DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2019.3(43).183691

СИСТЕМНІСТЬ ВПЛИВУ НА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

А. В. Церковна

Анотація


У статті досліджено системність впливу на управління розвитком промислового комплексу на основі логістичного підходу. Обґрунтовано доведено, що сучасні тенденції розвитку суб’єктів господарювання свідчать про деякі суперечності приватних та державних інтересів, що насамперед стосується соціально-економічних програм розвитку на мезо- та макросередовища, де визначається критичний та найбільш ефективний рівень та горизонт планування, з визначенням ступеня ризиковості. Сформовано модель процесу управління потоковими процесами у промисловому комплексі за умови взаємодії  державних та ринкових механізмів. Доведено, що системність впливу на управління розвитком промислового комплексу формується на основі логістичної інфраструктури, яка залежить від географічного розташування суб’єктів господарювання, ступеня впливу державних інституцій, потенціальних можливостей людського капіталу, а також від структури стейкхолдерів відповідного рівня функціонування. Запропоновано впровадження системи логістичної автаркії, яка забезпечує відповідну незалежність в управлінні потоковими процесами на регіональному та макрорівнях.

Ключові слова


логістика; логістична діяльність; промисловий комплекс; національна економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Rossynska, L. V. (2016). Sutnist ta kharakterystyka lohistychnoho pidkhodu pidpryiemstv mashynobuduvannia [Essence and characteristics of the logistic approach of car building enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid. – Investments: practice and experience, 24. Retrieved from : http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/22.pdf. [In Ukrainian].

Perevozova, I. V. & Sakun, A. Zh. (2017). Lohistychna kontseptsiia vyrobnycho-promyslovoho pidpryiemstva [Logistic concept of industrial and industrial enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and the World Economy, Issue 14 (2), Pp. 58-64. [In Ukrainian].

Tiurina, N. M., Nazarchuk, T. V., Karvatska, N. S. & Shkodina O. S. (2018). Upravlinnia lohistychnymy protsesamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Management of logistic processes at industrial enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky. – Bulletin of Khmelnitsky National University. Economic sciences, 5,Vol. 1, Pp. 161-169. [In Ukrainian].

Kundieieva, H. O. (2017). Intehratsiina model zabezpechennia prodovolchoi bezpeky za pryntsypamy avtarkii [Integration model of food security based on autarky principles]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. – Bulletin of Cherkasy University, 4 (1), Pp. 40-47. [In Ukrainian].

Tiutiunnykova, S. V. & Mykytas, V. V. (2016). Ekonomichnyi suverenitet v umovakh hlobalizatsii: zmist ta osoblyvosti modyfikatsii [Economic sovereignty in the context of globalization: the content and features of modification]. Efektyvna ekonomika. – Efficient economy, 5. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4947 [In Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Россинська Л. В. Сутність та характеристика логістичного підходу підприємств машинобудування. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 24. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/22.pdf. (звернення 24.08.2019)


Перевозова І. В., Сакун А. Ж. Логістична концепція виробничо-промислового підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 14 (2). С. 58-64.


Тюріна Н. М., Назарчук Т. В., Карвацка Н. С., Шкодіна О. С. Управління логістичними процесами на промислових підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5. Т. 1. С. 161-169.


Кундєєва Г. О. Інтеграційна модель забезпечення продовольчої безпеки за принципами автаркії. Вісник Черкаського університету. 2017. № 4 (1).  C. 40-47.


Тютюнникова С. В., Микитась В. В. Економічний суверенітет в умовах глобалізації: зміст та особливості модифікації. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4947 (звернення 24.08.2019)

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998