DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180736

Національна економічна безпека: аналіз основних підходів.

О. М. Подмазко

Анотація


У статті досліджується одне з основоположний теоретичних питань економічної безпеки – визначення категорії «економічна безпека». Розглянуто та узагальнено існуючі науково-теоретичні підходи до визначення категорії «економічна безпека», виділено їх недоліки. Дається комплексне визначення категорії «економічна безпека».


Ключові слова


безпека; економічна безпека; національна економічна безпека

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С.4–13.

Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С.36–44.

Афонцев С.А. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности / С.А. Афонцев // Россия XXI. – 2001. – № 2. – С.38–48.

Бандурка О. М. Основи економічної безпеки: [підручник] / О. М. Бандурка., В. Є. Духов, К. Я. Петрова, І. М. Черняков. Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.

Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: монографія / В. Т. Білоус.– Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 449 с.

Богданов И. Я. Экономическая безопасность России: теория и практика / И. Я. Богданов. – М.: ИСПИ РАН, 2001. – 524 с.

Бухвальд Е. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели / Е. Бухвальд, Н. Гловацкая, С.Лазуренко // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С.25–35.

Варналій З. С.Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / З.С.Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С.Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.

Вечканов Г. С.Экономическая безопасность России: теория и практика / Г. С.Вечканов. – Спб.: Питер, 2007. – 384 с.

Глазьев С.Ю. Безопасность экономическая / С.Ю. Глазьев // Политическая энциклопедия. – М.: Мысль, 1999. – Т.1. – 189 с.

Гончарова В. О. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку держави / В. О. Гончарова. – Х.: ХНУ, 2001. – 195 с.

Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государства: курс лекций / Д. В. Гордиенко. – М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2009. – 224 c.

Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России / А. Городецкий // Экономист. – 1995.– № 10. – С.44–50.

Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення: монографія / Б. В. Губський. – К.: ДП «Укрархбудінфор», 2001. – 122 с.

Дарнопих Г. Сучасні проблеми економічної безпеки України / Г. Дарнопих // Вісник Академії правових наук України. – 1998. – № 1. – С.142–150.

Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 309 с.

Жаліло Я. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика: монографія / Я. Жаліло. – К.: НІСД, 2003. – 368 с.

Жаліло Я. Стратегія забезпечення економічної безпеки України. Пріоритети та проблеми імплементації // Стратегія нац. безпеки України в контексті досвіду світової спільноти. – К.: Сатсанга, 2001. – 224 с.

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 №964-IV // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 39. – С.351. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Захарченко В. И. Теневые экономические отношения и экономическая безопасность / В. И. Захарченко, Е. Н. Головченко // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 197, т. 1 – С.58–63.

Илларионов А. И. Критерии экономической безопасности / А. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С.35-59.

Ипполитов К. Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России / К. Х. Ипполитов. – М.: РСПБ, 1996. – 263 с.

Малюта Л. Я. Особливості організації та забезпечення економічної безпеки підприємства й підприємництва в умовах суспільних трансформацій / Л. Я. Малюта, О. Б. Погайдак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. – №1, Т. 3. – С.97–102.

Мартин О. М. Економічна безпека як складова національної безпеки / О. М. Мартин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 22. – С.68–74.

Мекшун П. В. Еволюція наукових підходів до визначення суті економічної безпеки національної економіки та необхідності її державного забезпечення / П. В. Мекшун // Економічний форум. – 2013. – Вип. 3. – С.24–29.

Мунтіян В. І. Економічна безпека України: монографія / В. І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. – 462 с.

Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Методологія забезпечення: Монографія. – К.: Київський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с.

Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ № 60 від 02.03.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm

Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 10. – ст. 85. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3/97-вр

Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки: навчальний посібник / Г. О. Пухтаєвич. – К.: КНЕУ, 2005. – 254 с.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. – 2-е изд., испр. / Б. А.Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2006. – 479 с.

Степаненко А. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів / А. Степаненко, М. Герасимов // Регіон. економіка. – 2002. – № 2. – С.39–54.

Степаненко А. В. Глобалізація, конкурентоспроможність й економічна безпека: проблеми взаємодії та взаємозв'язку / А. В. Степаненко // Продуктивні сили України. – 2007. – № 1. – С.71–83.

Сухоруков А. І. Проблеми фінансової безпеки України: монографія / А. І. Сухоруков. – К.: НІПМБ, 2005. – 140 с.

Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави. / А. І. Сухоруков, О. Д. Ладюк – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

Тарасюк Г.М. Економічна безпека як критерій ефективності економічної стратегії держави / Г.М. Тарасюк // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 4(54). – С.192–193.

Ткач В. О. Економічна безпека в умовах ринкових трансформацій / О. В. Ткач // Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. – № 1. – С.228–234.

Тропіна В. Б. Економічна безпека: теоретичні аспекти дослідження / В. Б. Тропіна, І. В. Губенко // Науковий вісник ЧДІЕУ – 2011. – № 2. – С.16–22.

Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.

Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В. К. Сенчагова. 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998