DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180746

Оцінювання якості управлінського рішення як результату управлінської діяльності.

В. І. Борщ

Анотація


У статті розглядається загальна проблематика продукту управлінської діяльності та дається його узагальнюючий аналіз. Запропонована система локальних показників, які оцінюють якість управлінського рішення як основного продукту управлінської діяльності.


Ключові слова


продукт управлінської діяльності; управлінське рішення; локальні показники якості управлінського рішення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Батищев Г.С.Деятельность: теория, методология, проблемы: Монография / Г.С.Батищев. – М.: Политиздат, 1990. – 389с.

Гавкалова Н. Л. Соціально-економічний механізм ефективності менеджменту персоналу: методологія та концепція формування/ Н.Л. Гавкалова. – Харків: ХНЕУ, 2007. – 400с.

Іванова І. В. Професіоналізація менеджменту: Монографія / І.В. Іванова; В.о. Київ. нац. торгів.-екон. ун-т. – К.: Київ. нац. торгів.-екон. ун-т, 2006. – 695с.

Лукичёва Л. И. Условия и факторы качества управленческих решений / Л.И. Лукичёва. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elitarium.ru/2007/04/12/uslovija_i_faktory_kachestva_upravlencheskikh_reshenijj.html

Подольчак Н.Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників / Н.Ю. Подольчак // Вісн. Нац. Ун-ту «Львів. політехніка» // Менеджмент та підприємництво в Україні: Етапи становлення та проблеми розвитку // Відповід. ред. – д.е.н., проф. О.Є. Кузьмін. – Львів, Вид-во Львів. політехніки. – 2010. – № 682. – С.106-115.

Требования к управленческим решениям // Экономика и финансы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ncs.su/index.php/2011-05-22-18-26-27/120-2011-05-23-12-15-29

Фатхутдинов P.А. Управленческие решения: Учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. – 2002. – 314 с.– (Серия "Высшее образование")

Хміль Ф.І. Основи менеджменту / Ф.І. Хміль. – К.: Академія, 2003. – 414с.

Щербатых Ю. В. Психология предпринимательства и бизнеса / Ю.В. Щербатых. – СПб: Питер, 2008. – 304с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998