DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.1(44).198358

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРА

O. B. Балахонова

Анотація


Створення інноваційних кластерів шляхом реформування виробничих зон є одним з основних напрямів інноваційної політики України. З її реалізацією пов’язують рішення самих важливих соціальних і економічних задач – покращення якості життя українців та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Створення кластеру потребує величезних витрат як приватних коштів, так і бюджетних, тому необхідним є обґрунтування їх витрат. Але єдині методичні підходи ще не вироблені. Спроби розробки методики оцінки внеску кластеру у соціально-економічний розвиток регіону започаткована автором у межах виконання науково-дослідної роботи зі створення мегакластеру в Одеській області. Запропонована методика може використовуватися на реорганізації інноваційного кластеру для обґрунтування вибору форми організаційних перетворень до кожної установи, що входить до його складу; на етапі функціонування інноваційного кластеру в цілях оцінки ефективності його діяльності. Вирішення таких задач за даною методикою ускладнюється відсутністю системи оціночних показників, які можуть бути використані для проведення діагностики, моніторингу і спеціального обстеження кластеру. Також сьогодні відсутні інформаційні бази для регулювання процесів створення і розвитку кластера. У роботі розглянуто роль кластеру як сучасного інструмента формування конкурентоспроможності регіонального господарства. Відзначено, що у сучасних умовах вплив державної регіональної політики на економічну динаміку визначається спроможністю місцевої адміністрації створювати і підтримувати інституціональні умови для конструювання і підсилення преваг в область ділового клімату.

Ключові слова


кластер; регіон; інновація; проект; методика; діагностика; моніторинг; аналіз; витрати; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Prohrama diialnosti KM Ukrainy (2019). [The program of activities of the KM of Ukraine]. Uriadovyi kurier. – Governmental Courier, № 187, pp. 5-12. [in Ukrainian].

Dykan, V. L. & Ovruch, H. V. (2016). Vyznachennia efektyvnosti realizatsii potentsialu konkurentospromozhnosti vahonobudivnykh pidpryiemstv [Determining the Effectiveness of Realizing the Potential of Competitiveness of Railway Construction Enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. – Bulletin of the Economy of Transport and Industry, № 56, pp. 9-18. [in Ukrainian].

Zakharchenko, V. I., Osypov, V. M. & Palariiev, O. A. (2020). Klasterna forma terytorialno-vyrobnychoi orhanizatsii: monohrafiia [Сluster form of territorial production organization: monograph]. Riga: Baltija Publishing. [in Ukrainian].

Ivanchenko, H. V. (2016). Otsinka ochikuvanoi efektyvnosti klastera yak osnova dlia pryiniattia rishen shchodo klasteroutvorennia [Estimation of expected cluster efficiency as a basis for decision making on cluster formation]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, Vol. 6 (4.1), pp.136-139. [in Ukrainian].

Voinarenko, M. P. (ed.) (2014). Klastery v ekonomitsi Ukrainy: monohrafiia [Clusters in the Ukrainian economy: monograph]. Khmelnytskyi. [in Ukrainian].

Kovalenko, N. M. (2014). Metodychnyi pidkhid do otsinky efektyvnosti funktsionuvannia klasteriv pidpryiemstv [Methodical approach to performance evaluation of enterprise clusters functioning]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. – Scientific Bulletin of Kherson State University, Issue 6, Ch. 2, pp. 199-202. [in Ukrainian].

Pichuhina, M. A. (2010). Otsinka efektyvnosti diialnosti innovatsiinoho klasteru [Evaluation of the effectiveness of the innovation cluster]. Efektyvna ekonomika. – Effective Economics, № 6 Retrieved from http://economy.nayka.com.ua/index. [in Ukrainian].

Rodionova, N. V. (2008). Metodika otsenki vklada technoparka v sotsialno-ekonomicheskoe razvitie regiona [Technique of the Technopark Contribution to the Social and Economic Development of the Region]. Innovatsii. – Innovations, № 05 (115), pp. 100-105. [in Russian].

Semenova, H. A. & Bochma, O. S. (2008). Stvorennia klasternykh obiednan v umovakh novoi ekonomiky: monohrafiia [Creating Cluster Associations in a New Economy: Monograph]. Zaporizhzhia : KPU. [in Ukrainian].

Slipenchuk, M. V. (2009). Formirovanie finansovo-promyshlennykh klasterov: regionalnyi faktor globalizatsii : monohrafia [Formation of financial-industrial clusters: regional factor of globalization: monograph]. Moskva: Ekonomika. [in Russian].

Sokolenko, S. I. (2004). Klastery v hlobalnii ekonomitsi: monohrafiia [Clusters in the global economy: a monograph]. Kyiv: Logos. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Програма діяльності К М України. Урядовий кур’єр. 2019. № 187. С. 5-12.


Дикань В. Л., Овруч Г. В. Визначення ефективності реалізації потенціалу конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 9-18.


Захарченко В. І., Осипов В. М., Паларієв О. А. Кластерна форма територіально-виробничої організації: монографія. Riga: Baltija Publishing, 2020. 376 с.


Іванченко Г. В. Оцінка очікуваної ефективності кластера як основа для прийняття рішень щодо кластероутворення Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. (4.1). С. 136-139.


Кластери в економіці України: монографія / За ред. М. П. Войнаренка: колективна монографія. Хмельницький, ФОП Мельник А. А. 2014. 1085 с.


Коваленко Н. М. Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластерів підприємств. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6. Ч. 2. С. 199-202.


Пічугіна М. А. Оцінка ефективності діяльності інноваційного кластеру. Ефективна економіка. 2010. № 6. URL : http://economy.nayka.com.ua/index. (дата звернення: 10.11.2019)


Родионова Н. В. Методика оценки вклада технопарка в социально-экономическое развитие региона. Инновации. 2008. № 05 (115). С. 100-105.


Семенова Г. А., Бочма О. С. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки: монографія. Запоріжжя: КПУ, 2008. 244 с.


Слипенчук М. В. Формирование финансово-промышленных кластеров: региональный фактор глобализации: монография. Москва: Экономика, 2009. 263 с.


Соколенко С. І. Кластери в глобальній економіці: монографія. Київ Логос, 2004. 848 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 2413-9998 (Print)
DOI 10.18524/2413-9998