DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179707

Обґрунтування управлінських рішень як умова ефективності правових актів управління

А. С. Васильєв

Анотація


Стаття присвячена аналізу взаємозалежності управлінських рішень та актів державного управління як юридичної форми об’єктування управлінських рішень. Обгрунтовується положення, згідно з яким управлінські рішення втілюють у собі соціальну, а не правову характеристику управлінських дій, включаючи тільки можливі, а не такі, що фактично здійснюються юридично владні форми, методи та засоби реалізації управлінських функцій.


Ключові слова


управлінське рішення; акт державного управління; взаємозв'язок ефективності управлінських рішень і заснованих на них актів управління

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Васильев А.С. Подготовка и принятие управленческих решений: организационно−правовые проблемы : монография / А.С. Васильев.− Одесса: АО « БАХВА» , 1997.−160с.

Филиппова С.В. Управленческий анализ: теория и практика: монография / С.В.Филиппова. – К.: АВРИО. – 2004. – 336с.

Васильев А.С. Место и роль актов государственного управления в системе организационно − правовых средств управленческой деятельности / А.С.Васильев // Актуальные проблемы государства и права. Сб. науч. трудов. – Выпуск 2. – Одесса, 1995. – С. 15−28.

Васильев А.С. Управленческие решения в производственных организациях / монография / А.С. Васильев. – Киев – Одесса: «Вища школа», 1986. – 200с.

Сиренко В.Ф. Проблемы интереса в государственном управлении: монография/ В.Ф. Сиренко – К.: Наук. думка, 1980. – 179с.

Чумаченко Н.Г., Савченко А.П., Коренев В.Г. Принятие решений в управлении производством: монография / Н.Г. Чумаченко, А.П. Савченко, В.Г. Коренев. – К.: Техніка, 1978. – 191с.

Скултынь В.А. О соотношении понятий « управленческое решение» и «решение органа государственного управления» // В.А. Скултынь // управление и право. – М.: Изд−во МГУ, 1997. − №1 – С. 164−168.

Васильев А.С. Административное право Украины: учебник / А.С. Васильев. – Харьков: «Одиссей», 2003. – 288с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998