DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198353

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

В. І. Захарченко, М. М. Меркулов

Анотація


Запропоновано концепцію управління ефективністю промислових виробничих систем у формі концептуальної тріади – управлінський інструментарій, стратегія ефективності, стимулювання інноваційної діяльності. 

Надано методику послідовного порівняння за допомогою стандартних оцінок, яка дозволяє раціональним способом вирішувати задачу оцінки стану з ефективністю виробничої системи в умовах визначеності відносно низки критеріїв різної значимості. Основними етапами розрахунку за цією методикою є: ідентифікація форм і методів організації виробництва, формування критеріїв і вимірювачів ефективності, оцінка ефективності організації виробництва, аналіз стану ефективності організації виробництва.

Визначено особливості організаційно-економічного механізму реалізації методики оцінки ефективності виробничої системи, який включає у свій склад: управлінський інструментарій системи планування, систему економічного стимулювання інноваційної діяльності на промисловому підприємстві.


Ключові слова


управління; система; виробництво; ефективність; фактор; критерій; показник; механізм; ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Stratehiya rozvytku sfery innovatsiynoyi diyalʹnosti na period do 2030 roku: rozp. KM Ukrainy №526r vid 10.07.2019r [Strategy of development of the sphere of innovative activity for the period till 2030: coll. KM of Ukraine №526r from 10.07.2019]. (2019). Uriadovyi kurier.Governmental Courier, 143, 9-10 [in Ukrainian].

Goncharuk, A. H. (2008). Metodologicheskie osnovy otsenki i upravleniia effektivnostiu predpriiatiia [Methodological foundations for assessing and managing enterprise performance]. Odessa: Astroprint [in Russian].

Kolosov, A. M. (Eds.). (2015). Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom [Economic management of the enterprise]. Starobilsk: Vyd-vo LNU imeni Tarasa Shevchenka. [in Ukrainian].

Krivoroto, V. V. (2016). Konkurentosposobnost predpriiatii i proizvodstvennykh sistem [Competitiveness of enterprises and production systems]. Moskva: YUNITI-DANA [in Russian].

Oliynyk, T. I. & Kopylchenko, K. I. (2017). Optymizatsiia vyrobnychykh system – perekhid do berezhlyvoho vyrobnytstva: teoretychnyi aspekt stanovlennia ta rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv [Optimization of production systems – transition to lean production: theoretical aspect of formation and development of domestic enterprises]. Investytsyi: praktyka ta dosvid. Investments: Practice and Experience, 23, 65-68 [in Ukrainian].

Orekhova, T. V. & Tertichnyi, Y. S. (2017). Draivery transformatsii mizhnarodnykh vyrobnychykh system v umovakh dyzhitalizatsii hlobalnoi ekonomiky [Drivers of transformations of international production systems in the conditions of digitalization of the global economy]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnia. – Economics and Management Organization, 3, 29-33. [in Ukrainian].

Pashchenko, I. N. & Chernobai, L. I. (2005). Formuvannia ta rozvytok vyrobnychykh struktur [Formation and development of production structures]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic, 533, Pp. 181-184. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua [in Ukrainian].

Rodionova, V. N. & Fedorkova, N. V. (2004). Upravlenie effektivnostiu proizvodstvennykh sistem [Management of the efficiency of production systems]. ITR. – ITR, 3 (39), 6-9. [in Russian].

Titov, V. V. (1981). Optimizatsiia priniatiia reshenii v upravlenii proizvodstvom [Optimization of decision making in production management]. Novosibirsk: Nauka [in Russian].

Trut, O. O. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinnia rezultatyvnistiu orhanizatsii [Theoretical and methodological foundations of organization performance management]. Lviv: Vyd-vo LTEU. [in Ukrainian].

Bashnyanin, G.I., Muronova, M.I., Yaremchuk, D.P. (n.d.). Funktsionalni typy vyrobnychykh system ta yikh struktura [Functional types of production systems and their structure]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. – Scientific Bulletin of the NLTU of Ukraine, 29 (4), 33-37 Retrieved from http://doi.org/10.15421/40290406 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: розп. КМ України №526р від 10.07.2019р. Урядовий кур'єр. 2019. № 143. С. 9-10.


Гончарук А. Г. Методологические основы оценки и управления эффективностью предприятия: монография. Одесса: Астропринт, 2008. 288 с.


Економічне управління підприємством: навч. Посібник / За ред. А. М. Колосова. Старобільськ: Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2015. 352 с.


Криворотов В. В. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем: уч. пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 351 с.


Олійник Т. І., Копильченко К. І. Оптимізація виробничих систем – перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств. Інвестиції: практика та досвід, 2017. № 23. С. 65-68.


Орєхова Т. В., Тертичний Я. С. Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки. Економіка і організація управління, 2017. № 3. С. 29-33.


Пащенко І. Н., Чернобай Л. І. Формування та розвиток виробничих структур. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2005. № 533. С. 181-184 URL: http://ena.lp.edu.ua (дата зверення 10.02.2020)


Родионова В. Н., Федоркова Н. В. Управление эффективностью производственных систем. ИТР, 2004. № 3(39). С. 6-9.


Титов В. В. Оптимизация принятия решений в управлении производством: монография. Новосибирск: Наука, 1981. 271 с.


Трут О. О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: монографія. Львів: Вид-во ЛТЕУ, 2018. 420 с.


Bashnyanin G. I., Muronova M. I., Yaremchuk D. P. Функціональні типи виробничих систем та їх структура. Науковий вісник НЛТУ України, 29 (4), С. 33-37 URL: http://doi.org/10.15421/40290406.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998