DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183673

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

О. В. Рудінська, О. І. Яковлєв, Р. Д. Барон

Анотація


Ринок дорогоцінних металів є одним з важливих чинників ефективного функціонування національної економіки. В Україні він відповідає за функцію накопичення дорогоцінного металу в державному резерві та дає можливість брати участь у  операціях на світовому ринку дорогоцінних металів; що є особливо важливим в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Метали, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння  є специфічними об’єктами обміну й торгівлі. Законодавством визначається, що дорогоцінними металами вважаються золото, срібло, платина і метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній) у будь-якому вигляді та стані (сировина, сплави, напів-фабрикати, промислові продукти, хімічні сполуки, вироби, відходи, брухт тощо). Усі названі метали складають особливу ціннісну групу. Це проявляється не лише у фінансовому, але й у історико-культурному аспекті. Фінансова цінність підсилюється обмеженістю даних видів металів, їх складовою у золотовалютних резервах країни, що суттєво впливає на конкурентні позиції в глобальному масштабі, бо саме дорогоцінні метали, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння  можна у будь-який момент використати для регулювання платіжного дисбалансу, здійснення міжнародних платежів на державному рівні та для захисту заощаджень на рівні суб’єктів господарювання і населення.

Метою цієї статті є дослідження інноваційних підходів щодо управління активами на ринку дорогоцінних металів та каменів; висвітлення основних етапів розвитку операцій з дорогоцінними металами в Україні; дослідження сучасного стану менеджменту  операцій з дорогоцінними металами і камінням та перспективних напрямів його розвитку.


Ключові слова


ринок дорогоцінних металів; фінансова грамотність населення; державний резерв; операції з дорогоцінними металлами; інноваційні напрями та стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro derzhavne rehuliuvannia vydobutku, vyrobnytstva i vykorystannia dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia ta kontrol za operatsiiamy z nymy: Zakon Ukraïny vid 18.11.1997 roku No 637/97-VR: Zakonodavstvo Ukrainy [The Law of Ukraine On the state regulation of production, production and use of precious metals and precious stones and control over their operations from 18.11.1997 No 637/97-VR]. Retrived from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 637/97-%D0%B2%D1%80/page. [In Ukrainian].

Finansova hramotnist, finansova inkliuziia ta finansovyi dobrobut v Ukraini. Proekt USAID «Transformatsiia finansovoho sektoru», cherven 2019 r. [Financial literacy, financial inclusion and financial well-being in Ukraine. USAID Financial Sector Transformation Project, June 2019]. Retrieved from: http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06 [In Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoï diialnosti z vyrobnytstva dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia, dorohotsinnoho kaminnia orhanohennoho utvorennia, napivdorohotsinnoho kaminnia...: Nakaz Derzhavnoho komitetu Ukraïny z pytan rehuliatornoï polityky ta pidpryiemnytstva Ministerstvo finansiv Ukrainy vid 26.12.2000 roku No 82/350 (vtratyv chynnist): Zakonodavstvo Ukraïny [On approval of Licensing conditions for conducting business activities in the production of precious metals and precious stones, precious stones of organogenic formation, semi-precious stones ...: Order of the State Committee for Regulatory Policy and Entrepreneurship (lapsed): Legislation of Ukraine]. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0024-01. [In Ukrainian].

Vyrobnytstvo yuvelirnykh i podibnykh vyrobiv: Klas 32.12: KVED-2010 [Manufacture of jewelery and related articles: Class 32.12: NACE-2010.].Retrieved from: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/32/KVED10_32_12.html [In Ukrainian].

Lutsiv, N. V. (2012). Problemy ta osnovni tendentsiyi rozvytku vitchyznyanoho rynku yuvelirnykh vyrobiv [Problems and main tendencies of development of the domestic jewelry market]. Tovaroznavstvo ta innovatsiyi. – Commodity Science and Innovation, Vol. 4, Pp. 79-89. [In Ukrainian].

Semeniuk, K. M. (2015). Derzhavne rehulyuvannya rozvytku yuvelirnoyi haluzi v Ukrayini [State regulation of jewelry industry development in Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv. [In Ukrainian].

Semeniuk, K. M. (2013). Normatyvno-pravova skladova derzhavnoho rehulyuvannya yuvelirnoyu haluzzyu v Ukrayini: stan i perspektyvy [The legal component of state regulation of the jewelery industry in Ukraine: status and prospects]. Ekonomika ta derzhava. – Economics and state, Vol. 11, Pp. 145-148. [In Ukrainian].

Didoruk, M. (2017). Problemy ta osnovni tendentsiyi rozvytku vitchyznyanoho rynku yuvelirnykh tovariv [Problems and main tendencies of development of the domestic jewelry market]. Reformuvannia ekonomiky Ukrayiny yak faktor zabezpechennia staloho rozvytku: Materialy VI Vseukrainskoi studentskoi naukovoi internet-konferetsii. – Proceedings of VI Ukrainian student scientific internet-confernce “Reforming Ukrainian economy as a factor in ensuring sustainable development”. Pp. 173-175. [In Ukrainian].

Rudinska O. Sorokova T. Features and prospects for animal production export in Ukraine. International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. Pp. 147-150

Popivniak, Yu. M. (2013). Problemy funktsionuvannia yuvelirnoi promyslovosti Ukrainy u svitovomu konteksti ta shliakhy yikh rozviazannia [Problems of functioning of jewelry industry of Ukraine in the world context and ways of their solution]. Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom. – Actual problems of economics, Vol. 9, Pp. 62-69. [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18.11.1997 року No 637/97-ВР: Законодавство України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 637/97-%D0%B2%D1%80/page. (дата звернення 02.09.2019).


Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні. Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», червень 2019 р. URL:    http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2019/06 (дата звернення 02.09.2019).


Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння...: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерство фінансів України від 26.12.2000 року No 82/350 (втратив чинність): Законодавство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0024-01. (дата звернення 02.09.2019).


Виробництво ювелірних і подібних виробів: Клас 32.12: КВЕД-2010. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/32/KVED10_32_12.html. (дата звернення 02.09.2019).
Луців Н. В. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних виробів. Товарознавство та інновації. 2012. Вип. 4. С. 79-89.


 Семенюк К. М. Державне регулювання розвитку ювелірної галузі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук здерж. упр. : 25.00.02. Харків, 2015. 20 c.


Семенюк К. М. Нормативно-правова складова державного регулювання ювелірною галуззю в Україні:стан і перспективи. Економіка та держава. 2013. № 11. С. 145-148.


 Дідорук М. Проблеми та основні тенденції розвитку вітчизняного ринку ювелірних товарів. «Реформування економіки України як фактор забезпечення сталого розвитку»: Матеріали VІ Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції, м. Чернівці, 31 березня 2017 р. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. 212 c. С. 173-175.


Rudinska O., Sorokova T. Features and prospects for animal production export in ukraine. International Scientific-Practical Conference “Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives”: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing. Pp. 147-150


 Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв'язання. Економіка та управління національним господарством. 9. С. 62-69.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998