DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183680

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. П. Радченко

Анотація


Досліджуються особливості формування та розвитку інноваційної діяльності аграрного сектору національної економіки в умовах глобалізації. Розглянуті причини і наслідки зниження активності інноваційних процесів в умовах трансформації економіки. Показано зростання впливу різноманітних чинників на процес інноваційних перетворень в агропромисловому комплексі. Критично розглядається поширена в багатьох публікаціях теза про неможливість структурних перетворень та розвиток науково-технічного прогресу у аграрних підприємствах в умовах кризи. Зроблено висновок та обгрунтованно невідворотність запровадження інновацій у сільськогосподарських підприємств. Індикатором цього процесу є підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції в розрізі окремих виробників та їх груп.


Ключові слова


інновація; інноваційна діяльність; науково-технічний прогрес; інноваційний потенціал; аграрний сектор

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist [Law of Ukraine On Innovative Activities]. (2002) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 36. [In Ukrainian].

Shubravska, O. V., Moldavan, L. V., Paskhaver B. Y. et al. (2014). Ahroprodovolchyi rozvytok Ukrainy v konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky krainy. [Agri-food development of Ukraine in the context of ensuring food security of the country]. Kyiv : DU “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia Ukrainy”. [In Ukrainian].

Prysiazhniuk, M. V., Zubets, M. V., Sabliuk, P. T., Mesel-Veseliak, V. Ya. et al. (2011). Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) [Agricultural sector of Ukrainian economy (State and prospects for development)]. Kyiv : NNTs IAE. [In Ukrainian].

Artus, M. M. (2011). Derzhavna polityka ta finansovyi mekhanizm tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu [State policy and financial mechanism of price formation]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. [In Ukrainian].

Huhelev, A. V. (2008). Innovatsionnyi menedzhment [Innovative management]. Moskva : Dashkov i Ko. [In Russian].

Karasova, N. A. (2014). Hlobalizatsiini determinanty eksportooriientovanoho rozvytku ahrarnoho sektora Ukrainy [Globalization determinants of export-oriented development of the agrarian sector of Ukraine]. Mizhnarodna ekonomichna polityka. – The International Economic Policy, № 1 (20), Pp. 129-152. [In Ukrainian].

Mazniev, H. Ie. (2017). Upravlinnia of innovatsiinym rozvytkom ahrarnykh pidpryiemstv [Management of innovative development of agrarian enterprises]. Aktualni problemy innovatsiinoi ekonomiky. – Actual problems of innovative economy, № 2, Pp. 25-31. [In Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (2019). Retrieved from : http://ukrstat.gov.ua. [In Ukrainian].

Sabliuk, P. T. (2016). Innovatsiina model rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy ta rol nauky v yii stanovlenni [Innovative model of development of agrarian sector of economy of Ukraine and role of science in its formation]. Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia : Ekonomika ta menedzhment. – Problem of innovative-investment development. Series: Economics and mabagement, № 9, Pp. 34-42. [In Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku [Strategy of development of the sphere of innovative activity for the period till 2030]. (2019). Retrieved from : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80?lang=en. [In Ukrainian].

Shumpeter, Y. (1982). Teoriia ekonomicheskogo razvitiia. [The theory of economic development]. Moskva : Progress. [In Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15. (звернення: 10.09.2019).

Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни : кол. монографія / за ред. О. В. Шубравської. Київ : ДУ “Інститут економіки та прогнозування України”. 2014. 456 с.


Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) : монографія / за ред. М. В. Присяжнюка, М. В. Зубця, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, М. М. Федорова. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.


Артус М. М. Державна політика та фінансовий механізм ціноутворення на сільськогосподарську продукцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук. Київ. 2011. 38 с.


Гугелев А. В. Инновационный менеджмент : учебник. Москва : Дашков и Ко, 2008. 235 с.


Карасьова Н. А. Глобалізаційні детермінанти експортоорієнтованого розвитку аграрного сектора України. Міжнародна економічна політика. 2014. № 1 (20). С. 129-152.


Мазнєв Г. Є. Управління інноваційним розвитком аграрних підприємств. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. №2. С.25-31.


Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua. (звернення 18.09.2019).


Саблук П. Т. Інноваційна модель розвитку аграрного сектору економіки України та роль науки в її становленні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. 2016. № 9. С. 34-42.


Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80?lang=en. (звернення 11.08.2019).
Шумпетер Й. Теория економического развития. Москва : «Прогресс». 1982. 126 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998