DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183662

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

О. Л. Шелест, О. Г. Касідей

Анотація


Питання забезпечення раціональності у формуванні доходів місцевих бюджетів і пошук резервів їх збільшення набувають особливої актуальності в умовах децентралізації. Нині діюча система формування доходів місцевих бюджетів, що сформувалася в Україні, характеризується низькою часткою їх власних доходів і збільшенням обсягів міжбюджетних трансфертів. Це обмежує фінансові можливості органів місцевого самоврядування та є визначальним фактором, який стримує трансформаційні перетворення у державі.

Метою дослідження є поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування доходів місцевих бюджетів з визначенням напрямів посилення їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації.

В статті розкрито сутність місцевого бюджету як основи фінансової бази в умовах децентралізації. Наводиться аналіз формування доходів місцевого бюджету в умовах децентралізації. Визначаються перспективні напрями формування і використання коштів місцевого бюджету, а також вказується на необхідність посилення інвестиційної складової місцевого бюджету. Запропоновано заходи щодо удосконалення механізму збільшення доходів місцевого бюджету.


Ключові слова


місцевий бюджет; дефіцит бюджету; державні трансферти; дотація; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF

Посилання


Uskov, I. V. (2013). Rozvytok systemy mistsevykh finansiv v Ukraini [Development of the local finance system in Ukraine]. Simferopol : Pryvatne pidpryiemstvo «Vydavnytstvo «Tarpan». [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. [in Ukrainian].

Kozarezenko, A. V. (2016). Mistsevi biudzhety : mozhlyvosti rehuliuvannia rozvytku liudskoho potentsialu [Local budgets: possibilities for regulating human development]. Finansy Ukrainy.Finances of Ukraine, Vol. 4, Pp. 65-82. [in Ukrainian].

Kvasha, T. K. (2015). Fiskalna detsentralizatsiia: modeli yii vplyvu na ekonomichnyi rozvytok [Fiscal decentralization: models of its impact on economic development]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva. – Technological audit and production reserves, Vol. 5/5 (25), Pp. 70-74. [in Ukrainian].

Kyrylenko, O. P. (Eds). (2015). Mistsevi finansy [Local finance]. Kyiv : UBS NBU [in Ukrainian].

Chuhunov, I. Y. (2016). Finansova polityka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii ekonomiky [Financial policy of Ukraine in the conditions of globalization of economy]. Visnyk KNTEU.KNTEU Bulletin, Vol. 5, Pp. 5-18. [in Ukrainian].

Vinnytska, O. A. (2018). Otsinka stanu detsentralizatsii mistsevykh biudzhetiv Ukrainy [Assessment of decentralization of local budgets of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy.Ukrainian economy, Vol. 7, Pp. 59-75. [in Ukrainian].

Barabash, T. H. (2015).Vplyv detsentralizatsii na mistsevi finansy ta zarubizhnyi dosvid orhanizatsii samovriaduvannia [Influence of decentralization on local finances and foreign experience of self-government organization]. Naukovi pratsi NDFI. Scientific works of NDFI, Vol. 4 (73), Pp. 27-41. [in Ukrainian].

Kozarezenko, A. V. (2016). Mistsevi biudzhety: mozhlyvosti rehuliuvannia rozvytku liudskoho potentsialu [Local budgets: possibilities for regulating human development]. Finansy Ukrainy.Finances of Ukraine, Vol. 4, Pp. 65-82. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Усков І. В. Розвиток системи місцевих фінансів в Україні. Сімферополь : Приватне підприємство «Видавництво «Тарпан», 2013. 838 с.


 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. (дата звернення: 02.09.2019).


Козарезенко А. В. Місцеві бюджети : можливості регулювання розвитку людського потенціалу.Фінанси України. 2016. № 4. C. 65-82.


Кваша Т. К. Фіскальна децентралізація: моделі її впливу на економічний розвиток. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 5/5 (25). С. 70-74.


Місцеві фінанси : підручник / за ред. О. П. Кириленко. Київ : УБС НБУ, 2015. 579 с.


Чугунов І. Я. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2016. № 5. С. 5-18.


Вінницька О. А. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України.  Економіка України. 2018. № 7. С. 59-75.


Барабаш Т. Г. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід організації самоврядування. Наукові праці НДФІ. 2015. № 4(73). С. 27-41.


Козарезенко А. В. Місцеві бюджети: можливості регулювання розвитку людського потенціалу. Фінанси України. 2016. № 4. C. 65-82.





Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998