DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2014.2/2.180777

Муніципальні права людини в Україні.

А. В. Левенець

Анотація


Стаття присвячена аналізу муніципальних прав людини як члена територіальної громади, визначенню конституційно-правової регламентації цих прав та особливостей їх реалізації, виявленню недоліків та прогалин в законодавчому регулюванні окремих муніципальних прав.


Ключові слова


муніципальні права індивіда; участь в місцевому самоврядуванні; члени територіальної громади.

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баймуратов М. О. Локальна система захисту прав людини в Україні: сутність та становлення / М. О. Баймуратов // Юридична освіта і правова держава : зб. наук. праць. – Одеса, 1997. – С.96-101

Еремин А.Р. Реализация права человека и гражданина на местное самоуправление в Российской Федерации: конституционные вопросы: Дис.... д-ра юрид. наук. – Саратов, 2004. – С.53, 87.

Лапаева Л.Е. Право граждан на участие в местном самоуправлении как субъективное публичное право // Право и права человека в условиях глобализации (материалы научной конференции). – М., 2006. – С.141- 142.

Бондарь Н.С.Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация муниципальной демократии в России. – М.: Норма, 2008. – С.273.

Бальцій Ю.Ю. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні: поняття та зміст // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – 2011. – Вип.1 – С.66.

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закону України від 10.07.2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 35-36. – ст.491

Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні. / Під редакцією Толкованова В.В. – Київ: Крамар, 2011. – С.11.

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – ст.256.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №33. – Ст.175.

Сьох К.Я. Види конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування // Електронний ресурс.– Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2012_1/soh.htm

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998