DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183653

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

В. Ю. Медвідь, І. Є. Бузовська

Анотація


У статті наголошено на активізації системних досліджень у напрямку обґрунтування методики оцінювання конкурентоспроможності аграрного сектору економіки в розрізі регіонів України та формування матриці лідерів та аутсайдерів. Запропонована методика оцінки ефективності використання конкурентних переваг та визначення конкурентного статусу аграрного сектору економіки в регіональному розрізі здійснювалась на основі використання загальних (випуск продукції сільського господарства, продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах, посівні площі сільськогосподарських культур, капітальні інвестиції в сільське господарство) та часткових  (урожайність зернових і зернобобових культур, урожайність буряків, урожайність соняшнику, середньодобовий приріст ВРХ, середній удій молока від 1 корови) показників. На основі отриманих розрахунків сформовано матрицю лідерів та аутсайдерів аграрного сектору економіки регіонів України. На основі проведених досліджень здійснено спробу розробити механізм досягнення конкурентних переваг, який може вміщувати в себе окремі елементи організаційного, стимулюючого, підтримуючого та результуючого впливу, кожен з яких має свої методи досягнення.


Ключові слова


конкурентний статус; конкурентні переваги; ефективність; регіон; аграрний сектор економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Porter, M. E. (2008). Konkurentna perevaha: Yak dosiahty vysokoho rezultatu i zabezpechyty yoho stiikist [Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance]. Moskva : Alpina Publisher. [in Russian].

Chorna, R. M. (2013). Produktyvnist pratsi u silskomu hospodarstvi yak osnovnyi chynnyk, shcho vyznachaie naukovo-tekhnichnyi prohres haluzi [Labor productivity in agriculture as the main factor that determines the scientific and technological progress of the industry]. Ekonomichni nauky. – Economical Sciences, Vol. 23, Pp. 126-133 [in Ukrainian].

Kolevatova, A. V. (2018). Suchasnyi stan zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy [The current state of attraction of foreign investments into the economy of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky.Global and national economic problems, Vol. 22., Pp. 1080- 1084. [in Ukrainian].

Patyka, N. I. (2018). Inozemni investytsii v silskomu hospodarstvi Ukrainy: suchasnyi stan ta vplyv na yoho rozvytok [Foreign investment in agriculture in Ukraine: the current state and influence on its development]. Investytsii : praktyka ta dosvid. – Investment : practice and experience, Vol. 5, Pp. 26-31. [in Ukrainian].

Kvasko, А. V. (2017). Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti [Analysis of methods for assessing the competitiveness]. Naukovi zapysky. – Scientific notes, Vol. 1 (54), Pp. 111-118. [in Ukrainian].

Herasymenko, Yu. V. & Simonyk, L. S. (2018). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv APK: poniattia, mekhanizm upravlinnia ta metody otsinky [Competitiveness of agricultural enterprises: concept, management mechanism and evaluation methods]. Molodyi vchenyi. – Young Scientist, Vol. 11 (63), Pр. 1091-1094. [in Ukrainian].

Tarnavska, N. P. (2008). Upravlinnia konkurentospromozhnistiu: teoriia, metodolohiia, praktyka [Competitiveness management : theory, methodology, practice]. Ternopil : Economic thought. [in Ukrainian].

Semenova, L. Yu. (2011). Metodolohichni pidkhody do otsinky konkurentospromozhnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv [Methodological approaches to assessing the competitiveness of agricultural enterprises]. Retrieved from http:// www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/ 41.pdf [in Ukrainian].

Zapototskyi, S. P. (2012). Rehionalna konkurentospromozhnist: suspilno-heohrafichni zasady formuvannia [Regional competitiveness: social and geographical basis of formation]. Kyiv : Business Media Consulting. [in Ukrainian].

Ekonomichna diialnist. Statystychnyi zbirnyk [Economic activity. Statistical Collection]. (2013-2017). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Портер М. Конкурентна перевага: як досягти високого результату і забезпечити його стійкість : монографія. Москва : Альпіна Паблішер, 2008. 454 с.


Чорна Р. М. Продуктивність праці у сільському господарстві як основний чинник, що визначає науково-технічний прогрес галузі. Науково-практичний збірник Продуктивність агропромислового виробництва. Сер. Економічні науки. 2013. Вип. 23. С. 126-133.


Колеватова А. В. Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 1080-1084.


Патика Н. І.  Іноземні інвестиції в сільському господарстві України: сучасний стан та вплив на його розвиток. Інвестиції : практика та досвід. 2018. Вип. 5. С. 26-31.  


Кваско А. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності. Наукові записки. 2017. Вип. 1 (54). С.111-118.


Герасименко Ю. В., Сімоник Л. С. Конкурентоспроможність підприємств АПК: поняття, механізм управління та методи оцінки. Молодий вчений. 2018. Вип. 11 (63). С. 1091-1094.


Тарнавська Н. П. Управління конкурентоспроможністю: теорія, методологія, практика : монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2008. 570 с.


Семенова Л. Ю. Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Економічні науки. 2011. № 3. URL : http:// www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/41.pdf (дата звернення 17.06.2019).


Запотоцький С. П. Регіональна конкурентоспроможність: суспільно-географічні засади формування: монографія. Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. 424 с.


Економічна діяльність. Статистичний збірник. 2013-2017. URL : www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 18.06.2019).

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998