DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179835

Управлінські рішення в адміністративному праві.

О. І. Миколенко

Анотація


У статті розглядаються «управлінські рішення» як важлива складова категоріального апарату адміністративного права. Аналізуються різні наукові підходи до визначення управлінських рішень, виділяються їх ознаки, а також пропонується авторське визначення управлінських рішень.


Ключові слова


управління; державне управління; рішення; управлінське рішення.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Социологический словарь [Электронный ресурс] : Энциклопедии и словари. – Режим доступа: http://enc−dic.com/sociology/Reshenie−Upravlencheskoe−7153.html

Адміністративне право : підручник / Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.) В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.

Адміністративне право. Академічний курс : підручник. у двох томах. Том 1. Загальна частина / В. Б. Авер’янов, О. Ф. Андрійко, І. П. Голосніченко, Р. А. Калюжний / гол. ред. колег. В. Б. Авер’янов. – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.

Зеленецкий В. С. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. Монография / В. С. Зеленецкий, Н. В. Глинская. – Х. : Страйд, 2006. – 328с.

Васильев А. С. Административное право Украины. Общая часть : учебное пособие / А. С. Васильев. – Х. : Одиссей, 2001. – 288 с.

Гражданин В. Д. Функции социального управления. В кн. Социальное управление: Курс лекций / В. Д. Гражданин. – М. : РАГС, 2000. – С. 164−165.

Колесников Ю. В. Технологии социальных решений // Социальное управление: Курс лекций / Ю. В. Колесников. – М. : РАГС, 2000. – С. 315−350.

Бандурка А. М. Управление в органах внутренних дел Украины: Учебник / А. М. Бандурка. – Х. : Университет внутренних дел, 1998. – 480 с.

Ворушило В. П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ (організаційно−правові питання) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. П. Ворушило; Запорізький юридичний інститут МВС. − Запоріжжя, 2003. – 227 с.

Джафарова М. В. Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Джафарова ; Харківський національний університет внутрішніх справ. − Харків, 2008. – 175 с.

Конопльов В. В. Організаційно−правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: дис. … доктора юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Конопльов ; Харківський національний університет внутрішніх справ. – Х., 2006. – 413 с.

Мацюк В. Я. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Я. Мацюк ; Національна академія податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 208 с.

Слинько Д. В. Процесуально−правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д. В. Слинько ; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2002. – 174 с.

Тихомиров Ю. А. Управленческое решение / Ю. А. Тихомиров. – М. : Наука, 1972. – 288 с.

Шадрин И. П. Подготовка и принятие управленческого решения – функция научного управления социалистическим обществом / Научное управление обществом / И. П. Шадрин. – Якутск: Якуткнигоиздат, 1970. – 155 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. проф.. В. В. Дубічинського. – Х.: ВД „ШКОЛА”, 2006. – 1008 с.

Советский энциклопедический словарь. 4−е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 1988. – 1600 с.

Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / За ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.

Васильев А. С. Управленческие решения в производственных организациях (правовой аспект): монография / А. С. Васильев. – Киев−Одесса: Вища школа, 1986. – 198 с.

Большой толковый словарь русского языка / Главный редактор С. А. Кузнецов. – Санкт−Петербург: Норинт, 2002. – 1536 с.

Пахомова Л. А. Методическое пособие к учебному курсу для 9 классов «Вместе к успеху» / Л. А. Пахомова, Н. Р. Огнева [Электронный ресурс]: Томский государственный университет Центр допрофессионального образования и планирования карьеры учащихся. – Режим доступа: http:/ou.tsu.ru›school/lucky/Resource/zanatie15.html





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998