 366 советов по мотивации и управлению временем. // Друкер П., Макьярелло Дж. − М. Вильямс. − 2007. − 416 с.

Багов В.П. Корпоративный менеджмент / В.П. Багов.−М: РЭА им. Плеханова.− 2008.−378с.

Эванс Ф. Ч., Бишоп Д. М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях / Ф.Ч.Эванс, Д.М. Бишоп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 332 с.

Занг В.Б. Синергетическая экономика / В.Б.Занг −М.:МИР, 1999.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф−СПб.: ПИТЕР, 2006.

Валдайцев С.В. Оценка бизнеса / С.В. Валдайцев – М.: Велби, Изд−во Проспект, 2004. 360 с.

Ищенко С.М. Совершенствование методики оценки эффекта синергии как инструмента отбора перспективных сделок по слиянию (поглощению) компаний // Вестник НИЦ корпоративного права Сыктывкарского гос. университета.−№7.−2011, С.129.

Рудинская Е.В., Яромич С.А. Корпоративный менеджмент.−К.: КНТ, Эльга−Н. 2008, С.170.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998