DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.1/1.180034

Щодо порядку розподілу судових витрат у господарському судочинстві.

О. В. Богомол

Анотація


Стаття присвячена проблемам розподілу судових витрат у господарському процесі України. Автор виявляє кваліфікуючі ознаки розподілу судових витрат, пропонує шляхи вирішення питання компенсації витрат третій особі, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та деяких інших проблем з досліджуваної теми.


Ключові слова


господарське судочинство; судові витрати; розподіл судових витрат.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Столяров А. Г. Судебные расходы как элемент состава гражданской процессуальной ответственности: дис… канд. юрид. наук: 12.00.15 / А. Г. Столяров. – Санкт-Петербург, 2004. – 205 с.

Егорова Т. В. Судебные расходы в арбитражном процессе: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.15 / Т. В. Егорова. – Саратов, 2011. – 27 с.

Вафин М. Х. Судебные расходы по гражданским делам: дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / М. Х. Вафин. – М., 1984. – 197 c.

Господарське процесуальне право: підручник / В. Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В. П. Нагребельний та ін.; за заг. ред. В. Д. Чернадчука. – 2-ге вид., перероб. и доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. – 378 с.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: навч. посібник / І. А. Балюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 224 c.

Абрамов Н. А. Хозяйственно-процессуальное право Украины: учебное пособие (курс лекций) / Н. А. Абрамов. – Издание второе. – Х: Одиссей, 2003. – 336 c.

Про деякі питання практики застосування розділу VІ Господарського процесуального кодексу України: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Богомол О. В. Застосування інституту державного мита у господарському процесі України / О. В. Богомол // Вісник господарського судочинства України. – 2009. – № 9. – С. 92-95.

Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 р. № 18 // Вісник господарського судочинства.- 2012.- № 1. – Стор. 27.

Шокуева Е. М. Институт судебных расходов в российском гражданском судопроизводстве: дис… канд. юрид. наук: 12.00.15 / Е. М. Шокуева. – Саратов, 2005. – 174 с.

Коломоєць Т.О. Витрати в адміністративному процесі за законодавством України: питання теорії та практики: монографія / Т. О. Коломоєць, р. І. Шевейко. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – 190 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998