DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179845

Характеристика відмінних ознак суб`єктів адміністративно−процесуальних правовідносин.

Н. Я. Ченкова

Анотація


Досліджено принцип рівності перед законом і судом. Досліджено чи впливають відмінні ознаки, за якими розрізняються учасники адміністративного процесу, на ефективність дії вказаного принципу.


Ключові слова


принцип адміністративного судочинства; рівність перед законом и судом

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів/М.В.Цвік, О.В.Петришин, Л.В.Авраменко [та ін.]; За ред. М.В. Цвірка, О.В.Петришина. − Харків: Право, 2009. – 584 с.

Туркіна І.Є. Інститути судової влади в контексті політичного процесу: монографія / І.Є.Туркіна. Севастополь: Вид−во СевНТУ, 2009. − 277с.

Козюбра М.І.Верховенство права: українскі реалії та перспективи/ М.І.Козюба // Право України. – 2010. − № 3. – С. 6−18.

Циганов В. Загроза політичної корупції у демократичних політичних режимах. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/882/.

Мельник М.І. Політична корупція: сутність, чинники, засоби протидії/М.І.Мельник// Центр Разумкова. Національна безпека і оборона. – 2009. − № 7 – С.67−68.

Генеральна прокуратура внесла свої пропозиції щодо удосконалення виборчого законодавства / Відділ зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу//http://www.gp.gov.ua

Результат волевиявлення встановлений // Голос України. – 2012. − № 214 (5464) [Електронний Ресурс] – Режим доступу //http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=272280

Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 12.11.12р. №2а−5370/12/1070 [Електронний Ресурс] – Режим доступу//http://reyestr.court.gov.ua/Review/27364681

Постанова Верховної Ради України «Про звернення Центральної виборчої комісії з приводу виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197 і 223» від 06.11.2012 р. № 5472−VI [Електронний Ресурс] – Режим доступу //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5472−17

Лист Вищої Ради Юстиції від 07.11.2012 р. №12472/0/9−12 [Електронний Ресурс] – Режим доступу //http://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/11/28/6978346/

Ю.Кармазін. Відкрите депутатське звернення в порядку статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» [Електронний Ресурс] – Режим доступу: http://karmazin.org.ua/2012/09/12/list−do−prezidenta−shhodo−viboriv−vzhe−chitayut−anglijskoyu

Рішення Європейського Суду з прав людини від 7 лютого 2008 року остаточне № 07/05/2008 Справа "Ковач проти України" (Заява N 39424/02) [Електронний Ресурс] – Режим доступу //http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1014.6679.0

Масальський В.І., Скородумов Д.С. Зміни у соціальній структурі України в 1998−2011 рр.: досвід наукового аналізу/В.І. Масальський // Грані. – 2011. − № 4 (78) – С.107−109.

Балакірєва О.М. Детермінанти соціально−економічної нерівності в сучасній Україні: монографія / Балакірєва О.М., Головенько В.А., Дмитрук Д.А. [та ін.]; за ред.канд. соціол. наук О.М. Балакірєвої; НАН України; Ін−т екон. та прогнозів. – К., 2011. – 592 с.

Президент України; Послання від 06.03.2001 Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 р. [Електронний Ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua

Президент України; Послання від 31.05.2002 «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 р.» Електронний Ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав Людини від 10 грідня 2008 р. про «Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» [Електронний Ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001715−08

Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи/ Л.М. Москвич // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 45. – К.:Ін−т держави і права ім..В.М.Корецького НАНУкраїни − 2009. – 668 с.

Скрипаченко Т.В. Грошові відносини та ставлення до грошей: психологічний аспект / Т.В. Скрипаченко // Психологічні перспективи. – 2010. − № 15 – С.198−200.

Трепак В.М. Розслідування хабарництва, що вчиняється суддями: монографія / В.М.Трепак – К.:Атіка – Н, 2012. – 200 с.

Волобуєв А.Н. Совершенствование уголовного законодательства в борьбе с организованной преступностью / А.Н.Волобуев // Криминологические проблемы совршенствования законодательства по борьбе с преступностью. – Баку.− 1988. – С. 130−132.

ослідження корупції в судовій системі України: суди загальної юрисдикції. Порівняльний аналіз національних досліджень 2008−2009 р.р. для Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС) // Дослідницька компанія InMind. – К., 2009. – С.11−13.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998