DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.179852

Встановлення фальсифікації (підроблення) доказів та його наслідки.

С. В. Степанов

Анотація


Стаття присвячена проблемі встановлення фальсифікації (підроблення) доказів у справі та використання даної обставини як нововиявленої для відновлення перегляду такої справи. Автор аналізує чинне законодавство з порушеного питання, виявляє прогалини регулювання та пропонує шляхи їх усунення.


Ключові слова


процесуальне право; судочинство; фальсифікація доказів; підроблення доказів; нововиявлені обставини

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В. Т. Бусел. – К.: Ірпень – ВИФ "Перун", 2003. – 1426 с.

Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд. – Воронеж: Изд−во Воронежского ун−та, 1978. – 304 с.

Научно−практический комментарий к уголовно−процессуальному кодексу Украины / Под ред. В. Т. Маляренко и В. Г. Гончаренко. – К., 2003. – 1012 с.

Кримінальний кодекс України: Науково−практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 1196 с.

Уголовный кодекс Украины. Комментарий / Под ред. Ю. А. Кармазина и Е. Л. Стрельцова.− Харьков: ООО «Одиссей», 2001.− 960 с.

Сверчков В. Фальсификация доказательств / В. Сверчков // Законность. – 2001. – № 11. – С. 11−13.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.05.09 року у справі № 20/345−06 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/3681880

Ведищев Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. / Н. П. Ведищев // – М.: Юрлитинформ, 2003. – 256 с.

Ковтун Н. Н. Судебный контроль законности и обоснованности судебных решений в стадии возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств / Н. Н. Ковтун // Государство и право. – 2003. – № 7. – С. 40−41.

Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.1981 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998